Ảnh tốt nghiệp

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp Ngày 22/3/2022

Khen thưởng và Tập thể Khoa Chăn nuôi Thú y Khoa Ngoại ngữ Sư phạm Khoa Lâm nghiệp Khoa Thủy sản Khoa Nông học Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản