Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3 – 2022 (Tổ chức ngày 11, 15, 22, 25, 29/11 và 02/12/2022)

 1. Khen thưởng và Tập thể Ngày 22/11/2022
 2. Khen thưởng và tập thể ngày 25/11/2022
 3. Khen thưởng và tập thể ngày 29/11/2022
 4. Khen thưởng và tập thể ngày 02/12/2022
 5. Phân hiệu Gia Lai
 6. Phân hiệu Ninh Thuận
 7. Khoa Kinh tế
 8. Khoa Nông học
 9. Khoa Lâm nghiệp
 10. Khoa Khoa học Sinh học
 11. Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 12. Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản
 13. Khoa Thủy sản
 14. Khoa Cơ khí Công nghệ
 15. Khoa Công nghệ Thông tin
 16. Khoa Môi trường và Tài nguyên
 17. Khoa Chăn nuôi Thú y
 18. Khoa Ngoại ngữ Sư phạm