Ảnh tốt nghiệp

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 4/2023 – Tổ chức ngày 23/1/2024

 Khen thưởng và Tập thể ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy sản ·  Khoa Cơ khí Công nghệ ·  Khoa Công nghệ Thông tin ·  Khoa Môi trường và Tài nguyên […]

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 4/2023 – Tổ chức ngày 23/1/2024 Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2023 – Tổ chức ngày 24; 28/11 và 02; 05; 08/12/2023

 Khen thưởng và Tập thể ngày 24/11/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 28/11/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 05/12/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 08/12/2023 Chương trình Tiến tiến – Công nghệ Thực phẩm ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2023 – Tổ chức ngày 24; 28/11 và 02; 05; 08/12/2023 Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2/2023 (Tổ chức ngày 22/8 và 25/8/2023)

. Khen thưởng và Tập thể ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy sản ·  Khoa Cơ khí Công nghệ ·  Khoa Công nghệ Thông tin ·  Khoa Môi trường và Tài nguyên

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2/2023 (Tổ chức ngày 22/8 và 25/8/2023) Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2023 (Tổ chức ngày 09/5 và 12/5/2023)

. Khen thưởng và Tập thể Ngày 09/5/2023 ·  Khen thưởng và tập thể ngày 12/5/2023 ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2023 (Tổ chức ngày 09/5 và 12/5/2023) Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 4 – 2022 (Tổ chức ngày 28/02 và 03/03/2023)

. Khen thưởng và Tập thể Ngày 28/02/2023 ·  Khen thưởng và tập thể ngày 03/03/2023 ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp ·  Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 4 – 2022 (Tổ chức ngày 28/02 và 03/03/2023) Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3 – 2022 (Tổ chức ngày 11, 15, 22, 25, 29/11 và 02, 03/12/2022)

Khen thưởng và Tập thể Ngày 22/11/2022 Khen thưởng và tập thể ngày 25/11/2022 Khen thưởng và tập thể ngày 29/11/2022 Khen thưởng và tập thể ngày 02/12/2022 Khen thưởng và Tập thể ngày 03/12/2022 Phân hiệu Gia Lai Phân hiệu Ninh Thuận Khoa Kinh tế Khoa Nông học Khoa Lâm nghiệp Khoa Khoa học

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3 – 2022 (Tổ chức ngày 11, 15, 22, 25, 29/11 và 02, 03/12/2022) Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2 – 2022 (Tổ chức ngày 13, 16, 20/9/2022)

Khen thưởng và Tập thể Khoa Cơ khí Công nghệ Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm Khoa Môi trường & Tài nguyên Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Khoa Nông học Khoa Ngoại ngữ Sư phạm Khoa Kinh tế Khoa Khoa học Sinh học Khoa

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2 – 2022 (Tổ chức ngày 13, 16, 20/9/2022) Read More »