Ảnh tốt nghiệp

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3 – 2022 (Tổ chức ngày 11, 15, 22, 25, 29/11 và 02/12/2022)

Khen thưởng và Tập thể Ngày 22/11/2022 Khen thưởng và tập thể ngày 25/11/2022 Khen thưởng và tập thể ngày 29/11/2022 Khen thưởng và tập thể ngày 02/12/2022 Phân hiệu Gia Lai Phân hiệu Ninh Thuận Khoa Kinh tế Khoa Nông học Khoa Lâm nghiệp Khoa Khoa học Sinh học Khoa Công nghệ Hóa học …

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3 – 2022 (Tổ chức ngày 11, 15, 22, 25, 29/11 và 02/12/2022) Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2 – 2022 (Tổ chức ngày 13, 16, 20/9/2022)

Khen thưởng và Tập thể Khoa Cơ khí Công nghệ Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm Khoa Môi trường & Tài nguyên Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Khoa Nông học Khoa Ngoại ngữ Sư phạm Khoa Kinh tế Khoa Khoa học Sinh học Khoa …

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2 – 2022 (Tổ chức ngày 13, 16, 20/9/2022) Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp Ngày 22/3/2022

Khen thưởng và Tập thể Khoa Chăn nuôi Thú y Khoa Ngoại ngữ Sư phạm Khoa Lâm nghiệp Khoa Thủy sản Khoa Nông học Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản