TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CITIGROUP cần tuyển dụng nhiều vị trí

 
JOB DESCRIPTION

Job Description Title: QC (Quality Control)    Office Assignment:
Department: Quality     Location:
Division:     Status:  Full Time
Reports to: QA (Quality Assurance) team   

JOB SUMMARY
The Quality Control individual provides input into the Product Quality Improvement activities and processes.  Review of information, concerns, solutions and activities.  Create product documents, perform audits, collect data, provide feedback, guidance, and suggestions.
Nhân viên kiểm soát chất lượng là người  cung cấp các thông tin đầu vào cho các hoạt động và các qui trình cải tiến chất lượng sản phẩm. Kiểm tra về thông tin, những điều quan tâm, những giải pháp và các hành động. Lâp các tài liệu về sản phẩm, tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, thu thập dữ liệu, đưa ra các phản hồi, hướng dẫn và các kiến nghị để duy trì và cải tiến  chất lượng sản phẩm.

ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES
Perform many tasks.  Take direction from Quality Assurance Teams and members of Quality, Engineering and management.
Thực hiện nhiều nhiệm vụ. Nhận chỉ đạo từ đội QA Team và các thành viên trong Ban Giám đốc về chất lượng và kỹ thuật.

1. Quality Investigations (Kiểm tra chất lượng)

 • Audit of Ashley product throughout whitewood, finishing and packaging lines (Kiểm tra chất lượng sản phẩm của Ashley từ hàng trắng tới  chuyền sơn và chuyền đóng gói).
 • Product (Sản phẩm)
 • Labeling (Nhãn tem)
 • Packaging (Qui cách đóng gói)
 • Materials (Nguyên vật liệu, phụ liệu)
 • Replacement parts (Kiểm tra hàng bù)

2. Product inspection (Kiểm tra sản phẩm)
2.1 New product 100% inspection (Kiểm tra 100% sản phẩm mới)

 • 100% Inspection of new GO product first shipment (Kiểm tra 100% sản phẩm mới ở đợt xuất hàng đầu tiên)
 • Application of QC label on acceptable product (Dán nhãn QC trên sản phẩm đạt chất lượng)
 • Inform QA to review product that does not meet Ashley quality standards (Thông báo cho đội QA để xem xét, kiểm tra các sản phẩm không đạt các tiêu chuẩn chất lượng của Ashley)

2.2. Final production inspection (Kiểm tra thành phẩm)

 • Inspection of  product before first shipment of the first cutting (Kiểm hàng trước khi xuất hàng lần đầu của đợt xuất hàng đầu tiên)
 • Inform QA to review product that has been rejected or will need to be reworked (Thông báo cho đội QA để xem xét, đánh giá các sản phẩm bị loại hoặc sản phẩm cần phải chỉnh sửa  lại)
 • Stop production when the shipment is being rejected (Ngừng sản xuất khi khi đợt xuất hàng bị dừng lại )
 • Record issues and have production management sign reports for next cutting improvement (Ghi chép lại các vấn đề về chất lượng và làm báo cáo có chữ ký của quản lý sản xuất tại nhà máy để cải tiến cho những lần xuất hàng kế tiếp)

2.3. China product 100% inspection (Kiểm tra 100% sản phẩm xuất đi Trung Quốc)

 • 100% Inspection of new GO product first shipment for Wanvog warehouse (Kiểm tra 100% sản phẩm mới, xuất lần đầu tới kho Wanvog)
 • Inspection of all product throughout Whitewood, finishing and packing line (before packaging) (Kiểm tra tất cả hàng trắng, hàng tại chuyền sơn và thành phẩm tại chuyền đóng gói (trước khi đóng gói))
 • Application of QC label on acceptable product (Dán nhãn, tem chất lượng trên sản phẩm đạt chất lượng).
 • Completion of China Product Inspection Report (Hoàn thành các báo cáo về kiểm hàng xuất đi Trung Quốc)

2.4. Sourcing parts inspection (Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp)

 • Inspection of factory sourcing parts (glass, drawer glides, hardware, fabric, leather, marble, PU/Poly parts, etc.) to ensure acceptable parts (Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp bởi các nhà cung cấp bên ngoài (Kính, thanh trượt ngăn kéo, ngũ kim, vải, da, đá, các bộ phận sơnPU/Poly,..))
 • Inspection at the subcontractor of subcontracted part (Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp tại nhà máy của các nhà cung cấp bên ngoài)

2.5. RP (Replacement Part) inspection (Kiểm các bộ phận sản phẩm xuất bù hàng(hàng bù))

 • Inspection of RP quality and packaging to ensure RP quality is good and packaging follows Ashley requirements (Kiểm tra chất lượng hàng bù và đóng gói nhằm đảm bảo hàng bù có chất lượng tốt và được đóng gói theo các yêu cầu của Ashley).
 • Inspection of labeling to ensure it is correct and matches the RP being packed (Kiểm nhãn tem của hàng bù nhẳm đảm bảo nhãn tem đúng và trùng khớp với hàng bù được đóng gói

3. Audit Processes (Qui trình kiểm hàng)

 • Construction (Kiểm tra kết cấu)
 • Assembly (Kiểm tra lắp ráp)
 • Finish (Kiểm tra sơn, màu của sản phẩm)
 • Regulatory (Kiểm tra các qui định của sản phẩm)
 • Packaging (Kiểm chi tiết đóng gói)
 • Labeling (Kiểm tra nhãn, tem)
 • Documentation (Lập tài liệu kiểm tra)

4. Facilities Auditing (Kiểm tra nhà máy)

 • Production Areas (Kiểm tra các khu vực sản xuất)
 • Warehouses (incoming, inventory, shipping) (Kiểm tra kho ( Nguyên vật liệu, hàng tồn kho và hàng đang xuất))
 • Subcontractors (Kiểm tra các nhà thầu phụ)

5. Color panel management (Quản lý bảng màu)
5.1. Responsible for managing and using the color panel process (Có trách nhiệm quản lý và sử dụng bảng màu trong quá trình kiểm hàng)
5.2. Maintain color panel condition (Bảo quản tốt bảng màu)
5.3. Daily Step Color Panel audits on production lines (Sử dụng bảng màu hàng ngày để kiểm tra các bước tạo màu trên chuyền sản xuất)
6. PPR (Pre-Production Review)review (Đánh giá tiền sản xuất)
6.1. Participate in product launch and PPR review (Tham gia vào quá trình thực hiện và đánh giá tiền sản xuất
6.2. Awareness of issues found during the PPR and follow up of changes/corrective actions for product prior to and during production (Nhận biết các vấn đề đã phát hiện trong quá trình đánh giá tiền sản xuất và tuân theo các  thay đổi/ hành động  khắc phục sửa chữa trước và trong quá trình sản xuất)
7. Data and document collection and entry, including images (Thu thập tài liệu, dữ liệu và nhập liệu, bao gồm cả các bức hình chụp)

 • QC daily inspection report (Báo cáo kiểm hàng hằng ngày)
 • Step color panel online system (Các bước tạo màu trên hệ thống)
 • Job-related documents and data (Các tài liệu và dữ liệu khác liên quan đến  công việc)

8. Ensure Ashley Furniture Industries, Inc. standards and specifications are followed (Đảm bảo các tiêu chuẩn và chi tiết kỹ thuật của  Ashley Furniture Industries, Inc. được tuân thủ đúng )

 • Communicate requirements and concerns to Vendor management and staff (Truyền đạt các yêu cầu và các vấn đề cần quan tâm tới các nhân viên và các quản lý của nhà máy)
 • Communicate information, concerns, issues and suggestions to QA teams and other Ashley management personnel (Báo cáo về các thông tin, các vấn đề quan tâm, các vấn đề phát sinh và các kiến nghị cho đội QA  và các nhà quản lý khác của Ashley)
 • Document issues, concerns and actions for effective communication (Lập tài liệu về các vấn đề phát sinh, các vấn đề quan tâm và các hành động để việc truyền đạt, báo cáo  có hiệu quả)
 • Recommend solutions to product and process issues (Đưa ra các giải pháp cho các vấn đề phát sinh liên quan đếnsản phẩm và qui trình)
 • Identify improvement actions with QA team and/or other Ashley Furniture Industries management approval

9. Ensure that Standard Operating Procedures are followed (Đảm bảo các Qui trình, Thủ tục hoạt động theo tiêu chuẩn được tuân theo)
10. Participate in training of factory and Ashley personnel (Tham gia vào đào tạo nhà máy và nhân sự của Ashley)
11. Support all policies, procedures and expectations of a representative of Ashley Furniture Industries, Inc. (Trợ giúp, thực hiện các giải pháp, các qui trình và các mong đợi của một đại diện Ashley Furniture Industries, Inc).
12. Maintain personal development (Duy trì sự phát triển của bản thân)
13. Complete other assignments and special projects as requested (Hoàn thành các công việc, các dự án đặc biệt được giao khác theo yêu cầu)

SCOPE OF RESPONSIBILITY
The Quality Control professional is responsible for the quality of directed work.  Make routine and non-routine choices within established guidelines.
Nhà kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp chịu trác nhiệm đối với các công việc  liên quan đến kiểm tra chất lượng trực tiếp. Đưa ra các lựa chọn theo thông lệ và không theo thông lệ tuân theo các hướng dẫn đã được đề ra.

MINIMUM QUALIFICATIONS

1. Education (Trình độ học vấn)

 • Read, write and comprehend basic communications (Đọc, viết và hiểu các giao tiếp, truyền đạt thông tin căn bản)
 • Basic math knowledge (Kiến thức cơ bản về toán học)
 • Prefer college level or above (Ưu tiên các ứng viên có trình độ từ cao đẳng trở lên)

2. Experience (Kinh nghiệm làm việc)

 • Knowledge of furniture Quality Control (Kiến thức và kinh nghiệm về kiểm tra chất lượng đồ trang trí nội thất)

3. Skills and Abilities (Kỹ năng và khả năng)

 • English writing skills (Kỹ năng viết Tiếng Anh)
 • Integrity, dependable, quality and people oriented (Chính trực, đáng tin cậy, có phẩm chất và định hướng công việc tốt)
 • Measuring skills using English and metric scales (Kỹ năng về đo lường sử dụng đơn vị đo lường của người Anh và  thang đo theo mét)
 • Basic math skill (Kiến thức cơ bản về toán)
 • Ability to read engineering drawings (Khả năng đọc và hiểu bản vẽ)
 • Ability to distinguish variation in color and production processes (Khả năng phân biệt về màu sắc và qui trình sản xuất)
 • Mechanical skills (Kỹ năng về cơ khí học và vật lý học)
 • Ability to communicate with others (Khả năng giao tiếp và truyền đạt)
 • Personal computer skills and tablet skills (Kỹ năng sử dụng máy tính cá nhân vá máy tính bảng)

EQUIPMENT USED
 

 • Computer (laptop), tablet, printer, fax, copy machine and digital camera (Máy tính, máy tính bảng, máy in, máy fax, máy copy, máy ảnh kỹ thuật số)
 • Touchup supplies (Các thiết bị, công cụ vẽ, đánh dấu, minh họa)
 • Staple puller (Bấm ghim)
 • Screwdriver (Dụng cụ vặn, tháo ốc vít, khoan)
 • Caliper (Thước đo micromet(ly))
 • Tape Measure (Thước đo mét)
 • Protractor (Thước đo góc)
 • Checking fixtures (Dụng cụ kiểm tra sự cố định, cân bằng)

MENTAL & PHYSICAL DEMANDS/WORKING CONDITIONS

1. Mental Effort

 • Self-directed and independent (Khả năng làm việc độc lập và tự chủ)
 • Able to follow directions (Có thể tuân theo các chỉ dẫn, chỉ đạo)
 • Team work spirit (Có tinh thần làm việc theo tổ, nhóm)
 • Detail focus and root cause detection (Tỉ mỉ và có khả năng phát hiện được nguyên nhân gốc)
 • Effective communication (Giao tiếp, truyền đạt hiệu quả)
 • Able to find and solve problems (Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề)
 • Positive attitude (Thái độ tích cực)
 • Willingness to take ownership (Sẵn sàng làm chủ tình huống)
 • Accountability (Có trách nhiệm với công việc được giao)
 • Represent the best interest of the organization (Thể hiện sự quan tâm tốt nhất đối với tổ chức)

2. Physical Requirements (Yêu cầu về thể chất)

 • Stand and walk continuously (Có thể đứng và di chuyển thường xuyên)
 • Use hands continuously to handle parts (Khả năng sử dụng tay liên tục để xử lý các bộ phận sản phẩm)
 • Vision requirements including the ability to see defects and color variation on product (Khả năng quan sát và phát hiện lỗi sản phẩm và sự khác biệt về màu sắc của sản phẩm)
 • Close vision at 20 inches or less (Khả năng quan sát ở cự ly 20 inches (# 50 cm) hoặc gần hơn)
 • Distance vision at 20 feet or more (Khả năng quan sát ở cự ly 20 feet (# 6 mét) hoặc xa hơn)
 • Color vision, peripheral vision and depth perception (Khả năng nhận biết về màu sắc, khả năng quan sát xung quanh và nhạy bén, sáng suốt)
 • Consistently reach above shoulders, stooping, kneeling or crouching (Có thể vươn, cúi người, gập gối hoặc nhún người thấp thường xuyên)
 • Ability to travel (Có khả năng đi công tác)
 • Ability to lift up to 50 lbs. occasionally (Có khả năng nâng vật nặng từ 50 pounds (# 22kg) trở lên)

3. Work Environment
The Quality Control position involves working in general manufacturing conditions where there are moving mechanical parts and equipment (Công vệc kiểm soát chất lượng được thực hiện trong môi trường sản xuất tổng quát, nơi có những thiết bị, dụng cụ và máy móc hoạt động, di chuyển liên tục)

Critical features of this job are described under the headings above.  The job description is a summary of the typical function of the job, not a comprehensive list of all possible job responsibilities, tasks and duties.  The responsibilities, tasks and duties of the jobholder may be subject to change at any time due to reasonable accommodation or other business reasons. 
Đặc trưng, vai trò cơ bản của công việc này được mô tả ở các mục trên. Bản mô tả công việc là một bản tóm tắt các chức năng, nhiệm vụ điển hình, cơ bản của công việc, không phải là  danh sách đầy đủ tất cả các trách nhiệm, nhiệm vụ của công việc. Trách nhiệm, nhiệm vụ và nghĩa vụ của người thực hiện công việc  có thể được thay đổi bất cứ lúc nào để cho thích nghi, phù hợp hơn hoặc vì những lý do công việc khác.

JOB DESCRIPTION

Job Description Title: Ashley Furniture Continuous Improvement Representative (CI)    Citigroup Office Assignment:
SCRO, QCRO, CVRO, AMLO, ATLO, CILO, CINLO
Department: CQI    Location: Asia (China (Northern & Southern), Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, or India)
Division: Ashley-Citigroup    Grade:
Reports to: QC System Director    Status: Full-time

JOB SUMMARY

The Continuous Improvement Facilitator is responsible for continuously reviewing and analyzing work processes to solve problems, identify opportunities for improvement and drive continuous improvement efforts through implementation. The CI will assess and measure individual performance as well as supplier and team performance, identify what needs to be done to meet customer needs and work effectively with internal and external customers to meet their needs. The CI needs to clearly communicate ideas and important information to the team, peers, and suppliers to produce results and lead the company through change management initiatives.
The CI needs to ensure the application in continuous improvement methodologies such as Lean, Six Sigma, and Value Engineering to improve quality, eliminate waste, and to reduce cost. They need to assess the effectiveness of a business function and offer recommendations for improvement as well as to closely with project managers and quality control specialists to identify ways to create improvements.  The primary responsibility is to lead and execute continuous improvement initiatives primarily in Ashley Furniture’s Asian manufacturing suppliers, with occasional extension of deployment of the continuous improvement approaches to various Ashley manufacturing and customer locations. The position would report directly to the Director of QC Systems with a dotted line to the Director of Engineering & Development located within Ashley Citigroup LTD.
In summary, the CI manager will deliver practical, hands-on training in methodology and tools to eliminate waste and create continuous improvement in manufacturing people and processes as well as support other functional areas.  They will need to demonstrate the ability to work effectively in a fast paced and changing environment with multiple priorities and drive results.

SCOPE OF RESPONSIBILITY

Primarily responsible for individual work - minimal direct supervision

MINIMUM QUALIFICATIONS1. Education:
Required

 • BS college degree or equivalent work experience
 • OR combination of education and experience (Engineering or Operations Management preferred)

2. Experience:

 • Minimum of 2 years in the Ashley environment preferred
 • 2+ years previous Quality and Continuous Improvement experience strongly preferred with a strong understanding of process expertise, continuous process improvement and quality assurance methodology and tools

3. Knowledge:

 • Blueprints/ CAD
 • Working knowledge of Continuous Improvement tools
 • Document management system
 • Record Management
 • Key Performance Indicators
 • A3 Methodology
 • Problem Solving and Root Cause Analysis (PDCA)
 • Process Flow Mapping
 • Value Stream Mapping
 • 6S/ Visual Management
 • Standard Work
 • Job Instruction/ Method/ Relation
 • Quality at the Source
 • Just In Time
 • Kaizen/ Continuous Improvement
 • Project Management

4. Skills:

 • Detail oriented
 • Effective time management and organizational skills
 • Work independently as well as in a team environment
 • Effective interpersonal communication skills
 • Analytical and problem solving skills
 • Proficient in Microsoft Office Suite, Internet, and Intranet
 • Maintain confidentiality
 • Complete finalist training and maintain certification
 • Respond professionally in situations with difficult employee/vendor/customer issues or inquiries

5. Abilities:

 • Superior leadership ability
 • Team building
 • Presentations
 • Group dynamics
 • Interpersonal skills
 • Coaching/ mentoring ability
 • Ensure accountability and responsibility
 • Listen and integrate the ideas of other people
 • Review data and comprehend system performance
 • Develop  a system that collects/ processes data necessary to capture an understanding of system performance
 • Work with an encourage others to work towards improving quality
 • Motivate and supervise staff
 • Confront conflict in a positive issue oriented format and purse by means of collaboration to resolution
 • Formulate and organize technical information
 • Speak English clearly (preferred)

EQUIPMENT USED

Computer (PC or laptop), PDA, printer, multi-line phones, fax, copy machine, scanner, shredder
Various hand tools (for assembly and inspection)

MENTAL & PHYSICAL DEMANDS/WORKING CONDITIONS


1. Mental Effort

 • Work is performed under strong demands in a fast-paced environment
 • Generate suggestions to improve processes
 • Create, interpret, and analyze Continuous Improvement tools
 • Manage multiple tasks simultaneously
 • Displays empathy, understanding, and patience with employees and external customers

2. Physical Requirements

 • Stands and walks/moves to different locations as needed
 • Occasional sitting
 • Occasional use of keyboard and mouse
 • Lifting up to 50 lbs.
 • Push/pull objects weighing up to 300 lbs.
 • Frequent bending and stooping

3. Working Conditions

 • Manufacturing environment
 • Exposure to dirt, dust, chemicals, and loud noises
 • Flexible and willing to work extended hours when necessary


JOB DESCRIPTION for position: Sample Quality Engineer(SQE)

Job summary: Work with the Asia Development Team to Coordinate, Execute, Inspect and Ship Samples needed for markets.
* Essential Duties and Responsible:

 • Responsible for communicating design to the suppliers to aid in effective execution of those sampels
 • Prepare reference visuals for related designs or collections for presentations and review process.
 • Inspect Samples for Accuracy prior to shipping
 • Estimate the cubes, collect information and prepare sample request prior to Design Visits and Shipping of Designs
 • Involved in product engineering and construction. 
 • Effectively communicate via email, phone, verbally between Managers, Vendors and Citigroup employees.
 • Responsible in communicating with the international design, engineers and product development team regarding relevant information.
 • Follow up and coordinate with Asia Design Team and Supplier in monitoring sample status.
 • Work with the development team and the factory for any adjustment and related issues.
 • Travel to factories to review samples and make some necessary revisions and comments as needed.
 • All other duties and task as required by management
 • SQE Engineers work as coordinator and quality inspector.  He or she is responsible for the initial discussion of the sample with the factory and coordinating and communicating any suggestions or changes to and from the supplier to the design team. Determine areas of improvements; assist with implementing and monitoring process improvements.  Ensuring that Sample are correct to expectations of US Design Team prior to shipping.

* Job requirement:

 • Good Communicator
 • Know how to read engineering drawings
 • Minimum education level: College graduated
 • Sex: Male/Female
 • Good command in English
 • Good understanding of Auto Cad and other computer programs such as Microsoft excel, PowerPoint, Word..ect

* Knowledge of:

 • Microsoft  Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Internet Websites
 • Microsoft PowerPoint
 • Auto Cad  at a minimum
 • Adobe Photoshop is a plus, or equivalent

* Job Skills and Abilities:

 • Imaginative and has artistic ability
 • Ability to handle multiple task and responsibilities
 • Flexible
 • Quick learner
 • Reliable and the ability to meet deadlines
 • Familiar with furniture styles and construction preferable

* Contact Information:
 

If you have what we are looking for, please do not hesitate to send your updated resume and application form via email: Lduong@citigrp.com

JOB DESCRIPTION for position: SCP Staff

* Job summary: To monitor Ashleysupplier.com, maintain communication between Ashley Furniture and the suppliers and work close with the SCP supervisor in maintaining the everyday the vendor shipping on time.   
* Essential Duties and Responsible:

 • Monitor as.com following the office assistant process flow chart;
 • Follow-up on all ASN activity making sure accuracy is being maintained by the supplier.  This includes filling out and monitoring the ASN problem report;
 • Work with International and Suppliers with RP shipments;
 • Monitor shipment daily record & suppliers direct orders shipments;
 • Any other jobs or projects assigned by the SCP supervisor, SCP manager and country manager.  

* Job requirement:

 • Years of experience: at least 2 years experience working at the same position in the foreign company
 • Experience in forwarding business
 • Experience in Factory production scheduling
 • Minimum education level: College graduated
 • Sex: Male/Female
 • Good command in English
 • Good understanding of computer programs such as Microsoft excel, PowerPoint, word

* Knowledge of:

 • Proficient in the operation of personal computer (Microsoft Word, Works, Excel and Power Point)
 • Knowledge of preparing shipping documents and custom declaration.


* Job Skills and Abilities:

 • Ability to work independently with little supervision
 • Demonstrate ability to manage multiple priorities
 • Show initiative to follow through and complete tasks outside of job description
 • Good PC Software skills (Microsoft Word, Works, Excel, Power Point)
 • Ability to understand and communicate in English
 • Ability to communicate professionally with people at all levels inside and outside the company
 • Demonstrated organizational skills
 • Available to work occasional overtime and weekends

JOB DESCRIPTION for position: Engineer

* Chi tiết công việc:
- Chức danh/ Position:    Engineer
- Mô tả công việc/ Job description:

 • Complete projects distributed by team leader and office manager(s).
 • Organize/make/modify furniture production drawing.
 • Follow up quality issues and communicate between Int. engineer and suppliers.
 • Collect and create a system of maintaining furniture standard and make it evolve as the company grows.
 • Assist QC, production scheduling team and R&D team to follow up producing.
 • Make AIS,CTN,RPDF and ECO etc. Engineering documents.

* Yêu cầu công việc/ Job requirement

 • Proficient in the operation of personal computer (Microsoft Word, Works, Excel and Power Point)
 • Able to read/make production drawing.
 • Familiar with Furniture/Aceessary/Purchasing process and construction.
 • Familiar with all engineering working procedure.
 • Minimum career level: Staff
 • Age: From 23 years olds to over (Male/ Female)
 • Graduated: University major in mechanic
 • Good command of AutoCAD and other design soft-wares
 • Good command in English both Speaking & writing
 • Good understanding of computer programs such as Microsoft excel, PowerPoint, word
 • Working condition: Work in factory environment (Company provide a car for each team to travel)
 • Salary: competitive

* Job Skills and Abilities:

 • English: Advanced
 • Negotiation skills
 • Time Management skill
 • Demonstrated organizational skills
 • Communication skill
 • Ability to work independently with little supervision
 • Demonstrate ability to manage multiple priorities
 • Show initiative to follow through and complete tasks outside of job description
 • Ability to communicate professionally with people at all levels inside and outside the company
 • Available to work occasional overtime and weekends

* Contact Information:
If you have what we are looking for, please do not hesitate to send your updated resume and application form via email: Lduong@citigrp.com

Hoặc ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại đây
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp,Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 08.37245397

Số lần xem trang : :4803
Nhập ngày : 05-10-2015
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(18-10-2019)

Công Ty TNHH Thiết Bị Dầu Nhớt Lộc Phát Tại TPHCM - Cần tuyển nhiều vị trí(16-10-2019)

Công ty TMA Solutions cần tuyển sinh viên CNTT mới tốt nghiệp(16-10-2019)

Công ty Hệ thống Thông tin FPT - cần tuyển nhân viên kỹ thuật máy ATM(16-10-2019)

Công ty TNHH Hương Hoàng Nam - Cần tuyển nhân viên quản lý kỹ thuật và điều động(16-10-2019)

Wall Street English - Cần tuyển chuyên viên tư vấn giáo dục(16-10-2019)

Công ty TNHH Truyền Thông Công nghệ số ITEL - Cần tuyển JD Nhân viên tư vấn(16-10-2019)

Công Ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ Thuật Nam Việt - cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp(16-10-2019)

Công ty TNHH BASF Việt Nam - Cần tuyển Đại diện thương mại và quảng bá(16-10-2019)

Công ty Yakult - Cần tuyển Nhân Viên PR & Khoa học- HCM(15-10-2019)

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - cần Tuyển Nhiều vị trí(09-10-2019)

TỔNG HỢP THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGÀY HỘI VIỆC LÀM 04/10 (CẬP NHẬT LIÊN TỤC)(05-09-2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí - cần tuyển Nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật(01-10-2019)

Công ty TNHH King Elong - Cần tuyển nhiều vị trí(25-09-2019)

Công ty TNHH Sunjin Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(25-09-2019)

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Đông Hưng - Cần tuyển nhiều vị trí(24-09-2019)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(21-09-2019)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - cần tuyển nhiều vị trí(21-09-2019)

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Nông Lâm - Cần tuyển Nhân viên môi trường và kỹ sư thiết kế môi trường(20-09-2019)

Công ty TNHH Rochdale Spears - Cần tuyển nhiều vị trí(20-09-2019)

Công ty TNHH Chokwang Vina - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và kỹ thuật viên(19-09-2019)

Công ty CP Địa ốc Phát Lợi - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh(19-09-2019)

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai - Cần tuyển nhiều vị trí(19-09-2019)

Công ty XNK Quốc Tế An Thành Pharmacy - Cần tuyển Đại diện Thương mại(19-09-2019)

Công ty TNHH Chăn Nuôi New Hope Bình Phước - Cần tuyển kế toán trại và kỹ thuật trại(19-09-2019)

Công ty TNHH Entobel Đồng Nai - Cần tuyển nhân viên phòng Lab và phòng Nghiên cứu phát triển(18-09-2019)

Công ty Nhật Huy Khang - Cần tuyển nhiều vị trí(18-09-2019)

Công ty TNHH Kinh Doanh Nông Sản Việt Nam (VAL) - cần tuyển (18-09-2019)

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển Địa ốc Vạn Lộc - cần tuyển nhiều vị trí(18-09-2019)

Công Ty Cp Thương Mại Và Đầu Tư Chanh Việt - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh(18-09-2019)

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Sàn G7 - Kỹ sư nông nghiệp,Tư vấn viên(17-09-2019)

Công ty TNHH Ti No - cần tuyển Nhân viên kinh doanh, nhân viên trại nái(17-09-2019)

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - cần Tuyển nhân viên thương mại và nhân viên kỹ thuật trại(17-09-2019)

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(17-09-2019)

Công ty TNHH Khoa Học Xanh - cần tuyển Nhiều vị trí(17-09-2019)

Công Ty CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KAMAXS - cần tuyển Kỹ thuật thi công Camera(17-09-2019)

Công ty TNHH máy chế biến gỗ Thượng Nguyên - Cần tuyển nhiều vị trí(16-09-2019)

Công Ty TNHH SX TM La San - cần tuyển nhân viên kinh doanh văn phòng(13-09-2019)

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(13-09-2019)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Hải Phong - cần tuyển nhiều vị trí(13-09-2019)

Công ty TNHH Sutrix Solutions _ cần tuyển nhân viên Java(12-09-2019)

Công ty TMA Solutions - cần tuyển nhiều vị trí(12-09-2019)

Công ty TNHH FREETREND INDUSTRIAL A - cần tuyển nhiều vị trí(10-09-2019)

Công Ty TNHH TM & SX Quốc Tế Rồng Vàng - Cần tuyển nhiều vị trí(06-09-2019)

Công ty Esuhai - cần tuyển kỹ sư làm việc tại Nhật(05-09-2019)

Công ty TNHH TMDV SX XNK Đức Thành - cần tuyển nhiều vị trí(04-09-2019)

Tập đoàn Vĩnh Hoàn - Cần tuyển nhiều vị trí(04-09-2019)

Công ty ADM - Cần tuyển nhân viên trợ lý(03-09-2019)

Công ty Giống cây trồng Nông Việt Phát - cần tuyển nhân viên kỹ thuật nông nghiệp(23-08-2019)

Công ty TNHH SX TM Nguyên Liệu Công Nghiệp Miền Nam (SIMICO) - cần tuyển nhân viên kinh doanh(23-08-2019)

Công ty CP Bel Gà - Cần tuyển bác sĩ thú y trại(23-08-2019)

Công ty TNHH Seicho - cần tuyển nhiều vị trí(20-08-2019)

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp CÁT VẠN LỢI - cần tuyển nhiều vị trí(20-08-2019)

Tập đoàn TP Holding - cần tuyển nhiều vị trí(20-08-2019)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương Hiệu Việt - Cần tuyển nhiều vị trí(20-08-2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc COPiHOME - Cần tuyển nhân viên lĩnh vực kinh doanh(15-08-2019)

Công ty TNHH VietGrow - Cần tuyển nhân viên quản trị website và nhân viên tư vấn sản phẩm(13-08-2019)

Công ty TNHH Mimosa Việt Nam - cần tuyển nhân viên kinh doanh và Cộng tác viên thị trường(12-08-2019)

Công Ty TNHH Sunjin Vina - Cần tuyển trưởng trại heo(12-08-2019)

Công ty Biottec Việt Nam - Cần tuyển nhân viên trang trại(12-08-2019)

Công ty TNHH Cargill Việt Nam - Cần tuyển Nhân viên Kỹ Thuật Trại Gà(12-08-2019)

Công ty TNHH SX TM B&H - Cần tuyển Nhân viên thiết kế và thư ký phòng quản lý chất lượng(12-08-2019)

Công ty TNHH Sản xuất Chế Biến Nông sản Cát Tường - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật và Quản lý - Kỹ thuật trang trại(08-08-2019)

Văn phòng Công Ty TNHH Fnano - Cần tuyển 50 nhân viên kỹ thuật(08-08-2019)

Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tiến Hùng - cần tuyển Nhân viên kinh doanh(07-08-2019)

Công ty Minh Hưng - Cần tuyển nhiều vị trí(06-08-2019)

Công ty Phúc Thiên - cần tuyển Nhân viên kinh doanh(06-08-2019)

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ - cần tuyển nhân viên kỹ thuật và nhân viên kế hoạch, đầu tư(06-08-2019)

Công Ty TNHH MTV Vican Tech - Cần tuyển Nhân viên nam vẽ kỹ thuật(06-08-2019)

Công ty TNHH NTC Vina - Cần tuyển Sale Engineer(06-08-2019)

Công ty TNHH KSCT Sao Sài Gòn - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật(06-08-2019)

HTX Dịch Vụ Thương Mại - Nông Nghiệp Quyết Tiến - Cần tuyển Nhân viên kỹ thuật chăm sóc cây trồng (02-08-2019)

Công ty TNHH SX TM B&H - Cần tuyển nhân viên thiết kế và thư ký phòng quản lý chất lượng(02-08-2019)

Công ty Finom - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật(02-08-2019)

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lê Quân - Cần tuyển Nhân viên khảo sát và thu thập thông tin nông trường(02-08-2019)

Công ty Anova Trade cần tuyển nhân viên kinh doanh(29-07-2019)

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh Thịnh - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh thị trường(29-07-2019)

Công Ty Cổ Phần GREEN FEED Việt Nam - Cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(29-07-2019)

Công ty VietNam Housewares - Cần tuyển Nhân viên kiểm tra chất lượng các sản phẩm làm từ gỗ - mây tre lá – lục bình – lá buông.(29-07-2019)

FARMSTAY G7 - cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(23-07-2019)

Công Ty Cổ Phần BMC Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(23-07-2019)

Công ty TNHH Thần Vương - cần tuyển 10 kỹ sư thị trường(23-07-2019)

Công Ty TNHH SX – TM A.S.T.A - cần tuyển nhiều vị trí(23-07-2019)

¬Công Ty TNHH Sunjin Vina - cần tuyển nhân viên marketing(23-07-2019)

Công ty TNHH DVDL Việt Sun - Cần tuyển nhiều vị trí(23-07-2019)

Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê - Cần tuyển kỹ sư cơ khí(22-07-2019)

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật(22-07-2019)

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Cần tuyển nhân viên nhân sự(18-07-2019)

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - cần tuyển nhân viên Marketing(09-07-2019)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hữu Quí - cần tuyển Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh và kế toán(09-07-2019)

Công ty Green KONOHA - Cần tuyển nhân viên thiết kế và nhân viên kinh doanh(01-07-2019)

Công ty TNHH Pacow International - Cần tuyển nhiều vị trí(20-06-2019)

Công ty Đat Butter - Cần tuyển kỹ sư(20-06-2019)

Công ty TNHH Công nghệ Thiên Hưng - Cần tuyển 02 kế toán viên (19-06-2019)

Công Ty Ngoại Ngữ Thiên Minh - Cần tuyển 15 giáo viên(18-06-2019)

Công ty TNHH ĐT TM DV Nhà vườn Tân Thành - Cần tuyển 02 kỹ sư cây hoa cảnh(17-06-2019)

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(14-06-2019)

Công ty TNHH TMDV Bảo Anh Ngọc - Cần tuyển kỹ sư về nông lâm nghiệp để phát triển phân bón thông minh(14-06-2019)

Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc - cần tuyển nhân viên kế toán, nhân viên phòng kỹ thuật(11-06-2019)

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan - Cần tuyển nhiều vị trí(11-06-2019)

Công ty TNHH Seicho - cần tuyển nhiều vị trí(11-06-2019)

Công ty TNHH Behn Meyer VN trụ sở tại VSIP1, Thuận An, Bình Dương - Cần tuyển nhân viên kinh doanh cho ngành thực phẩm(07-06-2019)

Công ty ITSJ - Cần tuyển sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin(07-06-2019)

Công ty TNHH Cargill Việt Nam cần tuyển - Đại Diện Kinh Doanh (Premix)(07-06-2019)

Công ty TNHH Cơ điện Rapid Việt Nam - Cần tuyển kỹ sư cơ khí và kỹ sư nhiệt(07-06-2019)

Công ty TNHH Nhật Huy Khang - Cần tuyển nhân viên chế biến thực phẩm(07-06-2019)

Công Ty TNHH Thực Phẩm Thương Mại Đại Phát - Cần tuyển nhiều vị trí(07-06-2019)

Công Ty TNHH Môi Trường Giang Sơn - Cần tuyển 05 nam học ngành kỹ thuật môi trường(03-06-2019)

Công Ty TNHH TM _ DV Nông Nghiệp Future Farms - Cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(29-05-2019)

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(29-05-2019)

Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai- Cần tuyển nhiều vị trí(29-05-2019)

Công ty TNHH Giải pháp Điện toán Đám mây Keri - Cần tuyển lập trình viên, nhân viên phát triển kinh doanh phần mềm và trưởng nhóm kinh doanh phần mềm(29-05-2019)

Công ty TNHH Pro - Pet - cần tuyển nhiều vị trí(27-05-2019)

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hữu Quí - Cần tuyển Trưởng phòng kinh doanh và nhân viên kinh doanh(24-05-2019)

Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Trung Tín (Tta) - Cần tuyển kế toán nữ và nghiệp vụ thẩm định giá(22-05-2019)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Địa Ốc Trường Lộc - Trưởng phòng Kinh doanh(21-05-2019)

Công Ty CP - SX - TM - DV Thiên Minh V.N - Cần tuyển nhân viên(21-05-2019)

Thông tin tuyển dụng của các công ty phỏng vấn trong Lễ tốt nghiệp ngày 14/5 và 16/5 (Thông tin cập nhật liên tục)(02-05-2019)

Công ty TNHH BASF Việt Nam cần tuyển Đại diện Thương mại và Quảng bá(13-05-2019)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trường Thịnh - Cần tuyển nhiều vị trí(09-05-2019)

Công ty cổ phần sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Đông Dương THADI - Cần tuyển nhiều vị trí(09-05-2019)

Công ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Hoàng Gia - Cần tuyển 20 chuyên viên kinh doanh(08-05-2019)

Công ty CP ĐT TMDV BDS Nhất Phát - Cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh(08-05-2019)

Công ty TNHH Rochdales Spear cần tuyển - Nhiều vị trí(08-05-2019)

Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Bất Động Sản Đức Tín - cần tuyển 50 nhân viên kinh doanh(06-05-2019)

Công ty TNHH DACHAN(VN) - cần tuyển Nhiều vị trí(06-05-2019)

Công ty TNHH Ever Win Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(06-05-2019)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Gia Việt - Cần tuyển 50 chuyên viên tư vấn(06-05-2019)

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(02-05-2019)

Công ty TNHH Thần Vương - cần tuyển Nhiều vị trí(24-04-2019)

Công Ty Cổ Phần S Furniture - cần tuyển 02 Nhân viên Kế toán(24-04-2019)

Công ty cổ phần thiết bị Việt Nhật - Cần tuyển nhiều vị trí(24-04-2019)

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam (VINAMILK) - cần tuyển Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi và bác sỹ thú y(19-04-2019)

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(19-04-2019)

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Thông Đỏ - Cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(18-04-2019)

Công ty TNHH Truyền Thông Bloom - Cần tuyển nhiều vị trí(18-04-2019)

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre - cần tuyển Kỹ sư nuôi trồng thủy sản(16-04-2019)

Công Ty TNHH Dotea - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(16-04-2019)

Công ty CP Đầu Tư Hợp Trí - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật(16-04-2019)

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai - Cần tuyển nhiều vị trí(08-04-2019)

Công ty cổ phần Nicotex - Cần tuyển nhân viên kế toán, kiểm toán, nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh thuốc BVTV(04-04-2019)

Công ty TNHH Seicho - Cần tuyển Nhân viên Marketing, giáo viên tiếng Nhật, kỹ sư làm việc tại Nhật(04-04-2019)

Công ty SITTO VIỆT NAM - Cần tuyển chuyên viên kỹ thuật thủy sản(04-04-2019)

Công ty Cổ phần Thẩm Định giá và Tư vấn Đầu tư VINAP - Cần tuyển chuyên viên thẩm định giá(04-04-2019)

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên Kỹ thuật(03-04-2019)

Công ty My Dong - Cần tuyển văn phòng, nhân viên nhắc phí đúng hạn(02-04-2019)

Công ty TNHH Ti No - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(28-03-2019)

Công ty Minh Vượng Land - cần tuyển nhiều vị trí(27-03-2019)

Công ty Cổ phần Misa - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh phần mềm (nhân viên thực tập)(26-03-2019)

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Premium - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(26-03-2019)

Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín - Cần tuyển nhiều vị trí(25-03-2019)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - Cần tuyển nhiều vị trí(19-03-2019)

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bạch Đằng - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật vi sinh, nhân viên điện, cơ khí(19-03-2019)

MASAN CAREER DAY - HỒ CHÍ MINH 06.04.2019 (19-03-2019)

Công ty Cổ phần Chuẩn Phát Mai Bình - Cần tuyển Nhân viên kế toán(19-03-2019)

Công ty LAZADA - cần Tuyển Đối tác Giao Hàng Thời Vụ (18-03-2019)

Công ty CP Vĩnh Hoàn - Cần tuyển nhiều vị trí(18-03-2019)

Công ty Cổ phần Phân bón Ba Lá Xanh - cần tuyển Kỹ sư nông nghiệp(18-03-2019)

Công ty CP TM & SX thuốc Thú y Thịnh Á - Cần tuyển nhân viên xuất nhâp khẩu(14-03-2019)

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Cần tuyển nhân viên bảo trì trong hệ thống Farm(14-03-2019)

Công ty TNHH Điện Lạnh Aisys - cần tuyển Kỹ sư thiết kế điện lạnh(12-03-2019)

Công ty TNHH MTV Tư vấn và phát triển Giáo dục Olympia - Cần tuyển Nhiều vị trí(11-03-2019)

Công ty TNHH CJ Vina Agri - cần tuyển R&T mảng heo(07-03-2019)

Công ty TNHH Tigervet Việt Nam tuyển dụng 10 nhân viên kinh doanh(06-03-2019)

Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đức - cần tuyển 10 Kỹ sư nuôi trồng thủy sản(05-03-2019)

Công ty Thiên Bảo Land - Cần tuyển 20 nhân viên kinh doanh(05-03-2019)

Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam cần tuyển Nhân viên phòng quản lý ISO(04-03-2019)

Công ty Cổ phần Anova Feed cần tuyển nhiều vị trí(04-03-2019)

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Điền Xanh - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(04-03-2019)

Công ty TNHH Xử lý Môi trường Trí Việt - Cần tuyển Kỹ sư thiết kế HTXLNT và Quản lý và giám sát thi công HTXLNT(28-02-2019)

Công ty TNHH King Elong - Cần tuyển Đại diện Thương mại(26-02-2019)

Công Ty TNHH TMDV Red Diamond - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường(26-02-2019)

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương - cần tuyển nhân viên ngành nông học, bảo vệ thực vật(26-02-2019)

Công ty cổ phần thiết bị Việt Nhật - Cần tuyển nhiều vị trí(26-02-2019)

Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát - Cần tuyển nhân viên nhập liệu/nhân viên thống kê và nhân viên QC(26-02-2019)

Công ty TNHH TMDV THỦY SẢN VIỆT MỸ - Cần tuyển 05 nam Nhân viên kinh doanh(22-02-2019)

Công ty cổ phần giải pháp Không Gian Xanh - Cần tuyển nhiều vị trí(21-02-2019)

Công ty TNHH TM - DV Địa ốc Khải Nguyên - Cần tuyển 20 nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng và nhân viên hành chính, nhân sự(20-02-2019)

Công ty TNHH SEICHO - Cần tuyển kỹ sư(19-02-2019)

Công ty TNHH SXTM Công Nghệ Nhựa Á Châu - Cần tuyển nhiều vị trí(19-02-2019)

Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tiến Hùng cần tuyển 5 Nhân viên kinh doanh, nhân viên kinh doanh thức ăn thú cưng(18-02-2019)

Công ty cổ phần Đầu tư Khương Thịnh - Cần tuyển trưởng/phó phòng kinh doanh và chuyên viên kinh doanh(18-02-2019)

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình - Cần tuyển Nhân viên Kinh Doanh Thuốc BVTV và nhân viên Kỹ thuật(15-02-2019)

Thông Tin Về Chương Trình MYE tại Masan(29-01-2019)

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên - Cần tuyển nhiều vị trí(23-01-2019)

Công ty Ajinomoto Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(23-01-2019)

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai cần tuyển nhiều vị trí(23-01-2019)

Công ty Kuzuna - cần tuyển 02 Nhân viên nuôi cấy mô(23-01-2019)

Công ty TNHH Seicho - Cần tuyển nhiều vị trí(21-01-2019)

Công ty TNHH Nhật Huy Khang - cần tuyển Thực tập sinh(16-01-2019)

Cty TNHH Woosung Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(15-01-2019)

Hãng Hàng không EVA Airways – Chi nhánh Việt Nam - Cần tuyển tiếp viên hàng không(07-01-2019)

Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan - cần tuyển nhiều vị trí(07-01-2019)

Công ty Cổ phần Anova Feed - Cần tuyển nhiều vị trí(02-01-2019)

Công ty cổ phần SATO CHEMICAL - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh(02-01-2019)

Công ty TNHH SENTRA - Cần tuyển dụng NVKD phân bón(26-12-2018)

Công ty TNHH Finom cần tuyển - Kỹ sư thiết kế hệ thống tưới(26-12-2018)

Công Ty TNHH Highland Dragon - cần tuyển nhiều vị trí(20-12-2018)

Công ty GOVITECH - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh(19-12-2018)

Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam - cần tuyển Đại diện thương mại(13-12-2018)

Công ty Cổ phần Thương mại XNK Đầu tư Sài Gòn - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(12-12-2018)

Công ty CPĐT Nông Nghiệp - Xây dựng Thép Tiên Phong - Cần tuyển kỹ sư nông nghiệp và nhân viên kinh doanh(11-12-2018)

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thiếu Nhi Mới (N KID) - Cần tuyển Nhân viên làm thêm tại trung tâm tiNiWorld Trung Tâm Thương Mại tại các quận 2,quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Q12.(11-12-2018)

Công ty Cổ phần MISA - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh tập sự(11-12-2018)

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí (07-12-2018)

Công ty cổ phần Thế giới Hải Sản Sài Gòn cần tuyển Kỹ sư Hải sản(07-12-2018)

Công Ty Đồ Gỗ Burden cần tuyển nhiều vị trí(04-12-2018)

Công ty TNHH Nông Trại Biển cần tuyển Nhân viên Kinh Doanh và Nhân viên Kiểm Tra Chất Lượng(30-11-2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí cần tuyển Sinh viên mới ra trường chuyên ngành Nông học, Bảo vệ Thực vật(29-11-2018)

Công ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(29-11-2018)

Công ty TNHH Địa Ốc Nhà Đại Phát - Cần tuyển 10 chuyên viên kinh doanh(26-11-2018)

Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi cần tuyển dụng nhân viên Chế biến lâm sản và thiết kế đồ gỗ nội thất(19-11-2018)

Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Nặng Oneasia cần tuyển Nhân viên Kinh doanh Thiết bị Máy Nông Nghiệp(15-11-2018)

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam cần tuyển Nhân Viên Admin và Nhân viên MKT (15-11-2018)

Công ty cổ phần công nghệ Nam Long cần tuyển dụng gấp Nhân viên và Cộng tác viên kinh doanh(15-11-2018)

Tập đoàn đầu tư và xây dựng Đông Hưng cần tuyển nhiều vị trí(15-11-2018)

Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tiến Hùng cần tuyển 5 Nhân viên kinh doanh, 2 nhân viên văn phòng(13-11-2018)

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠO NGUỒN VINPEARL TRAINEE 2018 – 2019 (07-11-2018)

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tại Chu Lai - Quảng Nam cần tuyển dụng nhiều vị trí(07-11-2018)

Công ty Liên doanh Thuốc lá BAT-VINATABA cần tuyển LEAF Trainee (05-11-2018)

Công ty DXC Technology Vietnam tuyển dụng đợt mới cho chương trình Java Fresher Training Program(05-11-2018)

Công ty CP DV-XD Đầu tư Địa ốc KIM HOÀNG cần tuyển Nhân viên Kinh doanh Bất động sản(05-11-2018)

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ cần tuyển Giáo viên Tiếng Anh và chuyên viên Tư vấn đào tạo(05-11-2018)

VPĐD TECHIK INSTRUMENT tại TPHCM cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(01-11-2018)

Công ty TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM) cần tuyển nhiều vị trí(30-10-2018)

Công ty CP DVXD Địa Ốc Tín Hưng cần tuyển Nhân viên Kinh doanh và Sinh viên Thực tập(30-10-2018)

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P VIỆT NAM cần tuyển nhiều vị trí(25-10-2018)

Công ty TNHH Highland Dragon cần tuyển dụng nhiều vị trí(25-10-2018)

Công ty Hyosung Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(25-10-2018)

Công ty TNHH DACHAN (VN) cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật Tôm (23-10-2018)

Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn III cần tuyển nhiều vị trí(23-10-2018)

Công Ty cổ phần xây dựng dịch vụ Bất động sản Đức Tín cần tuyển nhiều vị trí(15-10-2018)

Công ty Cổ Phần Vinh Nam cần tuyển dụng nhiều vị trí(15-10-2018)

Tổng Công ty Tín Nghĩa cần tuyển Kỹ sư nông nghiệp (CÀ PHÊ ARABICA)(09-10-2018)

Công ty TNHH BĐS Khai Nguyên cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(05-10-2018)

DXC Technology Services Vietnam cần tuyển các bạn sinh viên mới ra trường tham gia "Chương trình đào tạo Lập trình Java"(04-10-2018)

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu (Tavico) cần tuyển Nhân viên Điện Tự Động hóa và Nhân viên Chế biến Lâm sản(03-10-2018)

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TÂN HỮU QUÍ cần tuyển Đại diện Kinh doanh(03-10-2018)

Công ty Cổ phần SX&TM Viethome cần tuyển nhiều vị trí(26-09-2018)

Công ty Cổ phần Nan Group (The Nan Group) cần tuyển Nhân sự Kỹ thuật Thương mại (Technical Sales Representative)(26-09-2018)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÁC CÔNG TY THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2018(06-08-2018)

Công ty cổ phần 40 GIỜ cần tuyển Gấp nhiều vị trí(11-09-2018)

Công ty TNHH Vinh Khôi cần tuyển nhiều vị trí(28-08-2018)

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật(28-08-2018)

SACOMBANK chi nhánh MINH PHỤNG - Ngày hội tuyển dụng 2018(15-08-2018)

Công ty DXC Technology Vietnam Tuyển dụng cho chương trình Robotic Process Automation (RPA) Fresher Training Program(15-08-2018)

Chương trình KỸ SƯ TẬP SỰ _ OPS TRAINEE tại Cargill Việt Nam(15-08-2018)

Công ty TNHH P.A Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(15-08-2018)

CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND – PLACE VIỆT NAM cần tuyển nhiều vị trí(15-08-2018)

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ ĐẠI PHÁT cần tuyển nhiều vị trí(15-08-2018)

Công ty TNHH DAI-ICHI VIỆT NAM cần tuyển nhân viên kinh doanh(09-08-2018)

Công ty Đồng Xanh cần tuyển Nhân viên Phát triển Kinh doanh Siêu Thị(09-08-2018)

Công ty THIÊN AN REAL cần tuyển 100 Nhân viên kinh doanh Bất động sản(06-08-2018)

Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) cần tuyển dụng nhân sự(01-08-2018)

Công ty TNHH KSS Việt Nam cần tuyển Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển (R&D staff)(01-08-2018)

Công Ty TNHH MTV TM-SX-TT Tân Tân cần tuyển Trợ Lý Nhãn Hàng (ABM)(23-07-2018)

Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam cần tuyển nhân viên Phòng Quản lý Sản xuất và Phòng Quản lý Chất lượng(23-07-2018)

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài gòn Xanh cần tuyển gấp 02 Kỹ sư Nông nghiệp(23-07-2018)

HD BANK TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ “TRỢ LÝ VÀ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/DOANH NGHỆP”(03-07-2018)

Công ty TNHH CJ Vina Agri - Cần tuyển Nhân viên R&T - Phụ trách mảng Heo/ Gà (Thuộc Phòng R&D)(22-06-2018)

Công ty CP XNK điều Việt Hà cần tuyển Kỹ sư chuyên ngành Nông nghiệp và Kỹ sư Chuyên ngành chế biến bảo quản nông sản(19-06-2018)

Công Ty TNHH Highland Dragon cần tuyển nhiều vị trí(19-06-2018)

Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển nhiều vị trí(19-06-2018)

Công ty Cổ phần TM & SX thuốc Thú y THỊNH Á (ASIFAC) cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(05-06-2018)

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) cần tuyển nhiều vị trí(31-05-2018)

Công ty TNHH BASF Việt Nam cần tuyển nhân sự(29-05-2018)

Công ty TNHH TM-DV Chăn nuôi Việt-Úc cần tuyển nhiều vị trí(29-05-2018)

Công ty TNHH Đầu tư và Quản Lý Bất Động Sản NATALAND cần tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh(29-05-2018)

Công ty TNHH Nuplex Resins (Việt Nam) – thuộc Tập đoàn Allnex cần tuyển Kỹ sư Vận hành - Operator(29-05-2018)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) - cần tuyển nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân(16-05-2018)

Công ty TNHH SX TM XNK LANG cần tuyển nhiều vị trí(14-05-2018)

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí (14-05-2018)

Công ty Dũng Tin cần tuyển nhiều vị trí(11-05-2018)

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) cần tuyển nhiều vị trí(03-05-2018)

Chi nhánh Công ty Cổ phần NUTRIFARM cần tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật chuyên ngành về Nông nghiệp(03-05-2018)

Công ty TNHH SX TM THUẬN QUANG MRO cần tuyển GẤP 01 kỹ sư có kinh nghiệm trồng cây cảnh(26-04-2018)

Công ty TNHH Thần Vương cần tuyển nhiều vị trí(22-04-2018)

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam cần tuyển Bác sỹ Thú Y và Nhân viên Kỹ thuật Chăn nuôi(22-04-2018)

Công ty Steinert cần tuyển Nhân viên bán hàng/Kỹ thuật (22-04-2018)

Công ty CP TMDV & SX LÂM HIỆP HƯNG cần tuyển nhiều vị trí(22-04-2018)

Công ty CP Thái Việt Swine Line cần tuyển Kỹ thuật Trại(16-04-2018)

BASF Việt Nam cần tuyển Nhân viên CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG – ngành hàng THUỐC BVTV(16-04-2018)

Công ty TNHH Thành Phố Mới cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp(13-04-2018)

Công ty TNHH TM – DV – QC SẮC KIM cần tuyển Nhân viên Kế Toán(12-04-2018)

Công Ty TNHH CƠ KHÍ – DỊCH VỤ - KỸ THUẬT TIẾN NHÂN cần tuyển Kỹ sư Cơ Khí và Kỹ sư Chế Tạo Máy(12-04-2018)

Công ty TNHH MTV Cây trồng TPHCM cần tuyển nhiều vị trí(12-04-2018)

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) cần tuyển Quản trị viên tập sự - ELD Associate (12-04-2018)

Công ty cổ phần Bảo vệ Thực Vật Sài Gòn cần tuyển Gấp nhiều vị trí(11-04-2018)

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Vn GROUP ADV insieure.vn cần tuyển Nhân viên kinh doanh và Nhân viên thiết kế in offset(11-04-2018)

Công ty TMA Solutions cần tuyển sinh viên CNTT(09-04-2018)

Công ty TNHH Đức Thành cần tuyển Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp(06-04-2018)

Chuỗi cà phê Espresso RE COFFEE cần tuyển Nhân viên bán hàng(05-04-2018)

Công ty TNHH MTV DV BĐS Phương Thành cần tuyển Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản và Nhân viên quản lý website(04-04-2018)

Công ty TNHH T và Q cần tuyển dụng 01 Nam - chuyên ngành nuôi trồng thủy hải sản(04-04-2018)

Tổng Công ty Tín Nghĩa cần tuyển Kỹ sư nông nghiệp (CÀ PHÊ ARABICA)(04-04-2018)

Công ty cổ phần thiết bị Việt Nhật cần tuyển nhiều vị trí(03-04-2018)

Công ty cổ phần Deli Yours cần tuyển Nhân viên Giao vận và Nhân viên Thu mua(03-04-2018)

Công ty TNHH Farmtech (Việt Nam) cần tuyển Nhân viên kinh doanh(02-04-2018)

Công ty Polymer Asia cần tuyển nhiều vị trí(30-03-2018)

Công ty Sutrix Solutions - tuyển dụng sinh viên CNTT(28-03-2018)

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cần tuyển dụng nhiều vị trí(27-03-2018)

Công ty Hyosung Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(27-03-2018)

Công ty TNHH Thần Vương cần tuyển nhiều vị trí(27-03-2018)

Văn Phòng Đại Diện Sava Healthcare - Savavet tại Thành Phố Hồ Chí Minh cần tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thú y cho thú cưng(27-03-2018)

Công ty TMA Solutions cần tuyển sinh viên CNTT(19-03-2018)

Ứng tuyển chương trình Doanh Nhân Trẻ Masan - MYE 2018(15-03-2018)

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Lộc Trời cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật Thị trường(14-03-2018)

Công ty TNHH Freetrend Industrial A cần tuyển nhiều vị trí(13-03-2018)

Công ty FVL & TPL cần tuyển Kỹ thuật viên và Chuyên viên xử lý dữ liệu - Xây dựng thông tin(13-03-2018)

Trang trại VAC Ngọc Loan cần tuyển dụng Bác sỹ chuyên ngành chăn nuôi Thú y, có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi Dê(13-03-2018)

Công ty TNHH Thực Phẩm Yergat cần tuyển dụng Quản đốc Nông Trại(13-03-2018)

C.K.S Co., Ltd., cần tuyển Nhân viên kinh doanh và Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật(09-03-2018)

Công ty Cổ Phần 3F VIỆT – Chi Nhánh Tại Đồng Nai cần tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Gia Cầm(05-03-2018)

Công ty TNHH LONG SINH cần tuyển 20 nam - Nhân viên Kinh doanh (05-03-2018)

Trung Tâm Đào Tạo TSUS (Gò Vấp - HCM) cần tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Sinh và Cộng Tác Viên(05-03-2018)

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp BA.F cần tuyển nhiều vị trí(05-03-2018)

Công ty CP ĐỊNH VỊ SỐ cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp chuyên về trồng Thuỷ canh(05-03-2018)

Công Ty TNHH Cơ Khí Hai Phan cần tuyển nhiều vị trí(05-03-2018)

VP Đại diện JDE tại TP HCM cần tuyển Quality Assistant(01-03-2018)

Cty TNHH cây xanh cảnh quan THÙY LINH cần tuyển Kỹ sư (Nam)(28-02-2018)

Công ty TNHH Thần Vương cần tuyển 10 Nhân viên Kỹ thuật(27-02-2018)

Công ty CỔ PHẦN PHÂN BÓN BỒ NÔNG cần tuyển nhiều vị trí(05-02-2018)

Công ty TNHH Nông Việt Phát cần tuyển nhiều vị trí(05-02-2018)

C.K.S Co., Ltd., cần tuyển Nhân viên kinh doanh và Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật(31-01-2018)

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(25-01-2018)

Công ty TNHH CARGILL VIỆT NAM Nhân viên Kinh doanh và Nhân viên Kỹ thuật(25-01-2018)

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp BaF cần tuyển Kế toán và Kỹ thuật điện(25-01-2018)

Công ty TMA Solutions cần tuyển sinh viên CNTT(18-01-2018)

Cty TNHH cây xanh cảnh quan THÙY LINH cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư (17-01-2018)

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam - Cần tuyển Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi và bác sỹ thú y(15-01-2018)

Công ty TNHH Thần Vương cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật và Nhân viên phòng Lap(15-01-2018)

Công ty TNHH ME NON cần tuyển nhiều vị trí(15-01-2018)

Công ty Bất Động Sản Phương Thành cần tuyển Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản và Nhân viên quản lý website(10-01-2018)

Công ty TNHH MTEX(VIETNAM) cần tuyển Nhân viên bộ phận kỹ thuật cơ khí, điện tử(10-01-2018)

Ngân hàng ABBank cần tuyển Chuyên viên phát triển ứng dụng (Dot Net/ Java) - Khối Công nghệ thông tin (Hội sở TP.HCM)(08-01-2018)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(08-01-2018)

Công ty TNHH MTV TM DV NAM HÀ TÍN cần tuyển Nhân viên Kỹ sư Điện và Nhân viên Công nghệ thông tin(04-01-2018)

Công ty Cổ phần TM VÀ SX THUỐC THÚ Y THỊNH Á (ASIFAC) cần tuyển nhiều vị trí(04-01-2018)

Công ty TNHH SX - TM - DV Long Du cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(04-01-2018)

Công ty TNHH DONA PACIFIC VIỆT NAM cần tuyển nhiều vị trí(04-01-2018)

Công ty MASAN NUTRI SCIENCE cần tuyển nhiều vị trí (03-01-2018)

Công ty VANG VANG REAL ESTATE cần tuyển các vị trí FULLTIME và PARTIME(29-12-2017)

Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại Hải Hà cần tuyển Nhân viên: Cơ khí, cắt gọt kim loại, hàn, cơ điện tử(27-12-2017)

Công ty CP thuốc thú y SVT Thái Dương cần tuyển Nhân viên Kinh doanh thuốc thú y(24-12-2017)

Công ty cổ phần Deli Yours cần tuyển nhiều vị trí(24-12-2017)

Công ty CP Thiết Bị Việt Nhật – Tp. Hồ Chí Minh cần tuyển nhiều vị trí(22-12-2017)

Công ty TNHH AGRI NEO cần tuyển Giám đốc Kinh doanh và Nhân viên Kinh doanh(22-12-2017)

Masan Nutri-Science cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH MTV THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN cần tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật(13-12-2017)

Standard Chartered Bank Viet Nam tuyển dụng 100 Ứng viên tham gia chương trình “Professional Banker Development Program”(11-12-2017)

Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển Quốc tế TÂN BIỂN VÀNG (NEW GOLDEN SEA) cần tuyển nhiều vị trí(11-12-2017)

Công ty TNHH Tiệp Phát cần tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thủy Sản(08-12-2017)

CÔNG TY THỜI TRANG S2 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG(06-12-2017)

Công ty TNHH Highland Dragon cần tuyển dụng nhiều vị trí(06-12-2017)

Công ty cổ phần Nicotex Nam Thái Dương cần tuyển Nhân viên quản lý phòng thí nghiệm, nhân viên pha chế(22-11-2017)

Công Ty TNHH TMDV VTNN Minh Hưng cần tuyển Trưởng nhóm và nhân viên kinh doanh(22-11-2017)

Công ty Cổ Phần Tổng công ty Sông Gianh cần tuyển nhiều vị trí(22-11-2017)

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Nam cần tuyển 14 nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản (14-11-2017)

Công ty địa ốc First Real Miền Nam đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí (10-11-2017)

Công ty TNHH vật tư thú y Minh Hương cần tuyển Nhân viên kinh doanh và Cửa hàng trưởng(08-11-2017)

Công ty TNHH TMDV Lê Hùng Sao Mai cần tuyển Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng và Nhân viên Hỗ trợ Kinh Doanh(08-11-2017)

Công ty TNHH Cội Nguồn Xanh cần tuyển nhiều vị trí(08-11-2017)

Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh cần tuyển Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng(08-11-2017)

Trung tâm Đào tạo khu công nghệ cao - cần tuyển nhiều vị trí(01-11-2017)

Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Bất động sản LONG ANH cần tuyển dụng nhiều vị trí (31-10-2017)

Công ty cổ phần thời trang MAI NGUYÊN cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên giao nhận(26-10-2017)

Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển nhiều vị trí(26-10-2017)

Công ty TNHH MTV THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật(26-10-2017)

Công ty Hyosung Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(26-10-2017)

Công ty TNHH TM & DV Kim Nông Goldstar cần tuyển nhiều vị trí(18-10-2017)

Công ty TNHH TM & DV Kim Nông Goldstar cần tuyển nhiều vị trí(18-10-2017)

Công Ty TNHH Cào Xanh cần tuyển Nhân viên Hoạ viên kiến trúc và Nhân viên 3D- MAX(17-10-2017)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÁC CÔNG TY THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2017(06-10-2017)

Công ty CP Thú Y Xanh Việt Nam cần tuyển nhân sự nhiều vị trí(11-10-2017)

Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH cần tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Sân Golf Long Thành (Đồng Nai)(11-10-2017)

Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON) cần tuyển nhiều vị trí đi làm việc tại Nhật Bản(11-10-2017)

Công ty CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẤT ĐẸP cần tuyển nhân viên kinh doanh(06-10-2017)

Công ty TNHH Nhật Huy Khang - Cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2017)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2017)

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2017)

Công ty TNHH Yara Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2017)

Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2017)

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam - Cần tuyển Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi và bác sỹ thú y(06-10-2017)

Provimi - Tập đoàn Cargill cần tuyển nhân viên Kinh doanh(05-10-2017)

Công ty Cổ phần TM & SX thuốc Thú y THỊNH Á (ASIFAC) cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH UNI - PRESIDENT VN cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ TƯỜNG MINH (TMA) cần tuyển 50 vị trí cực hot (05-10-2017)

Rentokil Initial cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty Cổ phần đầu tư KHƯƠNG THỊNH cần tuyển 100 Nhân viên Kinh Doanh Bất động sản(05-10-2017)

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 cần tuyển dụng Nhân viên Bảo trì điện trại(05-10-2017)

Công Ty TNHH TM & SX Thuốc Thú Y NAPHA cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH TI NO cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển Nhân viên thị trường và nhân viên tư vấn hỗ trợ kỹ thuật(05-10-2017)

Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH Scansia Pacific cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH P.A Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH TM SX ME NON cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH Freetrend Industrial A cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH TM DV Diên Khánh cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty TNHH DAI-ICHI VIỆT NAM cần tuyển nhân viên kinh doanh(05-10-2017)

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Pharmahead Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí (05-10-2017)

Công ty Cổ phần MISA cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty CP Bel Gà cần tuyển dụng Bác sỹ thú y tại trại/ Nhân viên kỹ thuật thị trường(05-10-2017)

Công ty Cổ Phần Thương Mại Thú Y Agriviet cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty Cổ phần thuốc thú y SVT Thái Dương cần tuyển Nhân viên kinh doanh thuốc thú y(05-10-2017)

Công ty Cổ phần FSC Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Địa ốc THIÊN AN cần tuyển Chuyên viên Tư vấn Bất động sản(05-10-2017)

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2017)

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(04-10-2017)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina (CJ Vina Food) cần tuyển nhiều vị trí(04-10-2017)

Manulife Việt Nam cần tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Bancassurance Làm Việc Tại Các Ngân Hàng - TP.HCM & Hà Nội(04-10-2017)

ANOVA FEED cần tuyển nhiều vị trí(04-10-2017)

ABBANK cần tuyển Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (04-10-2017)

Công ty Cổ phần Công nghệ GOVI cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh (02-10-2017)

Công ty TNHH BDAgriculture (Việt Nam) cần tuyển Quản trị viện tập sự(27-09-2017)

Tổ chức WCS cần tuyển Cán bộ Chương trình thực địa(21-09-2017)

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cần tuyển Chuyên viên nông nghiệp thuốc lá(21-09-2017)

Công ty MITSUBA Việt Nam cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí (20-09-2017)

Công ty TNHH TM Thực Phẩm Tầm Nhìn Rộng cần tuyển 01 bạn nam tốt nghiệp chuyên ngành trồng trọt(18-09-2017)

Công ty TNHH nhân lực MIRAI cần tuyển kỹ sư cơ khí đi làm việc tại Nhật(08-09-2017)

Công ty Xây lắp Kỹ thuật Việt (Vietekcons) cần tuyển Nhân viên kỹ thuật điện(08-09-2017)

Công ty Cổ phần TM & SX thuốc Thú y THỊNH Á (ASIFAC) cần tuyển nhiều vị trí(06-09-2017)

Công ty TNHH TUTO cần tuyển Nhân viên Chuyển giao kỹ thuật và Phát triển thị trường(05-09-2017)

Công ty Cổ Phần Thương Mại Thú Y Agriviet cần tuyển nhiều vị trí(05-09-2017)

Tuyển dụng kỹ sư cơ khí chế tạo máy làm việc tại Công ty Uogishi tại Nhật Bản.(31-08-2017)

Công ty Yara Việt Nam cần tuyển các vị trí chuyên ngành Nông học(29-08-2017)

Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Xây dựng Quang Bình cần tuyển 02 nhân viên nữ(28-08-2017)

Hệ thống trại chăn nuôi Vĩnh Tân cần tuyển nhiều vị trí(28-08-2017)

Công ty TNHH BZT USA cần tuyển gấp nhiều vị trí(28-08-2017)

Công ty Liên Doanh TNHH ANOVA - cần tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thú y và thuốc thủy sản(25-08-2017)

Công ty CP Địa Ốc Phước Điền cần tuyển nhân viên kinh doanh(21-08-2017)

Công ty CP Bel Gà cần tuyển dụng 10 Bác sỹ Thú Y(28-07-2017)

Unifarm cần tuyển vị trí Chăm sóc khách hàng (Customer Service)(27-07-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(27-07-2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu M.I.I.N cần tuyển nhiều vị trí(27-07-2017)

Tập đoàn Thành Thành Công - Cần tuyển 60 Nhân viên Cơ giới(26-07-2017)

Ngân hàng ABBank cần tuyển chuyên viên quan hệ khách hàng(26-07-2017)

Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cần tuyển Nhân viên IT(21-07-2017)

Công ty Menon cần tuyển 02 Phó Giám đốc Kỷ thuật Thuỷ sản, 02 nhân viên kỷ thuật Thuỷ sản(21-07-2017)

Công ty Menon cần tuyển 02 Phó Giám đốc Kỷ thuật Chăn nuôi Thú y, 03 nhân viên kỷ thuật Chăn nuôi Thú y(21-07-2017)

Công ty Cổ phần BEL GÀ cần tuyển 05 Nhân viên Quản lý Chất lượng(18-07-2017)

Công ty TNHH TM - DV NÔNG NGHIỆP FUTURE FARMS cần tuyển Nhân viên kinh doanh phân bón nông nghiệp(13-07-2017)

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp TÂN TIẾN cần tuyển nhân viên(13-07-2017)

Công ty Cổ phần bất động sản Fuland - Cần tuyển nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh(11-07-2017)

Tập đoàn NIDEC - Cần tuyển 22 Kỹ sư làm việc tại Trung tâm R&D của Tập đoàn Nidec(11-07-2017)

Công ty CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẤT ĐẸP cần tuyển nhân viên kinh doanh(07-07-2017)

Công ty CP CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CHIẾN THẮNG cần tuyển nhân viên kỹ thuật chăm sóc cá Koi(07-07-2017)

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) cần tuyển nhiều vị trí(05-07-2017)

Tập đoàn Thành Thành Công - cần tuyển Cán bộ Nông vụ(03-07-2017)

IDEA TECHNOLOGY cần tuyển nhiều vi trí(29-06-2017)

Công ty AJINOMOTO VIỆT NAM Nhân viên Nghiên cứu Phát triển sản phẩm – Phòng Phát triển Nông nghiệp(29-06-2017)

Trung tâm Công nghệ Sinh học cần tuyển Kỹ sư Chăn nuôi, Thú y(29-06-2017)

Cty TNHH cây xanh cảnh quan THÙY LINH cần tuyển Kỹ sư lâm nghiệp(29-06-2017)

Công ty Cổ phần ĐK STAR cần tuyển nhân viên Kinh doanh(16-06-2017)

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hưng Thịnh cần tuyển Nhân viên Kinh doanh và Nhân viên Tư vấn Khách hàng(16-06-2017)

Công ty Cổ phần BEL GÀ cần tuyển Kỹ sư chăn nuôi/ Bác sỹ thú y tại trại và nhân viên QA(15-06-2017)

Công ty CP XNK Đầu tư Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (GELEXIM) cần tuyển nhiều vị trí(15-06-2017)

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Diên Khánh cần TUYỂN GẤP nhiều vị trí(14-06-2017)

Provimi - Tập đoàn Cargill cần tuyển nhân viên Kinh doanh(14-06-2017)

Công ty CP Đầu Tư VietHome cần tuyển nhân viên Kinh doanh(09-06-2017)

Công ty CPĐT Phát Triển Nhà Đông Á cần tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh bất động sản và Sinh viên làm việc Bán thời gian(09-06-2017)

Công Ty TNHH VINAPINK cần tuyển nhân viên Kinh doanh(06-06-2017)

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình cần tuyển Nhân viên Kinh doanh thuốc Bảo vệ Thực vật(31-05-2017)

Công Ty TNHH UNI – PRESIDENT VIỆT NAM cần tuyển dụng nhiều vị trí (31-05-2017)

Trung tâm công nghệ sinh học và ứng dụng Lan Anh cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật –kinh doanh (ngành Chăn Nuôi, Thú Y, Thuỷ Sản)(26-05-2017)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN BÀN TẠI TPHCM cần tuyển nhiều vị trí(26-05-2017)

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Menvi cần tuyển Nhân viên kinh doanh và quản lý thị trường (23-05-2017)

Công ty TNHH Cơ khí - Dịch vụ - Kỹ thuật TIẾN NHÂN cần tuyển nhân viên Xưởng Chế tạo máy(17-05-2017)

Công Ty TNHH Highland Dragon cần tuyển nhiều vị trí (11-05-2017)

Công ty CP chăn nuôi Tân Long cần tuyển nhiều vị trí(10-05-2017)

Công ty Thiên Phước cần tuyển nhiều vị trí(08-05-2017)

Công ty TNHH ANH VĂN cần tuyển nhân viên kinh doanh(08-05-2017)

UPL Vietnam Co., ltd cần tuyển nhân viên Đăng ký sản phẩm(14-04-2017)

Công ty TNHH Vĩnh Xuân Thịnh cần tuyển kỹ sư Sản xuất(14-04-2017)

Công ty cổ phần Phúc Sinh cần tuyển nhân viên Kiểm định (KCS)(14-04-2017)

Thông báo tuyển chuyên viên Phát triển Thị trường(14-04-2017)

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) cần tuyển nhiều vị trí(05-04-2017)

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển nhiều vị trí(12-04-2017)

Công ty Đại Phúc Gia An chi nhánh mới Dai-ichi Life Thủ Đức tuyển dụng 10 Nhân Viên Văn Phòng(11-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavie cần tuyển sinh viên thực tập(10-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Thiên An cần tuyển 30 nhân viên kinh doanh(10-04-2017)

Công ty TNHH TMDV Hali Group cần tuyển dụng vị trí nhân viên Kinh Doanh Online(10-04-2017)

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Thiên Hy Long Việt Nam cần tuyển dụng nhiều nhân viên phát triển thị trường bán thời gian(05-04-2017)

Công ty TNHH Trà Thiên Thành cần tuyển nhân viên Kinh doanh(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp và kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển nhiều vị trí(03-04-2017)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina thông báo tuyển dụng Bác sĩ thú ý, Kỹ Thuật Chăn nuôi(31-03-2017)

Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hòn Ngọc Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản(31-03-2017)

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lang cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam cần tuyển chuyên gia công thức thuốc Thú Y(29-03-2017)

Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi tuyển dụng 300 chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản(25-03-2017)

CUONGTHINHLAND cần tuyển chuyên viên tư vấn Bất động sản(25-03-2017)

Công ty Cổ Phần TM&SX Thuốc Thú Y Thịnh Á cần tuyển nhân viên Tiếp thị và nhân viên Kỹ thuật thị trường(25-03-2017)

Công ty TNHH TM - DV KIM NÔNG GOLDSTAR cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và Nhân viên Kế toán(24-03-2017)

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Phát cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2017)

Công ty CP BA HÁT Đồng Tháp cần tuyển nhân viên Thiết kế(22-03-2017)

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(22-03-2017)

Công ty TNHH MTV Cây trồng TPHCM cần tuyển nhiều vị trí(21-03-2017)

Công ty TNHH ESTec Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(21-03-2017)

Công ty TNHH MTV Minh Long Phát cần tuyển nhiều vị trí(21-03-2017)

Công ty CP Bạn Nhà Nông cần tuyển nhân viên kinh doanh - phân bón Hữu cơ và Vô cơ(16-03-2017)

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Chất Lượng cần tuyển nhiều vị trí(16-03-2017)

Công ty cổ phần đầu tư Lavie cần tuyển nhiều vị trí (16-03-2017)

Công ty cổ phần đầu tư Lavie cần tuyển nhiều vị trí (14-03-2017)

Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Nam Việt cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và nhân viên Kinh doanh(14-03-2017)

Công Ty Cổ Phần COVAC cần tuyển Kế toán và kỹ sư Nông nghiệp(14-03-2017)

Công ty Ajinomoto Việt Nam cần tuển nhân viên kinh doanh phân bón sinh học(09-03-2017)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tin Cậy cần tuyển Nhân viên kinh doanh ngành thủy sản (09-03-2017)

Công ty CP Quốc Tế Thông Đỏ cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và nhân viên Kinh doanh(07-03-2017)

Công ty cổ phần Vinpearl Land - chi nhánh Phú Quốc cần tuyển nhiều vị trí(07-03-2017)

Công ty TNHH DV LR Minh Đạt cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp hỗ trợ kỷ thuật cho dự án khảo nghiệm tại Lâm Đồng(07-03-2017)

Công ty TNHH DV LR Minh Đạt cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp hỗ trợ kỷ thuật cho dự án khảo nghiệm tại Lâm Đồng(06-03-2017)

Công ty TNHH Phồn Vinh cần tuyển 02 nhân viên thiết kế(06-03-2017)

Công Ty Sài Gòn Gia Định cần tuyển nhiều vị trí(06-03-2017)

IRIS FURNITURE INTERNATIONAL LTD cần tuyển Nhân viên kiểm tra chất lượng (QC )(02-03-2017)

Công Ty TNHH TM & DV Phát Triển Đông Bắccần tuyển nhiều vị trí(02-03-2017)

Công ty TNHH thương mại THÚ Y TÂN TIẾN cần tuyển gấp Nhân viên Kinh doanh(27-02-2017)

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành cần tuyển dụng nhiều vị trí(23-02-2017)

Công ty S.P.S Việt Nam cần tuyển nhân viên(23-02-2017)

Công ty Cổ phần FSC Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(23-02-2017)

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Pharmahead Việt Nam cần tuyển Nhân viên kinh doanh (23-02-2017)

Công ty TNHH Thiết Bị Chăn Nuôi Thuần Nông TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN Tư Vấn Bán Hàng(22-02-2017)

Công ty TNHH Phân Bón Thiên Sơn cần tuyển nhiều vị trí(21-02-2017)

Công ty TNHH TM&DV C.K.S cần tuyển Nhân viên kinh doanh (21-02-2017)

Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước cần tuyển kỹ sư Chăn nuôi(20-02-2017)

Công ty TNHH-DV Nông nghiệp Future Farms cần tuyển Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp(20-02-2017)

Công ty Phân bón Trường Sơn cần tuyển kỹ sư nông nghiệp, chuyên viên kinh doanh và cộng tác viên kinh doanh(15-02-2017)

Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển Nhân viên kinh doanh thức ăn gia súc(10-02-2017)

Công ty TNHH Trác Việt cần tuyển 3 nam nhân viên kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản(10-02-2017)

Công ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát cần tuyển nhiều vị trí(10-02-2017)

Chương trình tuyển dụng doanh nhân trẻ Masan năm 2017 - Masan consumer corporation(16-01-2017)

Nhà máy Nestle Đồng Nai cần tuyển Quản trị viên tập sự(09-01-2017)

Công ty TNHH Shiseido Việt Nam cần tuyển nhân viên phòng Quản lý và Điều phối sản phẩm(09-01-2017)

Nhà máy Nestle Đồng Nai cần tuyển nhiều vị trí(09-01-2017)

Công ty Cargill Việt Nam cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh & Nhân viên Kỹ thuật thị trường(30-12-2016)

Seazen Security cần tuyển nhân viên Lễ tân và nhân viên Trực sảnh(29-12-2016)

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình cần tuyển Nhân viên Kinh doanh thuốc Bảo vệ Thực vật(21-12-2016)

Công Ty Cổ phần Vinacam cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp(21-12-2016)

Công Ty TNHH Highland Dragon cần tuyển nhiều vị trí(16-12-2016)

UNIQ GROUP cần tuyển nhiều vị trí(16-12-2016)

Công ty TNHH Vinh Khôi cần tuyển Nhân viên Kinh doanh và Nhân viên Kỹ thuật(13-12-2016)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (13-12-2016)

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) cần tuyển nhiều vị trí(13-12-2016)

Công Ty TNHH TMDV Tấn Hưngcần tuyển Nhân viên Kinh doanh(08-12-2016)

Công ty TNHH TM DV Diên KhánhCông ty cần tuyển GẤP nhân viên Kinh doanh thuốc Thủy sản, NVKD thuốc BVTV, phân bón và Thuốc Chăn nuôi – Thú Y(07-12-2016)

Công ty CP Bel Gà cần tuyển dụng Kỹ sư chăn nuôi/ Bác sỹ thú y (06-12-2016)

Wipro Unza cần tuyển nhiều vị trí(06-12-2016)

Công ty Cổ phần Vetbox.vn cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh Toàn quốc(06-12-2016)

Banvien Global Softwave Development cần tuyển nhiều vị trí(28-11-2016)

Công ty TNHH USFEED cần tuyển nhiều vị trí(28-11-2016)

Công ty TNHH THIẾT BỊ KHKT TRUNG HẢI cần tuyển Trưởng bộ phận tư vấn, ứng dụng kỹ thuật trong Nông nghiệp(28-11-2016)

Công ty TNHH THỰC PHẨM VẠN ĐỨC cần tuyển nhân viên QC(21-11-2016)

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(21-11-2016)

Công ty TNHH CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI HƯNG THĂNG cần tuyển nhân viên Bán hàng, Kinh doanh, Nông nghiệp(10-11-2016)

Công ty CPVT Liên Việt cần tuyển nhân viên Kỹ thuật(09-11-2016)

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Âu Việt cần tuyển Nhân viên Kinh doanh chuyên ngành Chăn nuôi, Thú Y(09-11-2016)

CÔNG TY TNHH TM _ DV NÔNG NGHIỆP FUTURE FARMS cần tuyển nhân viên Kỹ thuật Nông nghiệp(03-11-2016)

Công ty TNHH TMDV ÂU CHÂU cần tuyển nhân viên Kỹ thuật (Nam)(02-11-2016)

Công Ty TNHH XNK Phương Nam cần tuyển Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản tại các tỉnh Miền Tây(02-11-2016)

Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển nhiều vị trí(01-11-2016)

Công ty BĐS Đất Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh(27-10-2016)

Công ty CP TM THUỐC THÚ Y HOÀNG KIM cần tuyển nhân viên Kỹ thuật thị trường(27-10-2016)

Công ty TNHH BĐS Thủ Đức Land House tuyển dụng SALE Bất động sản(26-10-2016)

Công ty TNHH Phân Bón Thiên Mã cần tuyển nhân viên thị trường(26-10-2016)

Chương trình tuyển dụng đại sứ Nestlé(17-10-2016)

Văn phòng đại diện Citigroup Ltd. cần tuyển nhiều vị trí (13-10-2016)

Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(13-10-2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.T (C.T GROUP) cần tuyển nhiều vị trí(13-10-2016)

Công ty TNHH TI NO Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(12-10-2016)

Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển nhiều vị trí(12-10-2016)

Công ty Cổ phần Anova Feed - cần tuyển nhiều vị trí(11-10-2016)

Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh(11-10-2016)

Công ty Cổ phần Golf Long Thành cần tuyển nhiều vị trí (09-10-2016)

Công ty TNHH Fashion Garments 2 cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tân Tiến cần tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi cần tuyển nhân viên Kinh doanh Bất động sản(09-10-2016)

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM Khu công nghiệp Biên Hòa I – Đồng Nai cần tuyển dụng nhiều vị trí (09-10-2016)

Công ty TNHH Cargill Việt Nam cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(09-10-2016)

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P.Việt Nam cần tuyển dụng nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty TNHH LỢI LỢI DÂN cần tuyển nhân viên Marketing(09-10-2016)

Công ty CP Bel Gà cần tuyển dụng Bác sỹ Thú Y và Kỹ sư Chăn nuôi (09-10-2016)

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Pharmahead Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty TNHH Vì Dân cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty TNHH TM và SX thuốc Thú Y Thịnh Á (ASIFAC) cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM cần tuyển nhân viên Kinh doanh thuốc Thú Y(09-10-2016)

Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển thực tập sinh tại Hoa Kỳ(09-10-2016)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty TNHH Hạt Giống C.P. Việt Nam ( C.P. SEEDS (VIỆT NAM) Co., Ltd.) cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2016)

Công ty TNHH XD và Quản Lý Bất Động Sản Trường Phát cần tuyển nhiều vị trí (09-10-2016)

CÔNG TY TNHH NHẬT HUY KHANG cần tuyển nhiều vị trí thực tập và làm việc tại Nhật(08-10-2016)

Công ty cổ phần NANOVET cần tuyển nhiều vị trí(08-10-2016)

Công ty Cổ phần đầu tư Khương Thịnh - KTR cần tuyển 20 Chuyên viên Tư vấn Bất Động Sản(08-10-2016)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina cần tuyển nhiều vị trí(08-10-2016)

Công ty TNHH UV cần tuyển nhiều vị trí(08-10-2016)

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cần tuyển nhiều vị trí(08-10-2016)

Công ty Cổ phần Nghiên cứu Đầu tư Stocktraders - Cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch cần tuyển Kỹ sư và Thạc sỹ ngành Cảnh quan Hoa viên(05-10-2016)

Công ty TNHH BASF Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2016)

Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2016)

Công Ty TNHH TM SX Me Non cần tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí(04-10-2016)

Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển nhiều vị trí(04-10-2016)

Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển nhiều vị trí(19-09-2016)

Công ty TNHH Thái Thị cần tuyển nhân viên Kinh doanh(13-09-2016)

Công ty TNHH MTV Cây trồng TPHCM cần tuyển nhiều vị trí(12-09-2016)

Công ty Samsung Việt Nam - tuyển dụng nhiều vị trí(06-09-2016)

Công ty TNHH Hòang Thịnh cần tuyển nhiều vị trí(06-09-2016)

Công ty TNHH Thủy Kim Sinh - Trụ sở: Hóc Môn - Tp.HCM cần tuyển 10 kỷ thuật viên(01-09-2016)

Công ty CP DV sản giao dịch Địa ốc THĂNG LONG cần tuyển Nhân viên Kinh doanh Bất động sản(01-09-2016)

Công ty TNHH MTV Cây trồng TPHCM cần tuyển nhiều vị trí(30-08-2016)

Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp cần tuyển Kỹ sư Lâm nghiệp(30-08-2016)

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp cần tuyển 100 sinh viên nam/nữ làm phục vụ nhà hàng tiệc cưới(26-08-2016)

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XIN VIỆC CHO SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP(19-08-2016)

Công ty Cổ phần NÔNG DƯỢC VIỆT NAM (APC) cần tuyển nhiều vị trí(18-08-2016)

NICHIETSU cần tuyển Lập trình viên(18-08-2016)

APA UNITED NANO TECHNOLOGY CO., LTD cần tuyển nhiều vị trí(18-08-2016)

Công ty TNHH TM XNK TH&DV Hùng Nhơn cần tuyển Bác sỹ Thú Y(18-08-2016)

Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông cần tuyển nhiều vị trí(18-08-2016)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam - Cần tuyển nhân viên đảm bảo chất lượng cà phê xanh(15-08-2016)

Công ty Wipro Unza Việt Nam - Cần tuyển nhân viên(15-08-2016)

Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển nhiều vị trí(11-08-2016)

Công ty TNHH ADMS (Việt Nam) cần tuyển Nhân viên Thiết kế (mã công việc CAD-R-Imai)(11-08-2016)

Công ty Cổ Phần 3F VIỆT – Chi Nhánh Tại Đồng Nai cần tuyển Nhân viên kỹ thuật Gia cầm(11-08-2016)

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp(10-08-2016)

Tropicana Mesium Resort cần tuyển Kỹ sư vườn ươm(10-08-2016)

Công ty cổ phần Công Nghệ Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh Thịnh - Vinhthinh Biostadt cần tuyển nhiều vị trí(03-08-2016)

Công ty CP TM ĐT và Giải pháp Công nghệ Vạn Năng cần tuyển Lập trình viên (JAVA, .NET, C#)(03-08-2016)

Công ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến Việt Sin cần tuyển Nhân viên CLB EYKH (03-08-2016)

Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh cần tuyển nhân viên văn phòng(01-08-2016)

Công ty TNHH Thương Mại Thú Y Tân Tiến cần tuyển GẤP nhiều vị trí(01-08-2016)

ĐỊA CẦU LAND cần tuyển Trưởng phòng kinh doanh và Nhân viên kinh doanh(01-08-2016)

Công ty TNHH TM & DV VĂN CHÍ cần tuyển nhân viên kinh doanh(22-07-2016)

Chi nhánh Công ty TNHH DVTM VÀ XNK VIỆT ANH cần tuyển Nhân viên kinh doanh ( chăm sóc khách hàng qua điện thoại)(22-07-2016)

Công ty TNHH LỢI LỢI DÂN cần tuyển nhân viên kinh doanh(22-07-2016)

Công ty TNHH SGH.GR tuyển dụng nhân sự Phòng Kinh Doanh(19-07-2016)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cần tuyển nhân viên giám sát quản lý chất lượng và nhân viên sản xuất(15-07-2016)

Công ty CP THUỐC THÚ Y TOÀN THẮNG cần tuyển các vị trí sau(08-07-2016)

Công ty TNHH VIỆT SUN BLINDS cần tuyển các vị trí sau(08-07-2016)

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Pharmahead Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh(08-07-2016)

C.T Group cần tuyển chuyên viên sale bất động sản(08-07-2016)

UNIQ CO., LTD cần tuyển nhiều vị trí(06-07-2016)

Công ty TNHH SX&TM KIM NGÂN THUẬN cần tuyển nhiều vị trí(06-07-2016)

Công ty TNHH Lefarm cần tuyển Kỹ sư Nông trường(27-06-2016)

Hello Bacsi cần tuyển sinh viên thực tập(27-06-2016)

Công ty TNHH Nông Vui cần tuyển Gấp nhân viên Kinh doanh(24-06-2016)

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cần tuyển nhân viên kinh doanh(23-06-2016)

Công Ty TNHH XNK Phương Nam Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản tại các tỉnh Miền Tây(22-06-2016)

CTY TNHH NÔNG NGHIỆP VIỆT HÀ cần tuyển nhiều vị trí(22-06-2016)

Công ty TNHH WOOSUNG Việt Nam cần tuyển Nhân viên quản lý chất lượng (Q.A)(17-06-2016)

Công ty CP Đường Quảng Ngãi cần tuyển Kỹ thuật viên máy kéo, máy nông nghiệp (16-06-2016)

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thiếu Nhi Mới cần tuyển nhân viên trung tâm(15-06-2016)

UNIQ GROUP cần tuyển nhiều vị trí(15-06-2016)

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh(09-06-2016)

Công ty CP thuốc thú y Toàn Thắng cần tuyển nhân viên kinh doanh(09-06-2016)

Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển nhiều vị trí(08-06-2016)

Công ty CP Dược Thú Y Cai Lậy cần tuyển nhiều vị trí(08-06-2016)

Công ty TNHH Professional PG cần tuyển nhân viên(26-05-2016)

Công ty CP đầu tư Golden Silk cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp(26-05-2016)

Công ty Liên Việt Vị trí Nhân viên Maketing(26-05-2016)

Công ty TNHH hệ thống thông tin GMC FPT cần tuyển nhiều vị trí (25-05-2016)

Công ty Cổ phần Vsirius cần tuyển Nhân Viên Lập Trình Asp.NET – MVC(25-05-2016)

Công ty TNHH TMDV Chăn Nuôi Nông Nghiệp Việt - Úc cần tuyển nhiều vị trí(25-05-2016)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre cần tuyển nhiều vị trí(25-05-2016)

Cần tuyển gấp Vị trí Nhân viên Kiểm đếm(25-05-2016)

Công ty Cổ phần sàn giao dịch bất động sản Hưng Hưng Thịnh cần tuyển chuyên viên Kinh doanh Bất động sản(20-05-2016)

Công ty Cổ phần Dich vụ Xây dựng Địa ốc Đất Nguồn cần tuyển nhân viên kinh doanh/ chuyên viên tư vấn(18-05-2016)

Công ty TNHH Giống Thủy Sản Nam Mỹ Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh khu vực miền tây(18-05-2016)

Công ty TNHH Nhựa DLP Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(18-05-2016)

Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Anh Đào cần tuyển dụng nhiều vị trí (18-05-2016)

Công ty Cổ Phần Nguyên Vũ cần tuyển nhiều vị trí(18-05-2016)

Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam - Cần tuyển Đại Diện Thương Mại(13-05-2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Bất động sản Thiên Đức cần tuyển nhân viên kinh doanh(06-05-2016)

Công ty TNHH SX TM DV SƠN HƯNG cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(06-05-2016)

Công ty Cổ phần Internet BNC Việt Nam cần tuyển Chuyên viên phát triển khách hàng doanh nghiệp(06-05-2016)

Công ty TNHH TM&DV Trừ Mối Trọng Tín cần tuyển kỹ sư Cơ khí(06-05-2016)

Công ty Cổ Phần AFI Việt Nam cần tuyển nhân viên chính thức và thực tập(29-04-2016)

Công ty TNHH DIVACO cần tuyển Kỹ sư kỹ thuật môi trường(29-04-2016)

Perfetti Van Melle (Việt Nam) cần tuyển Giám sát bán hàng(29-04-2016)

Chương trình giao lưu phỏng vấn tuyển dụng công ty Perfetti Van Melle cho sinh viên Kinh tế(26-04-2016)

Chương trình giao lưu phỏng vấn tuyển dụng công ty Cheng Long cho sinh viên Cơ Khí - Lâm Nghiệp (26-04-2016)

Công Ty TNHH AGRI NEO cần tuyển nhiều vị trí(26-04-2016)

Công ty Cổ Phần Plantynet Việt Nam cần tuyển Telesales/ nhân viên bán hàng qua điện thoại(26-04-2016)

Masan Nutri-Sciencecần tuyển 100 nhân viên kinh doanh tài năng(26-04-2016)

Công ty TNHH DVTM & XNK Việt Anh cần tuyển dụng nhân sự ngành kế toán và nhân viên kinh doanh (chăm sóc khách hàng)(26-04-2016)

Cần tuyển 01 nhân viên nữ bán hàng tại cửa hàng thuốc thú y, phòng khám thú y tại thị xã Đồng Xoài - Bình Phước(25-04-2016)

Tập đoàn TTC cần tuyển Quản trị viên(21-04-2016)

Công ty TNHH Tinh Kỳ cần tuyển kỹ sư Giám sát cơ điện(19-04-2016)

Công ty TNHH Nông nghiệp và Thực phẩm Nhà Bè cần tuyển nhiều vị trí(19-04-2016)

Công ty TNHH DV Đo Đạc Bản Đồ và Xây Dựng An Phúc Thịnh cần tuyển kỹ sư(19-04-2016)

Sale Executive for AMWPF Division of ACHISON JSC(19-04-2016)

Công ty TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BCCI cần tuyển nhân viên phát triển dự án(15-04-2016)

Công ty TNHH HIPPO HERBS VIỆT NAM cần tuyển nhiều vị trí (15-04-2016)

Công Ty TNHH Highland Dragon cần tuyển nhiều vị trí(15-04-2016)

Trung tâm dịch vụ ngôn ngữ LANGMASTER cần tuyển nhân viên biên dịch tiếng anh(15-04-2016)

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh(15-04-2016)

Công ty TNHH ERWAN cần tuyển Nhân viên kinh doanh và Nhân viên kĩ thuật(14-04-2016)

Công ty TNHH giải pháp công nghệ WISKY cần tuyển nhân viên(13-04-2016)

Công ty CP Bel Gà cần tuyển Bác sỹ thú Y(13-04-2016)

Công ty CP thuốc thú y Toàn Thắng cần tuyển nhân viên kinh doanh(13-04-2016)

Công ty Đầu Tư Xây Dựng Lan Phương cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên Marketing(13-04-2016)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh An Giang thông báo việc nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng năm 2016(13-04-2016)

Công ty TNHH SCANSIA PACIFIC cần tuyển nhân viên kỹ thuật sấy(12-04-2016)

Ϲông ty TNHH Thiết Kế Quận Tám cần tuyển nhân viên(12-04-2016)

Công ty TNHH Pacisoft Việt Nam cần tuyển dụng Chuyên viên tư vấn qua điện thoại(12-04-2016)

Công ty Le&Associates cần tuyển Hoạt náo viên bán hàng sữa (PG)(12-04-2016)

Công ty cổ phần ACHISON cần tuyển nhân viên kinh doanh(12-04-2016)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vạn Sanh cần tuyển nhân viên thị trường thức ăn chăn nuôi(12-04-2016)

Công ty TNHH Bất độg sản Trường An cần tuyển nhân viên kinh doanh Bất động sản(12-04-2016)

(12-04-2016)

Trung tâm Ngoại Ngữ Thần Đồng cần tuyển Trợ giảng Tiếng Anh(12-04-2016)

Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Địa ốc Đất Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh Bất động sản(11-04-2016)

Công Ty TNHH Nông nghiệp và Hoá chất Ánh Minh cần tuyển nhân viên kinh doanh(06-04-2016)

UNIQ GROUP cần tuyển nhiều vị trí(05-04-2016)

Công ty TNHH Công nghệ cao Đại Hưng Thăng cần tuyển nhân viên(05-04-2016)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh An Giang thông báo việc nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng năm 2016(05-04-2016)

Silicone Hoses Vietnam Co., Ltd. (Vinasil) cần tuyển nhân viên(05-04-2016)

Công ty TNHH TMDV Smartnet cần tuyển nhiều vị trí(01-04-2016)

Công ty cổ phần cơ khí Bảo Tín cần tuyển nhân viên kinh doanh(01-04-2016)

VIET WAVE cần tuyển dụng vị trí nhân viên tư vấn qua điện thoại (01-04-2016)

Công ty CP SX TM DV Tân Việt Xanh cần tuyển nhiều vị trí(01-04-2016)

Công ty Cổ Phần GreenFeed Việt Namcần tuyển nhân viên(01-04-2016)

TIKI.VN cần tuyển nhân viên(01-04-2016)

Công TY BĐS An Điền cần tuyển 20 nhân viên kinh doanh(01-04-2016)

Công ty TNHH Chăn Nuôi Hòa Phước cần tuyển nhân viên kỹ thuật Chăn Nuôi – Thú Y(01-04-2016)

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng cần tuyển nhiều vị trí(28-03-2016)

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang tuyển nhân sự(28-03-2016)

Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam - Cần tuyển Environment Officer(28-03-2016)

Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Đồng Nai cần tuyển Giáo viên Tiếng Anh và Trợ giảng(25-03-2016)

CÔNG TY PHÚC SINH CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG - KCS(24-03-2016)

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2016)

CÔNG TY TNHH TM DV SAO VIỆT THÀNH CẦN TUYỂN GẤP 500 LAO ĐỘNG NAM(23-03-2016)

VIET WAVE cần tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh Website (23-03-2016)

Công ty TNHH TM DV L.A.D (L.A.D Việt Nam) Tuyển dụng nhân sự & Thực tập sinh(23-03-2016)

Công ty TNHH MTV An Phúc cần tuyển nhân viên kinh doanh(23-03-2016)

Hệ Thống Thức Ăn Sáng 1 Phút 30 Giây cần tuyển nhân viên phục vụ(23-03-2016)

Công ty VietPace cần tuyển chuyên viên lập trình Java(23-03-2016)

Công ty Olam - Tuyển dụng trực tiếp nhân viên tập sự ngành nông học(18-03-2016)

Trại Cá giống – Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam cần tuyển Nhân viên kỹ thuật NTTS & SX giống(17-03-2016)

Công Ty TNHH QC ETREND cần tuyển nhiều vị trí(17-03-2016)

Công ty TNHH Đầu tư SH – Sàn giao dịch Bất động sản Địa ốc 24H cần tuyển nhân viên kinh doanh(17-03-2016)

Công ty Liên Việt cần tuyển nhân viên(17-03-2016)

Công ty TNHH SX-TM-DV HAI PHAN cần tuyển nhân viên(17-03-2016)

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung cần tuyển nhiều vị trí(17-03-2016)

Công ty Cổ phần Thiết bị số Bách Khoa cần tuyển nhân viên bán hàng công nghệ(17-03-2016)

Công ty Cổ phần Him Lam phát triển trí tuệ trẻ em Việt cần tuyển nhân viên hướng dẫn(17-03-2016)

Công Ty CP-DV Xây Dựng Địa Ốc Đất Nguồn cần tuyển nhân viên kinh doanh(17-03-2016)

CÔNG TY VIỆT THÁI QUỐC TẾ cần tuyển nhiều vị trí(17-03-2016)

FrieslandCampina Vietnam cần tuyển nhân viên(17-03-2016)

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ REDHOME cần tuyển nhân viên(17-03-2016)

Công ty Ninh Khương cần tuyển nhân viên bán hàng(17-03-2016)

Công ty CP Nicotex Bình Dương cần tuyển Nhân viên Kế hoạch thị trường/Kinh doanh phân bón(17-03-2016)

A2 visualization cần tuyển Nhân viên Thiết kế cảnh quan(11-03-2016)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhân viên(17-03-2016)

Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam – Vinasoy cần tuyển nhân viên(17-03-2016)

Công ty TNHH TM NÔNG XANH cần tuyển nhiều vị trí(17-03-2016)

CÔNG TY TNHH BODYNITS cần tuyển nhiều vị trí(15-03-2016)

Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ cần tuyển nhiều vị trí(01-02-2016)

Công ty TNHH lắp đặt điện lạnh kỹ thuật thương mại Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh(11-03-2016)

Công ty TNHH lắp đặt điện lạnh kỹ thuật thương mại Việt cần tuyển nhân viên kỹ thuật(11-03-2016)

Công ty TNHH SCANSIA PACIFIC cần tuyển nhiều vị trí(11-03-2016)

Công ty TNHH Farmtech (Việt Nam) cần tuyển nhân viên(11-03-2016)

Công Ty TNHH Phân Bón Đồng Thanh cần tuyển nhân viên(11-03-2016)

Wipro Unza Việt Nam tuyển thực tập sinh phòng quản lý chất lượng(11-03-2016)

Axon Career Day 2016 – Sự kiện tuyển dụng sinh viên IT (Fresher)(04-03-2016)

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ LĐ NGHĨA PHÁT cần tuyển Nam kế toán(03-03-2016)

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen cần tuyển nhiều vị trí(03-03-2016)

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam cần tuyển Bác sỹ Thú Y, kỹ sư Chăn nuôi(03-03-2016)

Công Ty TNHH Tin Học Gia Hào cần tuyển nhiều vị trí(03-03-2016)

Cty Cổ Phần TM DV Suất Ăn và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt cần tuyển nhiều vị trí(03-03-2016)

Công ty TNHH TM NÔNG XANH cần tuyển nhiều vị trí(03-03-2016)

Công Ty TNHH Phú Nông cần tuyển nhân viên kinh doanh và quảng bá(03-03-2016)

Công ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát cần tuyển nhiều vị trí(03-03-2016)

Tập đoàn Thành Thành Công tuyển Quản trị viên tập sự(03-03-2016)

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Vua Sư Tử (Lion) cần tuyển nhân viên kinh doanh phần mềm(02-03-2016)

Công Ty TNHH Vina Eco Board cần tuyển kỹ sư Lâm nghiệp(02-03-2016)

Công ty CP TMDV Hoàng Long Việt cần tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp và Nhân viên kinh doanh(02-03-2016)

Công ty NÔNG VIỆT ĐỨC chuyên SX & KD PHÂN BÓN cần tuyển nhân viên(02-03-2016)

Công ty Cổ phần NANOVET Miền Nam cần tuyển nhân viên phòng kinh doanh(02-03-2016)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN – RTD cần tuyển nhân viên(02-03-2016)

Công ty CP Hạ Tầng Viễn thông CMC cần tuyển nhân viên kinh doanh(26-02-2016)

Công ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất Thành Vinh cần tuyển kỹ sư chế biến Lâm sản(26-02-2016)

Công ty TNHH TI NO Việt Nam cần tuyển nhân viên Kỹ thuật và nhân viên Kinh doanh(26-02-2016)

Công ty TNHH Công nghệ Đông Tây cần tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp & Nhân Viên Kinh Doanh(26-02-2016)

Công ty TNHH MTV TMDV Nhà Nông – Siêu Thị Nhà Nông cần tuyển nhân viên kinh doanh(26-02-2016)

Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hưng Thịnh cần tuyển gấp kỹ sư khoa Nông học(22-02-2016)

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung cần tuyển nhân viên(22-02-2016)

Công ty Olam - Tuyển dụng trực tiếp nhân viên tập sự ngành nông học(22-02-2016)

Công ty CP thuốc thú y Toàn Thắng cần tuyển nhân viên Kinh doanh thuốc Thú Y(20-01-2016)

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) cần tuyển nhiều vị trí(01-02-2016)

Công ty TNHH Thương Mại Thú Y Tân Tiến cần tuyển nhân viên văn phòng(19-01-2016)

Cần tuyển gấp các bạn sinh viên Nam/ Nữ làm việc bán thời gian tại khu vực Thủ Đức(19-01-2016)

CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM, TNHH cần tuyển kỹ sư(01-02-2016)

Công ty Modern Cass cần tuyển kỹ sư(18-01-2016)

Công ty TNHH Cargill Việt Nam cần tuyển Nhân viên kinh doanh thức ăn gia súc khu vực Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ(18-01-2016)

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN KL cần tuyển nhân viên kinh doanh(18-01-2016)

Công ty TNHH Giải pháp Khoa học Quốc tế - ISSVIET cần tuyển Bác sỹ thú y/ Kỹ sư chăn nuôi(08-01-2016)

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh(08-01-2016)

Công Ty TNHH Sài Gòn Gia Định cần tuyển nhân viên(08-01-2016)

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cần tuyển nhân viên(08-01-2016)

UNIQ GROUP cần tuyển nhân viên thiết kế mạng viễn thông(08-01-2016)

LINH CHI NÔNG LÂM TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH(31-12-2015)

Công ty cổ Phần TM - DV Địa Ốc Đại Nam Long cần tuyển 20 nhân viên kinh doanh bất động sản(31-12-2015)

Công ty TNHH B.H.N cần tuyển nhân viên(31-12-2015)

Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Nam cần tuyển dụng nhân sự(31-12-2015)

Lotte mart Việt Nam – CN Bình Dương cần tuyển nhiều vị trí(31-12-2015)

Công ty TNHH XNK Thành Đạt cần tuyển sinh viên bán hàng thủ công mỹ nghệ bán thời gian(31-12-2015)

Công ty Ajinomoto Việt Nam cần tuyển nhân viên bán hàng tại ĐĂK LĂK(31-12-2015)

Công ty TNHH THÁI VIỆT LONG đang có nhu cầu tuyển dụng 01 KỸ THUẬT DINH DƯỠNG(31-12-2015)

Công ty Ánh Minh cần tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị đèn chiếu sáng ( Ưu tiên : nữ)(31-12-2015)

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thiếu Nhi Mới (N KID Corp.) cần tuyển nhân viên(31-12-2015)

Cần tuyển gấp các bạn sinh viên (nữ) làm việc bán thời gian tại khu vực Thủ Đức(24-12-2015)

Chương trình Doanh nhân trẻ Masan - Công ty Masan cần tuyển nhiều vị trí(23-12-2015)

Công ty Si-li-con Việt Nam cần tuyển kỹ sư Cơ khí(22-12-2015)

Cty TNHH SX TM DV Sông Trà Quảng Ngãi cần tuyển nhiều vị trí(22-12-2015)

Hal Goup cần tuyển Nhân viên công bố chất lượng mỹ phẩm – thực phẩm chức năng(22-12-2015)

Công Ty TNHH TMDV VTNN Minh Hưng cần tuyển nhân viên(10-12-2015)

Công ty Cổ phần Him Lam cần tuyển nhân viên hướng dẫn(10-12-2015)

CÔNG TY TNHH DV BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM HOUSE cần tuyển nhân viên(10-12-2015)

CÔNG TY TNHH SX TM DV SƠN HƯNG cần tuyển Nhân viên kinh doanh (10-12-2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG cần tuyển nhân viên Thú Y(09-12-2015)

Công ty CP Ôtô Trường Hải cần tuyển nhiều vị trí(09-12-2015)

Công ty cổ phần sinh học Mê Kông cần tuyển Trưởng vùng kinh doanh(05-12-2015)

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) cần tuyển nhiều vị trí(05-12-2015)

Công ty TNHH Kiến Trúc Anh cần tuyển nhân viên thiết kế cảnh quan(04-12-2015)

Công ty TNHH Greif Flexibles Việt Nam cần tuyển nhân viên hỗ trợ sản xuất(04-12-2015)

Công Ty Đức Lợi Sân Vườn Thông Báo Tuyển Dụng Kỹ Sư Thiết Kế Và Thi Công Cảnh Quan(03-12-2015)

PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP(27-11-2015)

Công ty dược thú y Cai Lậy cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí(27-11-2015)

Công ty cổ phần thời trang Kowil Việt Nam S cần tuyển nhân viên(26-11-2015)

Công ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ Kinh Doanh Văn Phòng và Nhà Xưởng Tân Tạo (TASERCO) cần tuyển Kỹ sư cảnh quan(26-11-2015)

Cty Cổ Phần TM DV Suất Ăn và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt cần tuyển nhân viên phục vụ(26-11-2015)

Công ty Vinhthinh Biostadt cần tuyển nhiều vị trí(13-11-2015)

CÔNG TY TNHH MAY THÊU TM LAN ANH - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC LAN ANH cần tuyển nhân viên Kỹ thuật(11-11-2015)

Beckers Group cần tuyển nhân viên(11-11-2015)

Công ty Cổ phần 3F – VIỆT cần tuyển nhiều vị trí(05-11-2015)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí (Hóa Nông Hợp Trí) cần tuyển nhân viên Kỹ thuật - Quảng bá(05-11-2015)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí (Hóa Nông Hợp Trí) cần tuyển nhân viên kinh doanh khu vực(05-11-2015)

Thanh Cong Strategic Internship (TSI) cần tuyển nhiều vị trí(05-11-2015)

Công Ty TNHH Phân Bón Đồng Thanh cần tuyển dụng nhiều vị trí(04-11-2015)

Công ty Liên Doanh TNHH Anova - cần tuyển nhân viên kinh doanh(24-10-2015)

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI cần tuyển chuyên viên tư vấn(27-10-2015)

UNIQ GROUP cần tuyển nhân viên thiết kế mạng viễn thông(27-10-2015)

Công ty tuyển dụng nhân sự HR Strategy cần tuyển nhiều vị trí (27-10-2015)

Chi Nhánh Miền Nam Công Ty CP Hoàn Mỹ Kim cần tuyển nhân viên thu nợ(27-10-2015)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Cán bộ Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp(27-10-2015)

Trung tâm Anh ngữ Bình Phương cần tuyển Giáo viên Tiếng Anh(27-10-2015)

Công ty Cổ phần Giải pháp Khoa học Tiên Tiến - cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên quảng bá Tiếp thị(24-10-2015)

Công Ty TNHH Nông nghiệp và Hoá chất Ánh Minh cần tuyển nhân viên kinh doanh(19-10-2015)

Tiro Consulting Services JSC cần tuyển nhân viên tư vân phân bón nông nghiệp(19-10-2015)

Công ty CP Đào tạo & Tư vấn Quốc Tế Việt cần tuyển nhân viên kế toán và nhân viên marketing online(19-10-2015)

Công ty TNHH Nestle Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(12-10-2015)

Cargill Việt Nam cần tuyển nhân viên Kinh doanh và Kỹ sư tập sự(12-10-2015)

Công ty CP Thú Y Xanh Việt Nam cần tuyển dụng Bác sỹ thú y/ Kỹ sư chăn nuôi(12-10-2015)

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cần tuyển dụng nhiều vị trí(12-10-2015)

Công ty TNHH De Heus đang cần tuyển nhiều vị trí (12-10-2015)

Công ty Cổ phần Greenfeed cần tuyển nhiều vị trí (10-10-2015)

CHƯƠNG TRÌNH UFRESH – GIÁM SÁT MẠI VỤ TÀI NĂNG UNILEVER 2015(10-10-2015)

Tập đoàn MONSANTO cần tuyển nhiều vị trí(10-10-2015)

CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VN cần tuyển nhiều vị trí(10-10-2015)

Công ty CP Vĩnh Hoàn cần tuyển nhiều vị trí(10-10-2015)

Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí (10-10-2015)

CÔNG TY CP SX – XD – TM & NN HẢI VƯƠNG (SIKICO GROUP) cần tuyển nhiều vị trí(09-10-2015)

CÔNG TY CP NÔNG LÂM NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2015)

Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công Nghệ Sinh học Lan Anh cần tuyển nhân viên kỹ thuật(06-10-2015)

Tập đoàn đầu tư quốc tế Vạn Cơ – VanCoGroup cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2015)

Công Ty Hóa Chất Lê Hà cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2015)

Công ty TNHH TI NO Việt Nam cần tuyển nhân viên Kỹ thuật và nhân viên Kinh doanh(05-10-2015)

Công ty TNHH BĐS Smartland cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh(05-10-2015)

CÔNG TY TNHH NHẬT HUY KHANG cần tuyển thực tập sinh, kỹ sư làm việc tại Nhật Bản(05-10-2015)

CÔNG TY CPDV XD ĐỊA ỐC ĐẤT NGUỒN cần tuyển nhân viên kinh doanh(05-10-2015)

ANOVA FEED cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2015)

Công Ty TNHH TMDV VTNN Minh Hưng cần tuyển nhân viên bán hàng(05-10-2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SGD ĐỊA ỐC THĂNG LONG cần tuyển nhân viên kinh doanh(05-10-2015)

INTERTEK Vietnam Ltd cần tuyển Giám định viên(29-09-2015)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP TOÀN THỊNH cần tuyển nhiều vị trí(29-09-2015)

Công Ty TNHH Thú Y Đại Dương Trắng cần tuyển nhân viên kinh doanh(29-09-2015)

Công ty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng B.H.N - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh phụ gia thức ăn và nhân viên văn phòng(29-09-2015)

Công ty HR Startegy ( hrstrategy.vn) cần tuyển 04 vị trí liên quan đến thức ăn chăn nuôi(28-09-2015)

Công ty TNHH Tân Tân cần tuyển một số lao động thời vụ(28-09-2015)

Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Minh Ngọc cần tuyển nhân viên kinh doanh(25-09-2015)

Công ty cổ phần sinh học Mê Kông cần tuyển kỹ sư Hoá(24-09-2015)

Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum cần tuyển nhân viên Lâm nghiệp(24-09-2015)

Trung tâm Công nghệ sinh học Chăn nuôi cần tuyển 03 viên chức(22-09-2015)

Cty Cổ Phần TM DV Suất Ăn và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt cần tuyển nhân viên phục vụ(22-09-2015)

Công ty TNHH GR SATAKE ENGINEERING (VIỆT NAM) cần tuyển nhân viên kinh doanh(22-09-2015)

Công ty RICO FEED cần tuyển nhiều vị trí(16-09-2015)

Công ty Lò Xo Việt Nam cần tuyển Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển thị trường(15-09-2015)

CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI SPOTLIGHT cần tuyển nhiều vị trí(15-09-2015)

CÔNG TY TNHH MTV HẠT GIỐNG RẠNG ĐÔNG cần tuyển nhân viên kinh doanh(15-09-2015)

KizCiti Hồ Chí Minh cần tuyển nhân viên(15-09-2015)

Công ty TNHH SAMSUNG POLYMER (VN) cần tuyển nhân viên R&D(10-09-2015)

Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam - chi nhánh quận 10 cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(10-09-2015)

Công ty TNHH MTV TM SX ME NON - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh thức ăn gia súc và Giám đốc kỹ thuật(31-08-2015)

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan cần tuyển Nhân viên R&D(28-08-2015)

CÔNG TY TNHH VIỆT SUN BLINDS cần tuyển NHÂN VIÊN KINH DOANH(28-08-2015)

Công ty cổ phần TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát cần tuyển Nhân viên(28-08-2015)

Công ty Lò Xo Việt Nam cần tuyển Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển thị trường(28-08-2015)

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh – BCCI cần tuyển nhân viên(28-08-2015)

Công ty TNHH QH Việt cần tuyển Nhân Kỹ Thuật Quảng Bá(28-08-2015)

Công Ty GOTADI cần tuyển Nhân viên Code PHP(28-08-2015)

Công ty TNHH Highland Dragon cần tuyển nhiều vị trí(27-08-2015)

Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tiến Hùng - Cần tuyển nhân viên kinh doanh , nhân viên văn phòng(24-08-2015)

Công ty TNHH Nội Thất Vinh Mỹ cần tuyển nhân sự(20-08-2015)

Công ty Cổ phần TM Thú Y Xanh Việt Nam cần tuyển nhân viên(20-08-2015)

Công ty TNHH PHẦN MỀM YONYOU cần tuyển nhân viên(20-08-2015)

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI cần tuyển nhân viên kinh doanh(20-08-2015)

CÔNG TY TNHH TM ĐỊA DƯỠNG cần tuyển nhân viên kinh doanh(19-08-2015)

Công Ty TNHH CBTS & TP Thành Hải cần tuyển nhân viên kỹ thuật sản xuất(19-08-2015)

Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM) cần tuyển nhân viên Kiểm soát nội bộ(19-08-2015)

Công ty Đào Tạo Phát Triển Tài Năng Việt – Kiều An Group cần tuyển nhân viên(18-08-2015)

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt Trời Bách Khoa cần tuyển nhân viên Bảo trì Nhiệt lạnh(18-08-2015)

Công ty Tiến Phát cần tuyển nhân viên kinh doanh(18-08-2015)

Công ty TNHH SX TM DV Hoa Đất Việt cần tuyển nhân viên và sinh viên thực tập(17-08-2015)

Công ty TNHH KSS Việt Nam cần tuyển nhân viên Quản lý chất lượng(17-08-2015)

Công ty cổ phần TNHH Phân bón hữu cơ Greenfield cần tuyển nhân viên phát triển thị trường(17-08-2015)

Vietbank cần tuyển dụng các vị trí Nhân viên Phòng Công Nghệ Thông tin(08-08-2015)

Công ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát cần tuyển Nhân viên thị trường(08-08-2015)

Công ty TNHH KSS Việt Nam – CN tại Bình Phước cần tuyển Kỹ thuật viên trang trại(08-08-2015)

Công Ty TNHH ĐiệnTử ELEK cần tuyển GẤP nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật(08-08-2015)

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen cần tuyển nhiều vị trí(08-08-2015)

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Phương Nam cần tuyển nhân viên(08-08-2015)

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa cần tuyển Nhân viên(05-08-2015)

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Nhân viên báo cáo tổng hợp, điều phối thu hoạch(05-08-2015)

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa cần tuyển Nhân viên Nông vụ(05-08-2015)

Công ty TNHH Kỹ thuật Minh Phú cần tuyển nhiều vị trí(05-08-2015)

Công Ty CPĐT & Phát triển Nhà Đông Á cần tuyển Nhân viên kinh doanh(05-08-2015)

Công ty TNHH World Vision (VN) cần tuyển nhân viên thị trường(05-08-2015)

Công ty Cổ phần Vsirius cần tuyển dụng Nhân Viên Web Designer/ Thiết Kế Web(05-08-2015)

Công ty Cổ phần Vsirius cần tuyển Nhân Viên Lập Trình Asp.NET – MVC(05-08-2015)

Công ty CP thuốc thú y Toàn Thắng cần tuyển 10 nhân viên Kinh doanh thuốc Thú Y(05-08-2015)

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC cần tuyển dụng nhiều vị trí (05-08-2015)

Công ty TNHH TM DV Lê Dư cần tuyển nhân viên kinh doanh website(30-07-2015)

TÜV Rheinland Vietnam cần tuyển nhân viên(30-07-2015)

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐÂU TƯ NHIỆT ĐỚI cần tuyển nhiều vị trí(30-07-2015)

Công ty TNHH DV BĐS Phát Phát cần tuyển nhân viên(29-07-2015)

Công ty Hóa Chất và Phân Bón Đại Việt cần tuyển nhân viên thị trường(29-07-2015)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN AN THẠNH cần tuyển nhiều vị trí(29-07-2015)

Công ty TNHH Công nghệ sinh học A.T.C cần tuyển nhân viên(29-07-2015)

TUYỂN PG TIẾP THỊ SẢN PHẨM LÀM VIỆC TẠI KHU VỰC QUẬN 1 (29-07-2015)

Công ty Cổ phần Đầu tư – Nghiên cứu & Xuất khẩu gạo thơm ITA-RICE cần tuyển nhân viên(29-07-2015)

CÔNG TY TNHH TM INNOVET Cần tuyển Bác sỹ Thú Y(20-07-2015)

Công ty TNHN Emivest Feedmill Việt Nam cần tuyển 10 nhân viên kỹ thuật thương mại(20-07-2015)

Khu Công Nghệ Cao Q9, TP HCM cần tuyển 400 Nam kỹ thuật viên(20-07-2015)

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản TN-MT và Bản đồ Việt Nam cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật(17-07-2015)

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Khai Anh Bình Thuận cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật Thương mại(17-07-2015)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA cần tuyển Nhân viên kinh doanh –Thuốc thú y, thủy sản(17-07-2015)

CÔNG TY TNHH SX TM DV SƠN HƯNG cần tuyển Nhân viên kinh doanh – Phân bón hữu cơ(17-07-2015)

Công Ty THHH SAO XANH cần tuyền nhân viên đại diện thương mại(17-07-2015)

Trung Tâm Viettel Thủ Đức - Chi nhánh Viettel Tp. Hồ Chí Minh cần tuyển dụng GẤP nhân sự làm việc tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh(16-07-2015)

Saigonhouse cần tuyển nhân viên Marketing(16-07-2015)

Saigonhouse cần tuyển nhân viên Kinh doanh(15-07-2015)

Saigonhouse cần tuyển nhân viên CALL-CENTER(15-07-2015)

Saigonhouse cần tuyển nhân viên Marketing online(15-07-2015)

Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tiến Hùng - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(10-07-2015)

Công ty TNHH UNI - PRESIDENT VIỆT NAM - Cần tuyển nhân viên kinh doanh thức ăn gia súc(10-07-2015)

Công ty TNHH TM SX ME NON - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(29-06-2015)

Công ty TNHH BASF Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí(25-06-2015)

Công Ty TNHH Dịch vụ Bất Động Sản Đông Nam cần tuyển nhân viên và sinh viên thực tập(23-06-2015)

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cần tuyển nhiều vị trí(23-06-2015)

Công ty TNHH An Tỷ tại Bình Dương cần tuyển nhân viên(23-06-2015)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚ Y TÂN TIẾN cần tuyển nhân viên(23-06-2015)

Công Ty DSM Nutritional Product Viet Nam cần tuyển nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC)(23-06-2015)

ESQUEL GARMENT MANUFACTURING (VIETNAM) Co., Ltd cần tuyển nhiều vị trí(23-06-2015)

Công ty CP TM DV Suất ăn và Vệ Sinh Công nghiệp Sao Việt cần tuyển nhân viên(23-06-2015)

Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam cần tuyển nhân viên(23-06-2015)

Công ty TNHH TM-DV Bất Động Sản Đất Phù Sa cần tuyển nhân viên kinh doanh(23-06-2015)

Tập Đoàn Hoà Phát cần tuyển nhiều vị trí(23-06-2015)

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai cần tuyển nhiều vị trí(15-06-2015)

Công ty TNHH Noble Resources Việt Nam cần tuyển nhân viên nghiên cứu Nông nghiệp(15-06-2015)

CTY TNHH BAO BÌ GIẤY TÂN SÀI GÒN cần tuyển nhiều vị trí(15-06-2015)

Connell Bros. (Vietnam) cần tuyển nhân viên(15-06-2015)

Công ty TNHH TM-DV Kim Điền Cần tuyển chuyên viên Kinh doanh thực tập(15-06-2015)

MeridianLink cần tuyển nhân viên(15-06-2015)

MeridianLink cần tuyển nhân viên(15-06-2015)

CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P cần tuyển Nhân viên kinh doanh(15-06-2015)

Công ty Cổ Phần thương Mại Đầu tư Tín Thương cần tuyển Nhân viên KCS về gạo(15-06-2015)

Careerbuilder.vn cần tuyển Nhân viên dự án (lĩnh vực địa chính) (15-06-2015)

Công ty TNHH TM Việt Tiến Phát cần tuyển nhân viên Kỹ thuật và TM(15-06-2015)

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Địa Ốc Đất Quý cần tuyển Chuyên viên Kinh doanh và tư vấn khách hàng(11-06-2015)

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA cần tuyển nhân viên Kinh doanh(11-06-2015)

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood Bình Dương cần tuyển nhân viên vận hành máy(11-06-2015)

Công ty TNHH SINH HỌC cần tuyển nhân viên kinh doanh(11-06-2015)

Ngày hội Nghề nghiệp Sinh viên - Nhân lực trẻ TP. HCM năm 2015(11-06-2015)

Công ty TNHH Phát triển Thương mại Sài Gòn House cần tuyển Chuyên viên Kinh doanh(10-06-2015)

Công ty cổ phần Việt-Pháp - Cần tuyển nhân viên Thương mại(01-06-2015)

DIGI-TEXX VIETNAM Ltd tuyển Lập trình viên(29-05-2015)

CÔNG TY TNHH TM DV KIM ĐIỀN cần tuyển nhân viên(29-05-2015)

Công ty TNHH Đại Phúc Gia An cần tuyển Nhân viên tổ chức sự kiện(29-05-2015)

Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu cần tuyển nhân viên(29-05-2015)

Công Ty Phân Bón Thiên Phú cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp(29-05-2015)

Công ty TNHH TUTO cần tuyển kỹ sư Chuyển giao kỹ thuật và phát triển thị trường(26-05-2015)

Công ty TNHH Vietvet cần tuyển Bác sỹ Thú Y , Kỹ sư Thuỷ Sản(25-05-2015)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Cán bộ Kỹ thuật Lâm nghiệp(25-05-2015)

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hữu Quí cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(25-05-2015)

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP KIẾN TƯỜNG cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp(25-05-2015)

Công ty cổ phần Nova Trade cần tuyển Nhân viên(20-05-2015)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Cán bộ Kỹ thuật trồng trọt(20-05-2015)

Chi nhánh Công ty CPTĐ Hoa Sen tại Trảng Bom cần tuyển nhân viên Kinh doanh(20-05-2015)

Công ty TNHH WOOSUNG VIỆT NAM cần tuyển Nhân viên Quản lý chất lương (Q.A)(20-05-2015)

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp(15-05-2015)

Công ty CP thuốc thú y Toàn Thắng cần tuyển nhân viên Kinh doanh thuốc Thú Y(15-05-2015)

Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh cần tuyển Nhân viên Bán hàng(14-05-2015)

CÔNG TY TNHH KIM LONG cần tuyển Nhân viên Kinh doanh(14-05-2015)

Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm Số 1 cần tuyển 02 Kỹ sư Nông nghiệp(12-05-2015)

Công ty Công viên Cây xanh Nam Hoàng cần tuyển 01 sinh viên nam(12-05-2015)

Công ty SUCHIANG CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD cần tuyển nhân viên(11-05-2015)

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí cần tuyển nhiều vị trí(11-05-2015)

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Địa Ốc Đất Quý cần tuyển nhân viên và Sinh viên thực tập(11-05-2015)

CTY TNHH DREAM MEKONG cần tuyển nhân viên IT(11-05-2015)

CÔNG TY TNHH HƯƠNG HOÀNG NAM cần tuyển nhiều vị trí(11-05-2015)

Công Ty TNHH TM_DV NÔNG PHÁT cần tuyển nhân viên(11-05-2015)

Công ty TNHH ADAMA Việt Nam cần tuyển Đại diện bán hàng(11-05-2015)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CDC cần tuyển nhân viên(11-05-2015)

Công ty TNHH Vương Sơn tuyển dụng nhân viên kinh doanh và trợ lý kỹ thuật(11-05-2015)

Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM) cần tuyển nhân viên(06-05-2015)

Công ty TNHH TM- DV Lê Hùng Sao Mai cần tuyển Nhân viên đại diện Kinh doanh(06-05-2015)

Cty Cổ Phần TM DV Suất Ăn và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt cần tuyển nhân viên(27-04-2015)

CÔNG TY TNHH MTV HẠT GIỐNG RẠNG ĐÔNG cần tuyển nhân viên kinh doanh(24-04-2015)

CTY CP ĐẦU TƯ- NGHIÊN CỨU & XUẤT KHẨU GẠO THƠM ITA-RICE cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp(22-04-2015)

Saigontech cần tuyển Quản lý Trung tâm Anh ngữ(22-04-2015)

Công Ty TNHH Điện Tử ELEK cần tuyển nhiều vị trí(22-04-2015)

Cushman & Wakefield Vietnam Ltd Cần tuyển nhân viên(21-04-2015)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ – DỊCH VỤ - Kỹ THUẬT TIẾN NHÂN cần tuyển Nhân viên Xưởng Chế tạo Máy(20-04-2015)

HỆ THỐNG SIÊU THỊ DỰ ÁN STDA – Chi nhánh Miền Nam cần tuyển Chuyên viên Kinh doanh Bất Động sản(17-04-2015)

Nhà Máy Thép Pomina 1 – CN Công Ty Cổ Phần Thép Pomina cần tuyển nhân viên(17-04-2015)

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA cần tuyển nhân viên(17-04-2015)

Cty TNHH TM Quyên Anh cần tuyển nhân viên Kinh doanh(17-04-2015)

Công ty TNHH Tigervet Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh(17-04-2015)

Công ty NAM Ý cần tuyển nhân viên(17-04-2015)

Công ty cổ phần TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát cần tuyển Nhân viên Phát triển Thị trường(10-04-2015)

Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam cần tuyển Lao động Phổ thông(10-04-2015)

Cần tuyển người Chăn nuôi và Nuôi trồng Thuỷ sản(07-04-2015)

Công ty TNHH ADMS (Việt Nam) cần tuyển Nhân viên Thiết kế(07-04-2015)

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV HOÀNG MÃ cần tuyển nhân viên(07-04-2015)

Công ty TNHH MTV Chuỗi Cung ứng Thủy sản Minh Phú cần tuyển nhân sự(06-04-2015)

Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Tinh Anh cần tuyển Kỹ sư vận hành máy CNC (Nam)(06-04-2015)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Nhân viên(06-04-2015)

NGÀY HỘI VIỆC LÀM PHÁP - VIỆT(03-04-2015)

Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn cần tuyển Giám đốc chi nhánh và Thư ký Tổng Giám đốc(01-04-2015)

MeridianLink cần tuyển nhân viên(01-04-2015)

Công ty CP thuốc thú y Toàn Thắng cần tuyển Trưởng phòng Kinh doanh(31-03-2015)

Dự án Showroom Sài Gòn xuất khẩu SAIGON EXPORT CENTER (SAIGONEXPO) cần tuyển nhân viên(31-03-2015)

Công ty TNHH TM&DV C.K.S cần tuyển nhân viên(27-03-2015)

DNTN THIẾT ĐAN cần tuyển nhân viên(27-03-2015)

Công ty cổ phần Hồng Hà Bình Định cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật Thị trường(25-03-2015)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Nhân viên(25-03-2015)

MINH HƯNG GROUP cần tuyển Nhân viên thử nghiệm thức ăn vật nuôi, gia súc, gia cầm.(24-03-2015)

Công ty TNHH Aureole Business Components and Devices cần tuyển nhân viên Thiết kế(24-03-2015)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HISENOR VN TẠI TỈNH TIỀN GIANG cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật(24-03-2015)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG TÂY cần tuyển nhân viên(24-03-2015)

Công ty TNHH Ricco Việt Nam cần tuyển nhân viên Thiết kế(23-03-2015)

Công Ty CP XNK Hoàng Sinh cần tuyển Kỹ sư Chế biến Lâm sản(23-03-2015)

Công ty TNHH Freetrend Industrial A - cần tuyển nhân viên(23-03-2015)

Công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa Ốc Kim Oanh cần tuyển chuyên viên tư Bất động sản(23-03-2015)

Công ty TNHH TUTO cần tuyển nhân viên Chuyển giao kỹ thuật và phát triển thị trường(23-03-2015)

Công ty TNHH Ricco Việt Nam cần tuyển nhân viên dự toán(20-03-2015)

Công Ty TNHH Nông nghiệp và Hoá chất Ánh Minh cần tuyển nhân viên kinh doanh(20-03-2015)

Công ty Cổ phần đầu tư Việt Nam Hùng Cường cần tuyển nhân viên kinh doanh Bất Động sản(20-03-2015)

Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế Mỹ AIES cần tuyển Giáo viên và nhân viên(18-03-2015)

Công Ty TNHH TMDV VTNN Minh Hưng cần tuyển nhân viên bán hàng(18-03-2015)

Chương trình tuyển dụng của công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam(18-03-2015)

Công ty TNHH WOODWORTH WOODEN Việt Nam cần tuyển nhân viên(17-03-2015)

Công ty TNHH JooXynh Singapore cần tuyển nhân viên(17-03-2015)

Công ty TNHH Ricco Việt Nam cần tuyển nhân viên dự toán(17-03-2015)

Công ty Cổ Phần TM DV Suất Ăn và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt cần tuyển nhân viên(17-03-2015)

Công ty TNHH TIỀN HẬU cần tuyển kỹ sư Thuỷ sản(17-03-2015)

Công ty Ajinomoto Việt Nam cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp(17-03-2015)

Công ty cổ phần NOVA TRADE - cần tuyển nhân viên kinh doanh(16-03-2015)

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet - Cần tuyển hỗ trợ kỹ thuật và kinh doanh(15-03-2015)

Công ty TNHH Thủy Sản Australis tuyển nhân viên phòng thí nghiệm(12-03-2015)

Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật ATC cần tuyển Giám sát bán hàng(12-03-2015)

Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC cần tuyển nhân viên(12-03-2015)

CÔNG TY TNHH MTV HẠT GIỐNG RẠNG ĐÔNG cần tuyển nhân viên kinh doanh(11-03-2015)

Công ty TNHH Hoá chất Thành Thịnh cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh(10-03-2015)

Công ty Cổ phần Bất Động sản La Bàn cần Tuyển 60 nhân viên bán bất động sản(10-03-2015)

Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nét Việt cần tuyển nhân viên(10-03-2015)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ C.K.S cần tuyển nhân viên kinh doanh(10-03-2015)

Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam cần tuyển nhân viên kinh doanh(10-03-2015)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Nhân viên (10-03-2015)

Công ty TNHH WOOSUNG VIỆT NAM cần tuyển Nhân viên Q.A (đảm bảo chất lượng)(10-03-2015)

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Quảng Ngãi cần tuyển Viên chức sự nghiệp(10-03-2015)

Trung tâm ngoại ngữ Năm Châu cần tuyển Giáo viên Tiếng Anh(09-03-2015)

Công ty TNHH Incomreal Cần tuyển nhân viên Kinh doanh(08-03-2015)

HỆ THỐNG CỬA HÀNG NỘI THẤT UMA TPHCM cần tuyển nhân viên bán hàng(08-03-2015)

Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) cần tuyển Cán bộ Khuyến Nông(08-03-2015)

Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) cần tuyển Trưởng Canh tác(08-03-2015)

Công ty DV BĐS Phát Phát cần tuyển nhân viên Kinh doanh Bất động sản(08-03-2015)

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí cần tuyển nhân viên Kỹ thuật - Quảng bá(08-03-2015)

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí cần tuyển nhân viên Kinh doanh(08-03-2015)

Công ty KMS Tecgnology - Cần tuyển 40 kỹ sư kiểm thử phần mềm(04-03-2015)

Công ty CP thuốc thú y Toàn Thắng cần tuyển nhân viên(03-03-2015)

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam cần tuyển Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(03-03-2015)

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam cần tuyển Kỹ sư Công nghệ Giấy và Bột giấy(03-03-2015)

Công ty CP GreenFeed VN cần tuyển nhân viên QA(03-03-2015)

Công ty TNHH TI NO Việt Nam cần tuyển nhân viên(03-03-2015)

KYODO SOJITZ cần tuyển đại diện Kinh doanh Thức Ăn Chăn Nuôi(11-02-2015)

Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ cần tuyển Giáo viên(06-02-2015)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cần tuyển Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân(06-02-2015)

CÔNG TY TNHH TM TÂN THÀNH TUYỂN DỤNG (Vị Trí: NV TT REP)(03-02-2015)

Công ty TNHH USFEED tuyển dụng nhân viên Kinh doanh thức ăn Thuỷ Sản(03-02-2015)

Công ty TNHH USFEED tuyển dụng 01 Giám đốc Kỹ thuật Thị trường(03-02-2015)

Công ty TNHH USFEED ( KHU VỰC MIỀN ĐÔNG) tuyển dụng 01 Giám đốc KINH DOANH(03-02-2015)

Công ty TNHH USFEED ( KHU VỰC MIỀN NAM) tuyển dụng vị trí KINH DOANH(03-02-2015)

Công ty TNHH USFEED ( KHU VỰC MIỀN BẮC) tuyển dụng vị trí KINH DOANH(03-02-2015)

Công Ty TNHH Win Po cần tuyển Nhân viết đồ họa – thiết kế(03-02-2015)

Công ty TNHH Nông Trại Biển - Cần tuyển nhân viên kiểm hàng(30-01-2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ – NGUYEN VU JOIN STOCK COMPANY Cần Tuyển NHÂN VIÊN SOURCING NGÀNH GỖ (NỘI ĐỊA) (28-01-2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ – NGUYEN VU JOIN STOCK COMPANY Cần Tuyển NHÂN VIÊN SOURCING HÀNG NHẬP KHẨU(28-01-2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ – NGUYEN VU JOIN STOCK COMPANY cần tuyển nhân viên kính doanh ngành gỗ(28-01-2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ – NGUYEN VU JOIN STOCK COMPANY cần tuyển nhân viên mua hàng(28-01-2015)

Công Ty TNHH MTV TM –DV Nông Phát cần tuyển dụng: 10 Kỹ Sư Nông Nghiệp(28-01-2015)

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN ANH cần tuyển nhân viên kinh doanh(28-01-2015)

Công ty TNHH ANT (LA) cần tuyển nhân viên(23-01-2015)

Công ty TNHH WOOSUNG VIỆT NAM cần tuyển Nhân viên Q.A(23-01-2015)

Công ty GB Group cần tuyển Sales Executive(23-01-2015)

Tập Đoàn Vingroup cần tuyển nhân sự(22-01-2015)

UNIQ Global cần tuyển chuyên viên thiết kế mạng viễn thông(22-01-2015)

CÔNG TY TNHH DUY NHẤT cần tuyển Chuyên viên IT(22-01-2015)

Công ty DV BĐS Phát Phát cần tuyển thực tập sinh kinh doanh Bất động sản(21-01-2015)

Công ty Bất động sản Phát Phát cần tuyển nhân viên Kinh doanh Bất động sản(21-01-2015)

Công ty TNHH Sunrisesoft cần tuyển nhân viên(19-01-2015)

Công ty CP Chỉ May Phong Việt cần tuyển nhân viên(16-01-2015)

Công ty TNHH Sundat Crop Science cần tuyển nhân viên kinh doanh(16-01-2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ RỒNG VIỆT cần tuyển nhân viên(14-01-2015)

Công ty TNHH Nam An cần tuyển dụng vị trí nhân viên nuôi cấy mô(12-01-2015)

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang cần tuyển Nhân viên kỹ thuật(12-01-2015)

Công ty TNHH Nông nghiệp CANADAVINA tuyển dụng nhân viên Phát triển thị trường phân bón(12-01-2015)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật Vườn ươm(12-01-2015)

Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Tùng cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật Quảng Bá(09-01-2015)

Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Tinh Anh cần tuyển nhân viên(09-01-2015)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Sài Gòn cần tuyển Nhân viên Kinh doanh Bất động sản(09-01-2015)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Sài Gòn cần tuyển Tổng đài viên(09-01-2015)

Công ty TNHH TM DV Diên Khánh cần tuyển nhân viên(09-01-2015)

Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM) cần tuyển nhân viên(08-01-2015)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển nhân viên Lễ Tân(08-01-2015)

Trường Anh Ngữ Planet cần tuyển Giáo viên Tiếng Anh(29-12-2014)

Công ty cổ phần TM-DV Cổng Vàng cần tuyển nhân viên(26-12-2014)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Nhân viên Nghiên cứu Thị trường(26-12-2014)

Công ty Axon Active Vietnam cần tuyển nhân viên(24-12-2014)

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Địa Ốc ACB cần tuyển cộng tác viên kinh doanh(23-12-2014)

CÔNG TY TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ cần tuyển nhân viên(23-12-2014)

Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cần tuyển nhân viên(21-12-2014)

Công ty CP thuốc thú y Toàn Thắng cần tuyển nhân viên Kinh doanh và Giám đốc Kinh doanh(21-12-2014)

Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương cần tuyển nhân viên kỹ thuật(21-12-2014)

CÔNG TY CP ANH THĂNG cần tuyển nhân viên(18-12-2014)

Công ty TNHH WOOSUNG VIỆT NAM cần tuyển Nhân viên Q.A(18-12-2014)

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Bàn cần tuyển Kế toán(18-12-2014)

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí cần tuyển Đội trưởng Đội xe(16-12-2014)

Công ty TNHH TM DV ĐT XD Phúc Điền Cần tuyển Nhân viên(16-12-2014)

Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Nam cần tuyển Nhân viên kinh doanh(16-12-2014)

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí cần tuyển Nhân viên kinh doanh(16-12-2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH CẦN TUYỂN TRƯỞNG CANH TÁC(11-12-2014)

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tuyển dụng cán bộ chuyển giao kỹ thuật.(09-12-2014)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP VÀ KINH TẾ(08-12-2014)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA KINH TẾ VÀ KHOA THUỶ SẢN(05-12-2014)

Công ty TNHH Giống Thuỷ Sản Minh Đức Ninh Thuận cần tuyển Trưởng tỉnh và nhân viên kinh doanh(04-12-2014)

Công Ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Nam Miền Trung cần tuyển 241 NHÂN VIÊN(04-12-2014)

CÔNG TY CP SX-XD-TM&NN HẢI VƯƠNG cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật(04-12-2014)

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật - Quảng bá(02-12-2014)

Công ty TNHH Woodworth Wooden Nhân viên vẽ thiết kế AUTOCARD(04-12-2014)

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tư Vấn Cầu Vồng – Rainbow Consulting Services JSC cần tuyển Chuyên viên tư vấn khách hàng qua điện thoại (TSR)(02-12-2014)

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí cần tuyển Nhân viên kinh doanh (02-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN CẦU VỒNG(02-12-2014)

Chi Nhánh Công ty cổ phần thuốc thú y TW I cần tuyển Nhân viên bán hàng tiếp thị(28-11-2014)

POSCO ICT Vietnam cần tuyển Kỹ sư phần mềm(27-11-2014)

UNILEVER VIỆT NAM cần tuyển các lĩnh vực Phát Triển Khách Hàng, Marketing, Nhân sự, Tài Chính hay Sản Xuất.(27-11-2014)

Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tín Thành (BATICO) - Cần tuyển Nhân viên vận hành máy in/chia/thànhphẩm(26-11-2014)

Công ty TNHH MTV Hạt giống Rạng Đông - Cần tuyển nhân viên kinh doanh hạt giống(25-11-2014)

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Danh Khôi Việt - cần tuyển chuyên viên tư vấn Bất động sản(25-11-2014)

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thiếu Nhi Mới - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật và nhân viên bán thời gian(19-11-2014)

Công ty Bel Gà - Cần tuyển 02 Bác sĩ thú y(17-11-2014)

Công ty TNHH Incomereal - Cần tuyển nhân viên kinh doanh Bất động sản(17-11-2014)

Công ty TNHH Cường Thịnh - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật xưởng sản xuất(12-11-2014)

Công ty Cổ phần Du lịch Văn hoá Suối Tiên - Cần tuyển nhiều vị trí(12-11-2014)

Hệ thống trường Việt Mỹ VASS - Cần tuyển Giáo viên và trợ giảng Tiếng Anh (12-11-2014)

Công ty TNHH Aureole Business Components and Devices - Cần tuyển nhân viên thiết kế(12-11-2014)

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Môi trường ECO - cần tuyển kỹ sư kỹ thuật môi trường(07-11-2014)

Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM) - Cần tuyển nhiều vị trí(07-11-2014)

Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Đức - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(05-11-2014)

Công ty cổ phần Việt-Pháp sản xuất thức ăn gia súc (PROCONCO) - Cần tuyển nhân viên thương mại, nhân viên kỹ thuật thị trường(05-11-2014)

Công ty TNHH WOOSUNG VIỆT NAM - Cần tuyển nhân viên đảm bảo chất lượng(05-11-2014)

Công ty TNHH Asialand Việt Nam - Cần tuyển Đại diện thương mại và tư vấn kỹ thuật(05-11-2014)

Công ty OFCO Sourcing (Vietnam) - cần tuyển nhân viên(05-11-2014)

Công ty Cổ phần thuốc thú y Toàn Thắng - cần tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thú y(03-11-2014)

Công ty Cổ phần Delta - Cần tuyển kỹ sư trồng trọt và kỹ sư cơ khí Nông Lâm(03-11-2014)

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Trí Việt - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật(03-11-2014)

Công ty Manhattan - cần tuyển kỹ sư cảnh quan(03-11-2014)

Công ty TNHH Nippon Express Engineering Việt Nam - Cần tuyển nhân viên hỗ trợ hiện trường(29-10-2014)

Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật(29-10-2014)

Công ty KFC Việt Nam cần tuyển - chuyên viên phát triển mặt bằng(29-10-2014)

Công ty TNHH BASF Việt Nam - cần tuyển Nhân viên quảng bá thuốc bảo vệ thực vật(29-10-2014)

Công ty TNHH Ricco Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(29-10-2014)

Công ty TNHH SX&TM Thuốc thú y Napha - Cần tuyển nhiều vị trí(29-10-2014)

Công ty TNHH TM DV Diên Khánh - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(23-10-2014)

Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A - cần tuyển nhân viên kinh doanh thuốc thú y(29-10-2014)

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Agri Vina - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(29-10-2014)

Công ty TNHH DV Lắp Ráp Minh Đạt - Cần tuyển nhân viên phát triển thị trường nông nghiệp(29-10-2014)

Công ty TNHH Nông Dược Ba - Cần tuyển nhân viên(23-10-2014)

Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Lingo - Cần tuyển nhân viên(23-10-2014)

Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa - Cần tuyển nhiều vị trí(23-10-2014)

Công ty Cổ Phần Sinh Lộc Phát - Cần tuyển Nhân viên quản lý trồng và khai thác rừng(20-10-2014)

Công ty Bất động sản An Khang - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và sinh viên thực tập(15-10-2014)

Cty TNHH thương mại Thái Nông - Cần tuyển nhân viên(14-10-2014)

Công ty Tiến Phát - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(13-10-2014)

Công ty Nông nghiệp và hoá chất Ánh Minh - cần tuyển nhân viên kinh doanh thị trường Miền Tây(08-10-2014)

Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương - Cần tuyển nhân viên kế hoạch thị trường/kinh doanh(08-10-2014)

Công ty TNHH Việt Sun Blinds - Cần sinh viên thực tập Marketing, kinh doanh (08-10-2014)

Công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất Nam Mỹ - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm(08-10-2014)

Công ty VietWater - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(08-10-2014)

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Cát Thái - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và quản lý dự án(08-10-2014)

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An - Cần tuyển kỹ sư lâm nghiệp hoặc kỹ sư lâm sinh đô thị(08-10-2014)

Công ty Cổ phần Nguyên Vũ - Cần tuyển Nhân viên thiết kế đồ gỗ nội thất và nhân viên kỹ thuật đồ gỗ(08-10-2014)

Công ty Cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) - Cần tuyển nhân viên thương mại(06-10-2014)

Công ty CP Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt (Himlam Vikid) - Cần tuyển nhiều vị trí(06-10-2014)

Công ty TNHH Thương Mại UPVN - cần tuyển phát triển thị trường sản phẩm mặt nạ dưỡng da và kem tẩy tế bào chết(06-10-2014)

Công Ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Nam Miền Trung - Cần tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật(06-10-2014)

Công Ty Cổ Phần An Ánh Hùng - Cần tuyển kỹ sư chế biến lâm sản(30-09-2014)

Công ty TNHH TM DV Diên Khánh - Cần tuyển nhiều vị trí(30-09-2014)

Công ty CP Đông Tây Land - Cần tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản(26-09-2014)

Công ty Cổ phần Kinh Đô - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(26-09-2014)

Công ty CP Nicotex Bình Dương - Cần tuyển nhân viên kế hoạch thị trường(25-09-2014)

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia - Cần tuyển kỹ sư(24-09-2014)

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thái Dương (HELIKO) - cần tuyển nhân viên hướng dẫn - giảng dạy mô hình giải trí(24-09-2014)

Công ty Cổ phần TMDV Hưng Phú Nông - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh, kỹ sư nông – lâm nghiệp(24-09-2014)

Công ty Liên doanh TNHH Anova - Cần tuyển nhiều vị trí (24-09-2014)

Công ty TNHH TM-DV Trường Hoàng - Cần tuyển nhân viên phòng Lab(24-09-2014)

Công ty Cổ phần An Ánh Hùng - cần tuyển nhiều vị trí(19-09-2014)

Công ty TNHH World Vision (VN) - cần tuyển Nhân viên hỗ trợ tư vấn khách hàng (19-09-2014)

Trung tâm đào tạo & ứng dụng khoa học tâm lý HỒN VIỆT - VIETNAM INSIGHT - Cần tuyển nhiều vị trí(18-09-2014)

Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công - Cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(16-09-2014)

Công ty Môi trường nước Việt - cần tuyển nhân viên kinh doanh(16-09-2014)

Công ty TNHH Thương mại nuôi trồng thuỷ sản Hương Giang - Cần tuyển nhiều vị trí(15-09-2014)

Công ty TNHH TM & DVDL Phú Bảo - Cần tuyển nhân viên kinh doanh du lịch (11-09-2014)

Công Ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Nam Miền Trung - Cần tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật(09-09-2014)

AXON CAREER DAY 2014 – JOB OPPORTUNITIES FOR JUNIOR DEVELOPERS(09-09-2014)

Công ty TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật - Cần tuyển nhân viên quản lý sản xuất(09-09-2014)

Công ty Wipro Unza Việt Nam - cần tuyển nhân viên(09-09-2014)

Công ty Saigon New Land - cần tuyển nhân viên kinh doanh(03-09-2014)

Tập đoàn Thành Thành Công - Cần tuyển nhiều vị trí(03-09-2014)

Tiếng Anh Song Tín - cần tuyển cộng tác viên(03-09-2014)

Công ty Vương Sơn - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật(03-09-2014)

Công ty TNHH Toàn Mỹ Phú - Cần tuyển Nhân viên thị trường(03-09-2014)

Công ty TNHH Nông dược Ba - Cần tuyển nhân viên (27-08-2014)

Trung tâm giao lưu Văn hóa và tiếng Anh Union Station - Cần tuyển nhân viên bán thời gian (27-08-2014)

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) - Cần tuyển nhân viên hành chính nhân sự (27-08-2014)

Công ty CP thuốc thú y NANOVET - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (22-08-2014)

Công ty CGV Cinemas - Cần tuyển nhiều vị trí (21-08-2014)

Công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ - Cần tuyển nhân viên Thương mại thủy sản và Kỹ thuật thương mại thủy sản (21-08-2014)

Công ty TNHH ELITECH - Cần tuyển kỹ sư nuôi bò (21-08-2014)

Trung tâm giống và kỹ thuật Thuỷ sản Phú Yên - Cần tuyển cán bộ kỹ thuật lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản (15-08-2014)

Công ty TNHH MTV TM-DV Chăn nuôi Ji Ly Phú Khải - Cần tuyển nhân viên trại thực nghiệm (15-08-2014)

Công ty TNHH MTV Trường Hải Bình Dương - Cần tuyển Chuyên viên Tư vấn bán hàng (15-08-2014)

Công ty Oriental Mediterranean - Cần tuyển nhân viên (11-08-2014)

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Nam Việt - Cần tuyển nhân viên (11-08-2014)

Công ty TNHH TM & DVDL Phú Bảo - Cần tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường (11-08-2014)

Trường Giáo dục Đào tạo và giải quyết việc làm số 3 - Cần tuyển nhân viên (07-08-2014)

Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương - Cần tuyển nhiều vị trí (07-08-2014)

Công ty Nông Vui - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (07-08-2014)

Công ty Ajinomoto Việt Nam - Cần tuyển nhân viên phát triển (07-08-2014)

Công ty Đất xanh Miền Nam - Cần tuyển nhân viên (04-08-2014)

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Singa - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh (30-07-2014)

Công ty TNHH SX-TM Đồ gỗ trang trí nội thất Huy Cường - Cần tuyển gấp Nhân viên kỹ thuật sản xuất chế biến đồ gỗ (30-07-2014)

Công ty cổ phần phát triển giống gia súc Miền Trung - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật(30-07-2014)

Công ty Cổ phần Công nghệ tiêu chuẩn Sinh học Vĩnh Thịnh - Cần tuyển nhiều vị trí (30-07-2014)

Công ty TNHH SX&TM Mebipha - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (28-07-2014)

Công ty Trung Sơn - Cần tuyển càn bộ kỹ thuật trồng trọt (28-07-2014)

Công ty TNHH Hạt giống Rạng Đông - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (28-07-2014)

Công ty CBTS & TP Thành Hải - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật(21-07-2014)

Công ty CP Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên - Cần tuyển Nhân viên lễ tân hành chính, nhân viên bảo trì (21-07-2014)

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang - cần tuyển cán bộ kỹ thuật nông nghiệp (16-07-2014)

Công ty Cổ Phần Gỗ Đức Thành - Cần tuyển nhân viên QC (16-07-2014)

Công ty TNHH TH COM - Cần tuyển nhân viên phát triển thị trường (16-07-2014)

Sàn giao dịch bất động sản Trần Anh - cần tuyển Nhân viên kinh doanh Bất động sản (14-07-2014)

Tập đoàn Thành Thành Công - Cần tuyển chuyên viên khuyến nông và kỹ sư nông nghiệp (14-07-2014)

Công ty TNHH Ba Huân - cần tuyển nhân viên kỹ thuật chăn nuôi (14-07-2014)

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Mê Ga (MEGATECH) - Cần tuyển nhân viên (30-06-2014)

Công ty TNHH Anchor Fasteners - Cần tuyển Kỹ thuật chăm sóc cây cảnh (27-06-2014)

Công ty nông dược Đại Thắng - cần tuyển nhân viên Nông - Lâm - Ngư nghiệp (23-06-2014)

Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam - Cần tuyển nhân viên phát triển sản phẩm nông dược (17-06-2014)

Công ty CP ĐT&PT Cao su Đông Dương - Cần tuyển kỹ sư Nông - Lâm nghiệp (16-06-2014)

Công ty TNHH MTV cao su Chư Păk Cần tuyển nhân viên (16-06-2014)

Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh - Nhân viên phòng Kế hoạch tài chính (16-06-2014)

Công ty TNHH WOOSUNG VIỆT NAM - Cần tuyển Nhân viên đảm bảo chất lượng (16-06-2014)

Công ty Cổ Phần GreenFeed Viêt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (16-06-2014)

Công ty TNHH Quốc Minh - Cần tuyển Bác sỹ thú y (16-06-2014)

Công Ty Việt Nhân - Cần tuyển chuyên viên bán hàng địa ốc (16-06-2014)

Công ty TNHH Sitto Việt Nam - cần tuyển nhân viên kinh doanh nông nghiệp (11-06-2014)

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam - cần tuyển nhân viên (11-06-2014)

Công ty TNHH SX TM DV Nông Tín - Cần tuyển Đại diện thương mại & Kỹ thuật (06-06-2014)

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Bàn - Cần tuyển nhiều vị trí (06-06-2014)

TUYỂN DỤNG NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2014 (24-04-2014)

Công ty TNHH Cargill Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (02-06-2014)

Công ty TNHH MTV Cimigo - Cần tuyển nhiều vị trí (02-06-2014)

Công ty TNHH Giải pháp Khoa học Quốc tế - Cần tuyển Nhân viên(24-05-2014)

Công ty TNHH Đại Phúc Gia An - Cần tuyển nhiều vị trí (23-05-2014)

Công ty Cổ phần Nguyên Vũ - Cần tuyển nhiều vị trí (23-05-2014)

Công ty Lạc Hồng - Cần tuyển 02 nhân viên kỹ thuật (23-05-2014)

Công ty TNHH Hạt Giống C.P. Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (21-05-2014)

Công ty TNHH Tong Wei Việt Nam - Cần tuyển nhân viên thương mại (21-05-2014)

Công ty Tân Cường Minh - Cần tuyển Nhân viên chấm điểm trưng bày (21-05-2014)

Công ty TNHH DV BĐS Phát Phát - Cần tuyển nhân viên kinh doanh, marketing bất động sản (21-05-2014)

Công ty Spotlight - Cần tuyển nhiều vị trí (21-05-2014)

công ty Outlook International - cần tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng, điều phối viên, kỹ sư phát triển sản phẩm (19-05-2014)

Friesland Campina - Cần tuyển Extension Officer (19-05-2014)

Công ty TNHH TI NO - cần tuyển nhân viên kinh doanh (19-05-2014)

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu - cần tuyển nhân viên tiếp thị và nhân viên kỹ thuật (19-05-2014)

Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam - Cần tuyển Nhân viên kho và nhân viên kiểm tra chất lượng cà phê Robusta (16-05-2014)

Công ty Unilever - Cần tuyển nhân viên (16-05-2014)

Công ty TNHH Mạng máy tính Phú Sĩ - Cần tuyển Nhân viên Phát triển phần mềm (15-05-2014)

Công ty TNHH Giống Cây Trồng Trung Nông - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (15-05-2014)

Công ty TNHH ME NON - cần tuyển nhân viên kinh doanh (15-05-2014)

Công ty TMA Solutions - Cần tuyển lập trình viên(15-05-2014)

Công ty TNHH Hạt giống Rạng Đông - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (15-05-2014)

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Vinamilk - Cần tuyển bác sĩ thú y, kỹ sư chăn nuôi và nhân viên kỹ thuật trồng trọt (15-05-2014)

Công ty TNHH Vidan - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật nông nghiệp (14-05-2014)

Công ty Louis Dreyfus Commodities - Cần tuyển thực tập sinh bộ phận nghiên cứu Nông nghiệp tại Việt Nam(14-05-2014)

Công Ty TNHH Nông Nghiệp E.H Việt Nam - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (14-05-2014)

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam - Cần tuyển Đại diện thương mại (14-05-2014)

Công ty TNHH Kiến Trúc Anh - Cần tuyển Nhân viên Landscape (14-05-2014)

Công ty TNHH Hoá chất và Nông nghiệp Ánh Minh - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (13-05-2014)

Công ty Cổ phầnTi Tan Việt Nam - Cần tuyển nhân viên (07-05-2014)

Công ty Cố phần Bảo vệ Thực vật An Giang - Cần tuyển nhân viên Kỹ thuật Nông nghiệp (07-05-2014)

Công ty TNHH Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam - cần tuyển nhân viên kinh doanh (07-05-2014)

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Thiên Thạch - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (28-04-2014)

Công ty CP TM Thú y Xanh (GreenVet) - cần tuyển Đại diện thương mại Kỹ thuật (24-04-2014)

Công ty TNHH Bất động sản An Khang - Cần tuyển Nhân viên kinh doanh và thực tập (25-04-2014)

Công ty Cổ phần Anovafeed - Cần tuyển nhiều vị trí (24-04-2014)

Trường Anh ngữ Quốc tế Mỹ - Cần tuyển giáo viên (23-04-2014)

Công ty TNHH MTV TM-DV Chăn nuôi Ji Ly Phú Khải - cần tuyển nhân viên nghiê cứu trại (23-04-2014)

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Nanovet - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (14-04-2014)

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Anh Đào - Cần tuyển nhân viên (10-04-2014)

Công ty TNHH MTV 751- Xí nghiệp mộc - Cần tuyển 02 nhân viên (10-04-2014)

Công ty Hoa Sen - Cần tuyển salesperson(10-04-2014)

Chi nhánh báo Nông nghiệp Việt Nam tại TP.HCM - Cần tuyển 5 phóng viên/công tác viên (10-04-2014)

Công ty Vĩnh Thịnh Biostadt - Cần tuyển nhân viên Lab và nhân viên kinh doanh giống Thủy sản (10-04-2014)

Công ty Tiệp Phát - Cần tuyển Sales and Marketing staff_Agriculture, Shrimp, Fish (10-04-2014)

Công ty Louis Dreyfus Commodities Group - Cần tuyển Vietnam Research Trainee (10-04-2014)

Công ty cổ phần Đầu tư Giao Long - Cần tuyển nhiều vị trí (20-02-2014)

Xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Long Bình Tân - Cần tuyển kỹ sư chế biến gỗ (20-02-2014)

Công ty cổ phần Nguyên Vũ - cần tuyển nhiều vị trí(20-02-2014)

Công ty TNHH TM Thái Nông - Cần tuyển nhân viên kinh doanh thuốc BVTV (20-02-2014)

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại OLERA - Cần tuyển nhân viên (09-10-2013)

Công ty Uni President VN - Cần tuyển nhân viên kinh doanh đông lạnh và nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản (23-09-2013)

Công ty Cổ phần Thuốc thú y SVT Thái Dương - cần tuyển nhân viên kinh doanh(23-09-2013)

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nông Tín - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (17-09-2013)

Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu VN - Cần tuyển nhân viên tiếp thị và nhân viên kỹ thuật (17-09-2013)

Công ty thức ăn chăn nuôi VINA - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật trại heo (16-09-2013)

Công ty Cổ Phần GreenFeed Viêt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (16-09-2013)

Công ty M_Service - Cần tuyển nhân viên thu ngân và nhân viên kinh doanh (13-09-2013)

Công ty TNHH Scansia Pacific - Cần tuyển nhân viên QC và nhân viên kỹ thuật kiêm quản lý sản xuất(10-09-2013)

Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt - Cần tuyển nhân viên lễ tân (04-09-2013)

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải - cần tuyển nhân viên kỹ thuật và tư vấn bán hàng (03-09-2013)

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Nanovet - Cần tuyển nhân viên phòng kinh doanh (30-08-2013)

Công ty Cổ phần Miền Nam - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (28-08-2013)

Công ty DV BĐS Minh Khang Gia - cần tuyển nhân viên kinh doanh BĐS(28-08-2013)

Công ty TNHH Hóa chất và Nông nghiệp Ánh Minh - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (27-08-2013)

Công ty Amway Việt Nam - cần tuyển nhân viên(27-08-2013)

Công ty cổ phần Thương mại Thú y xanh - cần tuyển đại diện thương mại kỹ thuật (26-08-2013)

Công ty Cổ phần Đào tạo Thế Giới Di động - Cần tuyển nhân viên quan hệ quốc tế và nhân viên văn phòng (26-08-2013)

Công ty TNHH Uni President VN - Cần tuyển nhân viên kinh doanh thủy sản đông lạnh và nhân viên nghiên cứu thức ăn gia súc (26-08-2013)

Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước môi trường Bình Dương - cần tuyển nhân viên (24-08-2013)

Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái - Cần tuyển phát triển thị trường và nhân viên bán hàng qua mạng(24-08-2013)

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn - Cần tuyển giáo viên, sinh viên trợ giảng (19-08-2013)

Công ty TNHH TM XNK Việt Tranh Đề - Cần tuyển nhân viên (19-08-2013)

Công ty OFCO Sourcing VN (Seafood inspection) - cần tuyển nhân viên (18-08-2013)

Công ty TNHH Thực phẩm Lê Gia - Cần tuyển Nhân viên phát triển thị trường (18-08-2013)

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Môi trường ECO - Cần tuyển Kỹ sư kỹ thuật môi trường (xử lý nước thải)(15-08-2013)

Công ty TNHH Florasia VN - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(13-08-2013)

Công ty TNHH Thương mại Thú y Tân Tiến - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh và nhân viên văn phòng(12-08-2013)

Công ty TNHH SX&TM Mebipha - Cần tuyển nhân viên đại diện thương mại (12-08-2013)

Công ty TNHH Vidan - cần tuyển nhân viên kinh doanh (12-08-2013)

Công ty cổ phần Giấy An Hòa - cần tuyển nhiều vị trí (12-08-2013)

Công ty Cinotec - Cần tuyển kỹ sư phần mềm (07-08-2013)

Công ty TNHH Sunjin Vina - Cần tuyển nhân viên quản lý vùng và nhân viên kinh doanh & tiếp thị (06-08-2013)

Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life - Cần tuyển nhiều vị trí (06-08-2013)

Công ty cổ phần Quản lý bán hàng quốc tế - Cần tuyển nhân viên PG bán hàng trong siêu thị (05-08-2013)

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (05-08-2013)

Công ty TNHH Bayer Việt Nam - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (05-08-2013)

CÔNG TY TNHH TUTO - Cần tuyển nhân viên Chuyển giao kỹ thuật và Phát triển thị trường (02-08-2013)

Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương - Cần tuyển nhân viên hậu cần kỹ thuật sản phẩm (31-07-2013)

Công ty TNHH GIẦY FULUH - Cần tuyển nhân viên (31-07-2013)

Công ty TMA - Cần tuyển nhân viên chuyên ngành Công nghệ thông tin (24-07-2013)

Công ty Cổ phần Vinh Nam - Cần tuyển kỹ sư cơ khí(24-07-2013)

Công ty TNHH Chí Hùng - Cần tuyển nhân viên (24-07-2013)

Công ty TNHH Biogreen Việt Nam - Cần tuyển nhân viên kế toán (22-07-2013)

Công ty TNHH TM SX Phân Bón Đồng Thanh - Cần tuyển đại diện thương mại & Kỹ thuật (22-07-2013)

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh - cần tuyển Thư ký Tổng giám đốc(22-07-2013)

Công ty TNHH Thực Phẩm Xuất khẩu Hai Thanh- Cần tuyển QC (17-07-2013)

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật, marketing, kinh doanh (15-07-2013)

Công ty TNHH Thương Mại Hòang Việt - Cần tuyển cán bộ phụ trách cửa hàng (06-07-2013)

Công ty TNHH MTV Make More - Cần tuyển Sales Executive (26-06-2013)

Công ty Cổ phần Việt Kim - Cần tuyển nhân viên (26-06-2013)

Công ty TNHH Dekalb Việt Nam - Cần tuyển nhân viên phát triển thị trường (21-06-2013)

Công ty TNHH Rochdale Spears - Cần tuyển nhiều vị trí (21-06-2013)

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(20-06-2013)

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam - Cần tuyển nhân viên (20-06-2013)

Công ty Phú Hưng - Cần tuyển Nhân viên thiết kế cảnh quan và thi công cảnh quan công trình (20-06-2013)

Ban Quản lý nhiệt điện 3 - Cần tuyển nhân viên (18-06-2013)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức - Cần tuyển Giảng viên (13-06-2013)

Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn - Cần tuyển Giáo viên (13-06-2013)

Công ty TNHH Thiết Bị KHKT Trung Hải - Cần tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật (10-06-2013)

Công ty CPM Việt Nam - Cần tuyển Sales (03-06-2013)

Công ty Cargill Việt Nam - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (03-06-2013)

Tập đoàn SGS tuyển dụng nhiều vị trí (23-05-2013)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2013(07-05-2013)

Công ty Cổ phần Tân Tân - Cần tuyển nhiều vị trí (20-05-2013)

Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina - Cần tuyển nhiều vị trí (17-05-2013)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Cần tuyển nhiều vị trí (17-05-2013)

Sàn giao dịch Bất động sản Khải Hoàn Land - Cần tuyển Chuyên viên bất động sản chuyên nghiệp (17-05-2013)

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Cần tuyển nhân viên quản lý chất lượng thủy sản (17-05-2013)

Công ty Nguồn sinh Thái - cần tuyển Ứng viên bán hàng và Phát triển thị trường (17-05-2013)

Công ty TNHH Tiến Đồng Tiến - Cần tuyển bác sỹ thú y (17-05-2013)

Công ty TNHH TM Thuốc Thú y Hoàng Kim - Cần tuyển nhiều vị trí (10-05-2013)

Văn phòng đại diện Trouw Nutrition - Cần tuyển điều phối viên kỹ thuật và thị trường (09-05-2013)

Công ty TNHH Phát triển Nhất Tâm - Cần tuyển Nhân viên sale và marketing (03-05-2013)

Công ty Cổ phần Sao Việt - Cần tuyển quản lý viên tập sự và nhân viên làm việc bán thời gian (13-05-2013)

Công ty Eurowindow - Cần tuyển Phó Giám đốc phát triển sản xuất gỗ (17-05-2013)

Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Golf Long Thành - Cần tuyển nhiều vị trí (17-05-2013)

Công ty TNHH TM-SX A.S.T.A - cần tuyển nhiều vị trí (07-05-2013)

Công ty TNHH Powerpoint Management Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (17-05-2013)

Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (14-05-2013)

Công ty TNHH UV - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và chuyên viên marketing thuốc thú y (14-05-2013)

Công ty TNHH TM-DV KTNN Phát Nghĩa - Cần tuyển bác sỹ thú y và kỹ sư chăn nuôi (14-05-2013)

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh - Cần tuyển Nhân viên kỹ thuật trồng trọt và nhân viên khuyến nông (10-05-2013)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Cần tuyển nhiều vị trí (13-05-2013)

Công ty TNHH TM-SX Phước Hưng - Cần tuyển nhân viên phát triển thị trường (10-05-2013)

Công ty TNHH Giải pháp Khoa học Quốc tế - Cần tuyển trình dược viên (13-05-2013)

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (10-05-2013)

Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (10-05-2013)

Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu - Cần tuyển nhiều vị trí (10-05-2013)

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia (10-05-2013)

Công ty TNHH Sitto Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (10-05-2013)

Công ty TNHH TINO - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh (10-05-2013)

CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM - CẦN TUYỂN ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG BÁ (07-05-2013)

Harvest Africa cần tuyển 20 chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp và thủy lợi cho các dự án trồng lúa ở Châu Phi (26-04-2013)

Sàn giao dịch bất động sản Donaland - Cần tuyển chuyên viên tư vấn BĐS Tập sự (24-04-2013)

Công ty TNHH Nông trại Biển (Seafarm) - Cần tuyển nhân viên international Sale(22-04-2013)

Công ty TNHH Uni - President Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (15-04-2013)

Trường cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc - Cần tuyển giảng viên (09-04-2013)

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Ánh Sáng Châu Á - Cần tuyển Đại diện Thương mại (25-03-2013)

Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (05-04-2013)

Công ty TNHH TM DV SX Đồng Xanh - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (06-03-2013)

Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life - Cần tuyển nhiều vị trí (02-04-2013)

Hệ thống Anh ngữ liên trường - Cần tuyển nhiều vị trí (02-04-2013)

Công ty Cổ phần Việt Kim - Cần tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên thiết kế và nhân viên khối dịch vụ (02-04-2013)

Chương trình tuyển thực tập và cộng tác viên tại CITYSMART (27-03-2013)

Công ty CP SX-XD-TM&NN Hải Vương - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật và Quản lý rừng trồng (27-03-2013)

Công ty CP Thuốc thú y Marphavet - Cần tuyển 10 hỗ trợ kỹ thuật và kinh doanh (25-03-2013)

Văn Phòng Đại diện Daiei - Taigen - Cần tuyển 01 nhân viên(25-03-2013)

Công ty TNHH Nông Nghiệp Canadavina - Cần tuyển Kỹ sư nông nghiệp (phân bón) (25-03-2013)

Công ty Cổ phần SX&TM Thuận Phong - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (20-03-2013)

Công ty TNHH BASF Việt Nam - cần tuyển đại diện bán hàng hóa chất bảo vệ thực vật (14-03-2013)

Công ty TNHH Sunjin Vina - Cần tuyển nhân viên quản lý vùng và Nhân viên kinh doanh và tiếp thị thuộc lĩnh vực thức ăn gia súc (07-03-2013)

Công ty Cổ phần Tân Tân - Cần tuyển nhân viên bán thời gian (05-03-2013)

Công ty Cổ phần TM-DV Cổng Vàng - Cần tuyển nhân viên phục vụ, nhân viên phụ bếp, nhân viên lễ tân(04-03-2013)

Công ty TNHH Thành Thắng - cần tuyển nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh (27-02-2013)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sinh Thái Siam - Cần tuyển Kỹ sư nông nghiệp (26-02-2013)

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Toàn Thắng - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (26-02-2013)

Văn phòng đại diện Trouw Nutrition Hifeed BV - Cần tuyển nhân viên phụ trách đăng ký và hỗ trợ khách hàng (26-02-2013)

Công ty TNHH Vương Sơn - Cần tuyển nhân viên phụ trách mảng kinh doanh (26-02-2013)

Công ty Cổ phần TMDV Thiếu Nhi Mới - Cần tuyển nhân viên Kỹ thuật Điện, Điện tử và nhân viên khu vui chơi thiếu nhi (22-02-2013)

Công ty TNHH BASF Việt Nam - Cần tuyển Đại diện bán hàng thuốc bảo vệ thực vật tại Bình Thuận và Tây Nguyên (29-01-2013)

Công ty TNHH TM Hoàng Lê - Cần tuyển 08 nhân viên thị trường (24-01-2013)

Công ty Cổ phần Ca cao Việt Nam Vinacacao - Cần tuyển nhân viên bán hàng cấp quận (18-01-2013)

Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cần tuyển chuyên viên kỹ thuật ngành lâm sinh hoặc quản lý tài nguyên rừng (15-01-2013)

Công ty TNHH San Miguel Hormel - Cần tuyển nhân viên thú y (15-01-2013)

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÊM TẾT QUÝ TỴ 2013 (14-01-2013)

Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina - Cần tuyển Giám sát sản xuất (10-01-2013)

Công ty TNHH Nông nghiệp bền vững Hải Vân - Cần tuyển chuyên viên lai tạo giống thực vật (04-01-2013)

Công ty TNHH Quốc Minh - Cần tuyển nhân viên phát triển thị trường (04-01-2013)

Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến - Cần tuyển nhân viên nghiên cứu và phát triển (04-01-2013)

Công ty TNHH TMDV VTNN Minh Hưng - Cần tuyển nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thuốc thú y - chất phụ gia dinh dưỡng (02-01-2013)

Ban quản lý khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại - Cần tuyển 02 cán bộ kỹ thuật (24-12-2012)

Công ty cổ phần Tân Tân - Cần tuyển nhiều vị trí (24-12-2012)

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Hân Quang - Cần tuyển chuyên viên hỗ trợ khách hàng (19-12-2012)

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiêu chuẩn Sinh học Vĩnh Thịnh - Cần tuyển nhân viên kinh doanh thủy sản(14-12-2012)

Công ty TNHH Hạt giống C.P. Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí (11-12-2012)

Công ty TNHH Sunjin Vina - Cần tuyển nhiều vị trí(11-12-2012)

Công ty Cổ phần Trí Tri - Cần tuyển kỹ sư Nông học (10-12-2012)

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam - Cần tuyển 03 nhân viên đại diện thương mại (04-12-2012)

Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Nhiệt đới - Cần tuyển 05 nhân viên phát triển thị trường (30-11-2012)

Công ty TNHH Highland Dragon - Cần tuyển giám sát bộ phận sản xuất (29-11-2012)

Công ty TNHH Liên Doanh Saf - Việt - Cần tuyển quản lý dự án Vinasse (29-11-2012)

Công ty TNHH Hằng Cơ Vĩ Nghiệp VN - Cần tuyển nhân viên kinh doanh (28-11-2012)

Công ty TNHH Bioseed Việt Nam - Cần tuyển nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nhân viên lai tạo giống (26-11-2012)

Công ty TNHH Trại Nuôi Cá Sai Pac - Cần tuyển 02 nhân viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc sức khỏe cá (21-11-2012)

Công ty TNHH Thành Thắng - Cần tuyển 02 nhân viên kỹ thuật (21-11-2012)

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thế Giới Bất Động Sản - Cần tuyển 200 công tác viên kinh doanh bất động sản (14-11-2012)

Công ty Cổ phần Tân Tân - Cần tuyển nhiều vị trí (09-11-2012)

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Thiết Đan - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật và kế hoạch (07-11-2012)

Công ty ESuHai - Cần tuyển 02 kỹ sư IT và 09 kỹ sư cơ khí làm việc cho tập đoàn Toyata, tại Nagoya Nhật Bản (07-11-2012)

Cần tuyển cộng tác viên Sở Tài Nguyên Môi Trường(02-11-2012)

Công ty Hopefluent - Compareal - Cần tuyển 20 nhân viên đại diện kinh doanh (31-10-2012)

Công ty Ajinomoto Việt Nam - Cần tuyển nhân viên phát triển sản phẩm (29-10-2012)

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam - Cần tuyển 03 nhân viên đại diện thương mại (25-10-2012)

Công ty TNHH MTV Shin Hwa Vina - Cần tuyển 02 nhân viên Marketing (25-10-2012)

Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái - Cần tuyển 06 kỹ sư nông học (23-10-2012)

Công ty phân bón Ngân Long - Cần tuyển 03 nhân viên phụ trách kinh doanh khu vực (22-10-2012)

Công ty Cổ phần Giống - Thực phẩm Sữa Trang trại M.D - cần tuyển kỹ sư cơ khí nông nghiệp, bác sĩ thú y, kỹ sư trồng trọt (19-10-2012)

Công ty Cinotec - Cần tuyển 10 lập trình viên, 05 chuyên viên kỹ thuật triển khai hệ thống, phần mềm và chuyên viên thiết kế đồ họa (18-10-2012)

Công ty TNHH Nutritech - Cần tuyển 06 nhân viên kinh doanh (16-10-2012)

Công ty Sữa Đậu nành Vinasoy - Cần tuyển 03 kỹ sư quản lý vùng nguyên liệu (16-10-2012)

Công ty Cổ phần Hải Nguyên - Cần tuyển 10 nhân viên bán hàng(11-10-2012)

Công ty TNHH Bioseed Việt Nam - Cần tuyển QA Staff và nhân viên nghiên cứu(05-10-2012)

Công ty Cổ phần Phong Phú - cần tuyển nhiều vị trí(05-10-2012)

Công ty TNHH Lâm Khải Minh - Cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh(04-10-2012)

Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Cần tuyển quản trị viên tập sự và kế toán công nợ(02-10-2012)

Công ty TNHH MTV Công Viên Cây xanh TP.HCM - Cần tuyển 10 thạc sỹ chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh thái cảnh quan(01-10-2012)

Công ty TNHH DVTMSX Bước Tiến Xanh - Cần tuyển nhân viên tư vấn công nghệ và bán hàng(27-09-2012)

Công ty TNHH Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam - Cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh(27-09-2012)

Công ty Cổ phần BĐS Phát Hưng - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(27-09-2012)

Cơ sở Ngoại ngữ Tân Văn - Giáo viên, sinh viên trợ giảng môn Anh Văn Thiếu Nhi(26-09-2012)

Nhà máy bột giấy Phương Nam - Cần tuyển chuyên viên vận hành khu hóa chất(25-09-2012)

Chi cục Kinh doanh Thực vật Vùng 2 - Cần tuyển 02 kỹ sư ngành Nông học và bảo vệ thực vật(22-08-2012)

Công ty TNHH J-Spiral Steel Pipe - Cần tuyển trợ lý kinh doanh và kỹ sư phụ trách an toàn lao động(25-09-2012)

Công ty TNHH Giấy Lee & Man - Cần tuyển nhiều vị trí(19-09-2012)

Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định - Cần tuyển 02 giáo viên dạy nghề(17-09-2012)

Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam - Cần tuyển nhân viên môi trường/xử lý nước thải(17-09-2012)

Công ty TMA Solutions - Cần tuyển nhiều vị trí(17-09-2012)

Công ty TNHH Việt Nông - cần tuyển 10 Nam, nhân viên thị trường(17-09-2012)

Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(14-09-2012)

Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Thịnh Toàn - Cần tuyển nhiều vị trí(28-08-2012)

Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh Biostadt - cần tuyển nhân viên kinh doanh(27-08-2012)

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(20-08-2012)

Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngôi Sao - Cần tuyển nhân viên phục vụ triển lãm và nhân viên tiếp thị(20-08-2012)

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Thương mại Pha Lê - Cần tuyển 04 nhân viên kinh doanh(20-08-2012)

Công ty Cổ phần Nanovet Miền Nam - Cần tuyển nhân viên phòng kinh doanh(15-08-2012)

Công ty TNHH Hải Ân - cần tuyển 03 nhân viên cơ điện lạnh(13-08-2012)

Công ty TNHH Terratex Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(11-08-2012)

Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam - 20 kỹ sư thủy sản(05-08-2012)

Công ty TNHH Ánh Dương Sao - Cần tuyển 02 nhân viên chuyên ngành bảo quản và chế biến nông sản(31-07-2012)

Công ty TNHH SX-TM Xanh - Cần tuyển 10 nhân viên thị trường(31-07-2012)

Công ty TNHH Cơ Khí Dịch vụ Kỹ thuật Tiến Nhân - Cần tuyển 02 nhân viên xưởng chế tạo máy, thiết kế(27-07-2012)

Công ty Cổ phần Nông dược HAI - Cần tuyển 03 nhân viên thị trường(23-07-2012)

Trung tâm nghiên cứu Công nghệ sinh học Biosun - Cần tuyển nhiều vị trí(19-07-2012)

Công ty BlueScope Steel - Cần tuyển kỹ sư cơ khí(19-07-2012)

Công ty Olam Việt Nam - Cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(17-07-2012)

Văn phòng đại diện Shine Resources Việt Nam - Cần tuyển đại diện thương mại(17-07-2012)

Công ty Cổ phần XNK Nông dược Hoàng Ân - Cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh thuốc BVTV & Phân bón(17-07-2012)

Công ty Cổ phần Phát triển & Đầu tư Nhiệt Đới - Cần tuyển 10 cán bộ chuyển giao kỹ thuật trồng trọt(17-07-2012)

Công ty TNHH Giấy Lee & Man - Cần tuyển học viên kỹ thuật viên cơ điện(17-07-2012)

Công ty Cổ phần cao su An Lợi - cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp và Phó giám đốc Nông Trường(16-07-2012)

Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam - Cần tuyển nhân viên QA và Quản trị viên tập sự(16-07-2012)

Công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa Ốc Kim Oanh - Cần tuyển 40 nhân viên kinh doanh(16-07-2012)

Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(16-07-2012)

Công ty TNHH Vidan - Cần tuyển nhiều vị trí(16-07-2012)

Công ty TNHH Japfa Comfeed Bình Thuận - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật trại và nhân viên kiểm tra Chất lượng & Thí nghiệm(04-07-2012)

Công ty TNHH Bất động sản Lucky - Cần tuyển nhân viên kinh doanh thực tập (25-06-2012)

Công ty TNHH Florasia Việt Nam - Cần tuyển 05 nhân viên phụ trách kinh doanh(25-06-2012)

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Cần tuyển kỹ sư quản lý đất đai(20-06-2012)

Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Bình Minh - Cần tuyển nhiều vị trí(20-06-2012)

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Thiên Bang đặc khu Việt Nam - Cần tuyển 40 nhân viên kinh doanh(20-06-2012)

Công ty Cổ phần VON - HR Việt Nam - Cần tuyển trưởng bộ phận kinh doanh(20-06-2012)

Công ty TNHH SX - TM A.S.T.A - Cần tuyển 03 nhân viên tư vấn(20-06-2012)

Công ty TNHH MTV KTNN Phát Nghĩa - Cần tuyển 04 nhân viên kinh doanh thiết bị chuồng trại chăn nuôi(13-06-2012)

Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Long An - cần tuyển 02 nhân viên(13-06-2012)

Công ty TNHH Bioseed Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí (11-06-2012)

Công ty Cổ phần Cảnh viên Sơn Mỹ Golf & Resort - cần tuyển 04 chuyên gia cỏ và cảnh quan(11-06-2012)

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Thiết Đan - cần tuyển 02 nhân viên vẽ kỹ thuật(11-06-2012)

Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(11-06-2012)

Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(01-06-2012)

Công ty TNHH MTV Nam Nung - cần tuyển nhiều vị trí(30-05-2012)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Anco - Cần tuyển nhiều vị trí(28-05-2012)

Công ty TNHH TM Quốc tế Quốc Nguyên – Cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh (28-05-2012)

[ Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên _ Nhân lực trẻ] Tuyển dụng nhiều vị trí(28-05-2012)

[Dupont] Field Development Supervisor (28-05-2012)

Công ty Jabil Việt Nam - Cần tuyển thực tập sinh(23-05-2012)

Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức - Cần tuyển giảng viên(23-05-2012)

Công ty TNHH TMDV Vĩ Nam - Cần tuyển 02 nhân viên, thực tập sinh chuyên ngành nông học(23-05-2012)

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam - cần tuyển Procurement intership(21-05-2012)

Công ty Cổ phần phát triển Nông nghiệp Singa - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh(18-05-2012)

Công ty Cổ phần Trang - Cần tuyển 02 kỹ sư nuôi trồng thủy sản(16-05-2012)

Công ty TNHH XNK TM Hàn Tân Việt - Cần tuyển 20 nhân viên kinh doanh Marketing(16-05-2012)

Công ty Cổ phần Thuốc thú y NanoVet - cần tuyển nhân viên phòng kinh doanh(14-05-2012)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ CAO CẤP NĂM 2012(11-05-2012)

VNG Fresher đợt 2 - 2012(11-05-2012)

Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc tế - Cần tuyển trưởng kinh doanh vùng (ASM) Quản lý kênh chuyên Pet Foods(04-05-2012)

Công ty Bacteri International - Cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh(04-05-2012)

Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh Biostadt - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(04-05-2012)

Công ty TNHH Giải pháp khoa học Quốc tế - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(02-05-2012)

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đất xanh Tây Bắc - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(02-05-2012)

Công ty TNHH Việt Pháp Quốc tế - Cần tuyển nhiều vị trí(27-04-2012)

Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(27-04-2012)

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử Viễn thông (Elcom Corp) - Cần tuyển 09 nhân viên(25-04-2012)

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài gòn - Cần tuyển 20 nhân viên bác sĩ cây trồng(25-04-2012)

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng - Cần tuyển nhiều vị trí(23-04-2012)

Công ty TNHH Hải Âu Sài Gòn - Cần tuyển nhân viên(23-04-2012)

Công ty Ánh sáng Châu Á - Cần tuyển bác sĩ thú y(20-04-2012)

Trung tâm ngoại ngữ - Trường đại học Nông Lâm - cần tuyển nhân viên bảo vệ và nhân viên tạp vụ(18-04-2012)

Công ty TNHH Vương Sơn - Cần tuyển nhiều vị trí(18-04-2012)

Công ty Cổ phần Dịch vụ và đầu tư phát triển Việt Ninh - Cần tuyển nhiều kỹ sư(18-04-2012)

Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc - Proconco - cần tuyển 10 nhân viên(18-04-2012)

Công ty TNHH Pioneer - Cần tuyển 4 nhân viên hỗ trợ bán hàng và kỹ thuật(16-04-2012)

Công ty TNHH Dinh dưỡng Nông nghiệp COCO - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật(16-04-2012)

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang - Cần tuyển 02 kỹ sư (11-04-2012)

Ngày Hội Tuyển Dụng ibis SaiGon South Hotel 15.04.2012(11-04-2012)

Ngày Hội Tuyển Dụng Novotel SaiGon Centre 14.04.2012(11-04-2012)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế AnCo - Cần tuyển 04 nhân viên kỹ thuật trại(09-04-2012)

Công ty Nutritech - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(06-04-2012)

Công ty Cổ phần cao su An Lợi - cần tuyển 05 kỹ sư nông nghiệp(03-04-2012)

Công ty TNHH Rita Võ - Cần tuyển kỹ sư điện và nhân viên kinh doanh(30-03-2012)

Công ty TNHH Thuốc thú y Thủy sản Cao Long - Cần tuyển giám sát kinh doanh sản phẩm thủy sản(28-03-2012)

Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Thịnh Toàn - cần tuyển nhiều vị trí(26-03-2012)

Công ty TNHH Sitto Việt Nam - Cần tuyển11 nhân viên kinh doanh(23-03-2012)

Công ty Cổ Phần Nhịp Cầu - Cần tuyển nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng qua điện thoại(23-03-2012)

Công ty Cổ phần sinh thái Việt Mỹ - Cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2012)

Công ty CP cao su Sài Gòn Kymdan - Cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2012)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hưng Thịnh Phát - cần tuyển 20 nhân viên kinh doanh(21-03-2012)

Công ty Bảo Việt Xanh - Cần tuyển nhân viên làm việc tại Lào(21-03-2012)

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa - Cần tuyển giảng viên(21-03-2012)

Công ty TNHH Olam Việt Nam - cần tuyển nhân viên và kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm(15-03-2012)

Bệnh viện Tân Tạo - cần tuyển nhiều vị trí(13-03-2012)

Công ty TNHH Giải pháp khoa học Quốc tế - Cần tuyển trình dược viên(01-03-2012)

Công ty Cổ phần Sài Gòn V.E.T - cần tuyển 05 nhân viên đại diện thương mại(13-03-2012)

Công ty TNHH TMDV Diên Khánh - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(09-03-2012)

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí - cần tuyển nhiều vị trí(07-03-2012)

Công ty CP Đầu tư & Thương mại Tây Ford - Cần tuyển kỹ sư kỹ thuật sửa chữa(05-03-2012)

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật chăn nuôi/thú y(28-02-2012)

Cơ hội làm Trợ giảng và đăng ký lớp Demo Tiếng Anh miễn phí tại Hệ thống anh văn Hội Việt Mỹ(28-02-2012)

Công ty Bayer Việt Nam - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(27-02-2012)

Hopefluent Compareal - Cần tuyển 20 đại diện kinh doanh(24-02-2012)

Công ty THHH SXTM A.S.T.A - Cần tuyển phó phòng kinh doanh(24-02-2012)

Công ty TNHH MTV Kiện Mỹ - cần tuyển nhiều vị trí làm việc tại Singapore(24-02-2012)

Công ty TNHH TM Nông Xanh - Cần tuyển nhân viên chuyên ngành thú y, nuôi trồng thủy sản(23-02-2012)

Công ty Cổ phần Bến Thành Đức Khải - Cần tuyển 20 nhân viên kinh doanh bất động sản(23-02-2012)

Công ty TNHH Connell Bros - Cần tuyển gấp kỹ sư công nghệ giấy và bột giấy(21-02-2012)

Công ty TNHH Nhật Quang N.H.S - cần tuyển nhiều vị trí(20-02-2012)

Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco) - Cần tuyển nhiều vị trí(20-02-2012)

Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương - cần tuyển kỹ sư công nghệ giấy và bột giấy(17-02-2012)

Trung tâm Công nghệ sinh học - Cần tuyển kỹ sư trồng trọt(14-02-2012)

Công ty TNHH TCMN Nguồn Việt - Cần tuyển nhân viên kiểm hàng(14-02-2012)

Công ty Cổ phần Hải Nguyên - Cần tuyển 30 nhân viên bán hàng và làm marketing thị trường(14-02-2012)

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Nhiệt đới - Cần tuyển nhiều vị trí(10-02-2012)

Văn phòng đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường - Cần tuyển nhân viên ngành trắc địa học quản lý đất đai(10-02-2012)

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Thiết Đan - cần tuyển nhiều vị trí(10-02-2012)

Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(10-02-2012)

Trung tâm nghiên cứu chuyển giao tiến bô Kỹ thuật nông nghiệp miền nam - Cần tuyển kỹ sư nông học(10-02-2012)

Công ty Cổ phần SXTMDV Ngọc Tùng - cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(09-02-2012)

Công ty TNHH TMDV Vật tư Nông nghiệp Minh Hưng - cần tuyển nhiều vị trí(07-02-2012)

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh - Cần tuyển nhiều vị trí(07-02-2012)

Công ty TNHH Sanex Marketing Việt Nam - cần tuyển 04 nhân viên kinh doanh(06-02-2012)

Công ty TNHH MTV Cuộc sống Bạch Kim - Cần tuyển tổ trưởng vườn ươm cây xanh(03-02-2012)

Công ty HATCHANDO - cần tuyển 02 nhân viên kỹ thuật nông nghiệp(02-02-2012)

Công ty TNHH Florasia Việt Nam - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên phụ trách kỹ thuật(01-02-2012)

Công ty TNHH TMDV Thiết bị và hóa chất KHKT Nam Ý - Cần tuyển nhân viên kỹ thuật(31-01-2012)

Công ty điện tử Tiến Đạt - Cần tuyển nam kỹ sư nông lâm(06-01-2012)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I - Cần tuyển nhân viên kỹ sư nông nghiệp(29-12-2011)

Công ty TNHH Vương Sơn - Cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh(22-12-2011)

Công ty Nutritech - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(19-12-2011)

Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Cỏ May - Cần tuyển nhiều vị trí(15-12-2011)

Educapital Group - cần tuyển nhiều vị trí(24-11-2011)

Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Khánh Linh - Cần tuyển nhiều vị trí(15-12-2011)

Công ty TNHH Thiết bị KHKT Trung Hải - Cần tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật(13-12-2011)

Công ty Công nghiệp Tân Á - cần tuyển gấp kỹ sư công nghệ sản xuất giấy và bột giấy(12-12-2011)

Công ty TNHH Thương mại Thú y Tân Tiến - cần tuyển nhiều vị trí(12-12-2011)

Văn phòng Đại điện Maeil Dairies - cần tuyển chuyên viên dinh dưỡng(10-12-2011)

Công ty cổ phần Miền Nam - Cần tuyển 02 nhân viên kinh doanh(08-12-2011)

Công ty Cổ phần Sản xuất & XNK Lâm sản Sài Gòn - Cần tuyển 02 kỹ sư chế biến gỗ(30-11-2011)

Công ty Arysta LifeScience Việt Nam - cần tuyển nhân viên bán hàng(24-11-2011)

Công ty TNHH SX-TM Asta - Cần tuyển 03 kỹ thuật viên tư vấn(24-11-2011)

Công ty Hương liệu - phụ gia Hoàng Anh - cần tuyển nhiều vị trí(24-11-2011)

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT - Cần tuyển 20 cán bộ lập trình viên(22-11-2011)

Công ty Cổ phần bất động sản Bến Thành - Đức Khải - Cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh(21-11-2011)

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Cần tuyển tư vấn bán hàng(18-11-2011)

Công ty TNHH Grobest Industrial - Cần tuyển 03 nhân viên bộ phận kinh doanh(15-11-2011)

Công ty TNHH Tapfa Bình Thuận - Cần tuyển nhiều vị trí(14-11-2011)

Canopus Trade Links Pvt.Ltd - cần tuyển nhân viên tiếp thị(14-11-2011)

Khang An Group - Cần tuyển nhiều vị trí(07-11-2011)

Công ty TNHH Vina - cần tuyển 10 nhân viên kỹ thuật thương mại thị trường(07-11-2011)

Công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa Ốc Kim Oanh - cần tuyển 100 nhân viên kinh doanh(07-11-2011)

Công ty TNHH TM&SX Phân bón vi sinh Đại Lợi - Cần tuyển nhân viên văn phòng(07-11-2011)

Công ty TNHH TCMN Nguồn Việt - Cần tuyển nhân viên kiểm hàng(07-11-2011)

Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh - cần tuyển nhiều vị trí(05-11-2011)

Công ty TNHH MTV Vocanimex - Cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(05-11-2011)

Công ty Cổ phần Việt Pháp - cần tuyển nhân viên thương mại kỹ thuật(02-11-2011)

Công ty TNHH MTV Nam Nung - cần tuyển 05 nhân viên(01-11-2011)

Cơ sở 2 trường Đại học Lâm Nghiệp - cần tuyển 03 giảng viên(01-11-2011)

Thủy trại Thảo Trinh - Cần tuyển nhân viên chăn nuôi thú y(01-11-2011)

ông ty TNHH Sunjin Vina - Cần tuyển nhân viên kinh doanh và tiếp thị(01-11-2011)

Công ty TNHH Sitto Việt Nam - Cần tuyển 08 nhân viên kinh doanh(01-11-2011)

Công ty TNHH Trục Cao su Việt Roll - Cần tuyển nhiều vị trí(28-10-2011)

Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nhiệt đới - cần tuyển nhiều vị trí(25-10-2011)

Công ty TNHH MTV Thương Mại Công nghệ Sài Gòn Thương Tín - Cần tuyển cộng tác viên(25-10-2011)

Trung tâm đào tạo Vietsourcing - Cần tuyển công tác viên kinh doanh(25-10-2011)

Công ty TNHH Bayer Việt Nam - Cần tuyển nhân viên tiếp thị(24-10-2011)

Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(14-10-2011)

Công ty TNHH TM-DV Nông Sản Việt - cần tuyển 03 nhân viên thương mại(14-10-2011)

Công ty Thiên Ân - Cần tuyển 02 trợ lý Phòng kinh doanh(11-10-2011)

Công ty TNHH LyxCo - cần tuyển 3 nhân viên kinh doanh(11-10-2011)

Công ty Liên Doanh Phú Mỹ Hưng - Cần tuyển 20 nhân viên kinh doanh địa ốc(07-10-2011)

Công ty Ajinomoto - cần tuyển kỹ sư nông nghiệp(04-10-2011)

Ngân hàng Habubank - Cần tuyển nhiều vị trí(03-10-2011)

Tập đoàn Châu Âu - cần tuyển phụ trách bán hàng phân bón(03-10-2011)

Tập đoàn Quốc tế Bureau Veritas - Cần tuyển 03 nhân viên(30-09-2011)

Công ty TNHH Cargill Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(29-09-2011)

Công ty Hồng Hiệp Phát - cần tuyển 4 đại diện thương mại(28-09-2011)

Công ty cổ phần Cao su An Lợi - cần tuyển nhiều vị trí(28-09-2011)

Công ty Cổ phần gỗ Lạng Buôn Ma Thuột - Cần tuyển quản lý, điều hành sản xuất chế biến gỗ(26-09-2011)

Công ty cổ phần Địa ốc Mạnh Hùng - Cần tuyển kỹ sư trắc địa công trình(26-09-2011)

Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nhiệt đới - cần tuyển 6 cán bộ nghiên cứu(26-09-2011)

Viện nghiên cứu chiến lược nhân tài VCI - Cần tuyển kỹ sư làm việc cho các tập đoàn lớn tại Nhật Bản(23-09-2011)

NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP & VIỆC LÀM 2011 – ĐHQG TP.HCM(23-09-2011)

Tập đoàn C.T group - Cần tuyển thư ký chủ tịch ở nhiều lĩnh vực(22-09-2011)

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT - Cần tuyển lập trình web(22-09-2011)

Công ty TNHH SX-TM Asta - Cần tuyển nhân viên giao nhận(22-09-2011)

Công ty TNHH Duy Nhất (UniQ) - cần tuyển chuyên viên thiết kế mạng viễn thông(22-09-2011)

Tập Đoàn Baosteel - cần tuyển kỹ sư nhiều ngành nghề(22-09-2011)

Tập Đoàn Phú Thái - Cần tuyển kỹ sư nông - lâm nghiệp(22-09-2011)

Công ty Cồ phần Hưng Thịnh - Cần tuyển nhân viên kinh doanh ngành nông nghiệp(22-09-2011)

Công ty TNHH Thủy Sản Simmy - cần tuyển nhiều vị trí(22-09-2011)

Công ty CP Nông nghiệp GAP - Cần tuyển nhân viên kinh doanh phân bón(22-09-2011)

Công ty Địa Ốc Khang Linh - Cần tuyển nhân viên môi giới bất Động Sản(21-09-2011)

Công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa Ốc Kim Oanh - Cần tuyển 30 nhân viên kinh doanh(21-09-2011)

Công ty TNHH Cargill Việt Nam - Cần tuyển nhiều vị trí(16-09-2011)

Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Đầu tư Bình Dương (Becamex ITC) - Cần tuyển Nhân viên lĩnh vực Bất động sản(12-09-2011)

Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất - Cần tuyển 5 Nhân viên kinh doanh(09-09-2011)

Công ty cồ phần Bảo vệ Thực vật An Giang - Cần tuyển 100 Nhân viên kỹ thuật(08-09-2011)

Công ty Cổ phần Nông Tín AG - Cần tuyển nhiều vị trí(07-09-2011)

Công ty TNHH TMDV Cung cấp thông tin Nhà và Đất – Cần tuyển Nhân viên kinh doanh truyền thông (07-09-2011)

Công ty TNHH Liên Doanh SAF – Việt - Cần tuyển nhiều vị trí(06-09-2011)

Công ty phần mềm Hân Quang – cần tuyển nhiều vị trí(06-09-2011)

Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương – Cần tuyển 10 cán bộ thị trường(06-09-2011)

Công ty TNHH Dược Phẩm Fito Pharma - Cần tuyển nhân viên phụ trách dự án hữu cơ(06-09-2011)

Hội nông dân tỉnh Long An – Trung tâm hỗ trợ Nông dân – Cần tuyển 06 Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Luật, kỹ sư trồng trọt, Kỹ sư bảo vệ thực vật, Bác sĩ thú y, Kế toán(06-09-2011)

Nhà máy chề biến gỗ Thiết Đan - Cần tuyển nhân viên phòng kế hoạch – vật tư(06-09-2011)

Công ty Arysta Lifescience Việt Nam – Cần tuyển nhân viên bán hàng và quảng bá khu vực ĐBSCL (06-09-2011)

Công ty TNHH Hợp Nhất Nông – Cần tuyển nhân viên kế toán(06-09-2011)

Công ty An ninh mạng BKAV – Cần tuyển công tác viên hỗ trợ khách hàng(06-09-2011)

Công ty Cổ phần Bất động sản La Bàn – Cần tuyển nhân viên kinh doanh(06-09-2011)

Công ty TNHH SX-TM Tân Nông Phát – Cần tuyển nhân viên Phát triển – Bán hàng(06-09-2011)

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Cần tuyển Nhân Viên tốt nghiệp các ngành: Nông học/ kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh…(06-09-2011)

Công ty TNHH DeKalb Việt Nam - cần tuyển nhân viên kinh doanh hạt giống rau(06-09-2011)

Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tân Tiến cần tuyển Nam Nhân viên kinh doanh(16-08-2011)

C.T Group cần tuyển các vị trí cấp cao.(11-08-2011)

Công ty TNHH Hạt Giống C.P ( Việt Nam) - Cần tuyển Nhân viên ngành Nông học , Cơ khí(09-08-2011)

Cần tuyển Cộng tác viên ( làm việc bán thời gian) - Công ty CP Địa ốc La Bàn - Compareal(09-08-2011)

Công ty thuốc lá BAT - Vinataba - Cần tuyển nhân viên giám sát(04-08-2011)

Công ty phân bón Việt Nhật - Tuyển nhân viên kinh doanh(04-08-2011)

Công ty Huy Thuận - Tuyển sinh viên ngành Thủy sản(04-08-2011)

Cần tuyển nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH TÂN HUY HOÀNG(04-08-2011)

Cần tuyển Kỹ sư nông nghiệp - Công ty CP BOURBON Tây Ninh(02-08-2011)

Công ty CP Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới - cần tuyển cán bộ nghiên cứu(02-08-2011)

Công ty CP Vĩnh Thịnh Biostadt cần tuyển nhân viên chính thức(02-08-2011)

Công ty TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI GIA HOÀNG - Cần tuyển nhân viên kinh doanh(02-08-2011)

Công ty CP đầu tư Bảo Việt - Tuyển dụng sinh viên chuyên ngành Kinh Tế, QLDD&BDS(02-08-2011)

Tuyển SV thực tập - Công Ty CP Bất Động Sản C.T (C.T Land)(20-07-2011)

Cần tuyển Nhân viên kinh doanh chuyên ngành CNTY và Thuỷ Sản(11-07-2011)

Chương trình Sinh viên thực tập đợt 2 - năm 2011 tại KiênLongBank(11-07-2011)

Cần tuyển 02 Kỹ sư Cơ khí - Công ty TNHH Cơ khí - Dịch Vụ - Kỹ thuật Tiến Nhân(27-06-2011)

Công ty Ajinomoto Việt Nam cần tuyển (23-06-2011)

Công ty SGS Việt Nam cần tuyển Kỹ thuật viên(23-06-2011)

Chương trình “Hội tụ tài năng Việt – TCP”(16-06-2011)

LÃNH ĐẠO TRẺ MARITIME BANK - CƠ HỘI KHÔNG GIỚI HẠN(16-06-2011)

Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương cần tuyển(13-06-2011)

Cần tuyển Nhân viên hành chính - Công ty TNHH CNA-HTE Việt Nam(10-06-2011)

Cần tuyển 05 Lập trình viên - Viện Công nghệ Viễn Thông(10-06-2011)

Ngày hội việc làm với Big C Việt Nam 18/06/2011(06-06-2011)

Chương trình tuyển dụng quản trị viên tập sự dành cho sinh viên các trường đại học(03-06-2011)

Ngày hội nghề nghiệp AIESEC Career Fair 3/7/2011(03-06-2011)

Kỹ sư Cơ khí, Điện - Công ty TNHH Cơ Điện I-ON(30-05-2011)

Vietnam Airlines tuyển tiếp viên hàng không(30-05-2011)

Kỹ sư Nông nghiệp - Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨ NAM(30-05-2011)

Kỹ sư Nông nghiệp & Nhân viên Kế toán - Công ty Cổ phần Cao su An Lợi(30-05-2011)

Nhân viên kiểm nghiệm Hoá Lý - Công ty Cổ phần Sài Gòn V.E.T(30-05-2011)

Coca Cola GRADUATE-IN-TRAINING PROGRAM 2011(25-05-2011)

ABBANK tuyển nhân viên Tín Dụng/ Quan Hệ Khách Hàng(25-05-2011)

[Thực tập] Ngành tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế(25-05-2011)

[Thực tập] Ngành Công Nghệ Thông Tin(25-05-2011)

[Thực tập] Ngành Công Nghệ Thông Tin(25-05-2011)

[Thực tập] Ngành Kế toán,Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing...(25-05-2011)

Nhân viên phát triển thị trường - Công ty TNHH XNK Việt Gia (16-05-2011)

Nhân viên kinh doanh - Công ty CP Dinh Dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANCO)(16-05-2011)

Nhân viên tín dụng & thủ quỹ - Liên đoàn lao động Tp.HCM - Quỹ trợ vốn CEP(16-05-2011)

Nhân viên quan hệ đối ngoại - Công ty TNHH Dưỡc phẩm FITO PHARMA(16-05-2011)

Nhân viên Kỹ thuật - Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang(16-05-2011)

Kỹ Thuật Viên Chế Biến Thủy Sản (13-05-2011)

Graduated In Chemistry/ biology/ Animal husbandry (13-05-2011)

Ngành nông học, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.(13-05-2011)

Nông học, Bảo Vệ Thực Vật, Trồng trọt(13-05-2011)

Kỹ Sư Chăn Nuôi/thú Y (13-05-2011)

* Siêu thị Big C tuyển nhân tài(13-05-2011)

Thông tin tuyển dụng tháng 4/2011(22-04-2011)

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2011(15-03-2011)

Thông tin tuyển dụng tháng 02/2011(15-02-2011)

Thông tin tuyển dụng tháng 01/2011(19-01-2011)

SAMSUNG UNITOUR 2010 - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI(11-11-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 11/2010 (tt)(11-11-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 11/2010(04-11-2010)

SHTP- Ngày hội việc làm và hướng nghiệp năm 2010 (22/10/2010)(20-10-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 10/2010(05-10-2010)

HSBC Career Expo 2010(01-10-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 8/2010(27-08-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 07/2010 (tt)(22-07-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 7/2010(01-07-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 05/2010 (tt)(21-06-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 5/2010(13-05-2010)

Thông tin tuyển dụng (04/03/2010)(04-03-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2010(01-03-2010)

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ PRUDENTIAL 2010 (22-01-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 01/2010 (19-01-2010)

Thông tin tuyển dụng tháng 12(15-12-2009)

Thông tin tuyển dụng tháng 11(17-11-2009)

{09.11.09} Thông tin tuyển dụng từ ngày 03/11 - 20/11/2009(09-11-2009)

{15.09.2009} Thông tin tuyển dụng tháng 10/09(15-10-2009)

{09.10.09} Công ty TNHH Hố Nai cần tuyển(09-10-2009)

{02.10.09} Cần tuyển Nhân viên kinh doanh chuyên ngành Bất động sản(02-10-2009)

{01.10.09} Cần tuyển SALE ADMIN - VINA STAR MOTOR CORPORATION(01-10-2009)

{01.10.09} Thông tin thực tập chuyên ngành CNTT, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng(01-10-2009)

{29.09.09} Công ty CP Thuốc Thú Y Marphavet cần tuyển Nhân viên kinh doanh(29-09-2009)

{24.09.09} Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DONATABA) cần tuyển (24-09-2009)

{22.09.09} Thông tin tuyển dụng trong tuần(22-09-2009)

{22.09.09} Công ty Dầu Thực vật hương liệu mỹ phẩm VN cần tuyển(22-09-2009)

{21.09.09} Viện chính sách và chiến lược phát triển NN-NT cơ sở phía Nam cần tuyển(21-09-2009)

{16.06.09} Công ty TNHH WooSung Vina cần tuyển(16-09-2009)

{16.09.09} Hoa Sen Group cần tuyển nhân viên(16-09-2009)

{15.09.09} Cần tuyển gấp Nhân viên Kinh doanh (15-09-2009)

{10.09.08} Cần tuyển Nhân viên event - Cộng tác viên ( bán thời gian)(10-09-2009)

{10.09.09} Cần tuyển Nhân viên thiết kế, Nhân viên vận hành (chuyên ngành Công nghệ môi trường)(10-09-2009)

09.09.09} Công ty TNHH Một Thành Viên Bioseed VN cần tuyển(09-09-2009)

{08.09.09} Cần tuyển Nhân viên KCS, Nhân viên phòng KD - Công ty TNHH Thuỷ Hải Sản Hải Minh(08-09-2009)

{03.09.09} Công ty CP Thiên Minh cần tuyển(03-09-2009)

{31.08.09} Cần tuyển Nam Nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Chăn nuôi Phú Khải(31-08-2009)

{ 31.08.09} Công ty TNHH Việt Nông cần tuyển Nhân viên thị trường , Nhân viên kế toán(31-08-2009)

{21.08.09} Cần tuyển nhân viên kinh doanh -Công ty CP Thương mại Toàn cầu xanh(21-08-2009)

{21.08.09} Cần tuyển nhân viên hành chánh - Công ty TNHH Rohto-Metholatum(VN)(21-08-2009)

{21.08.09} Trung Tâm Ngoại Ngữ trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM cần tuyển giáo viên(21-08-2009)

{14.08.09} Cần tuyển Giám sát viên bảo trì sân cỏ - Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé(14-08-2009)

{14.08.09} Công ty TNHH Sản xuất Giấy Glatz cần tuyển(14-08-2009)

{14.08.09} Công ty Cổ phần Hoá Nông Lúa Vàng cần tuyển Sales admin(14-08-2009)

{14.08.09} Cần tuyển Kỹ sư Nông học - Công ty TNHH TMDV Bảo Thanh(14-08-2009)

{14.08.09} Công ty CP XNK Petrolimex cần tuyển(14-08-2009)

{14.08.09} Cần tuyển Nhân viên chuyên ngành Chế biến Lâm nghiệp(14-08-2009)

{14.08.09} Cần tuyển Kỹ sư chăn nuôi - Công ty Cổ phần Phong phú(14-08-2009)

{14.08.09} Cần tuyển Nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH Công nghệ xanh(14-08-2009)

{14.08.09} Cần tuyển Bác sỹ thú y - Kỹ sư thủy sản(14-08-2009)

{03.08.09} Cần tuyển SV ngành Chăn Nuôi, Thú Y(03-08-2009)

THÔNG TIN VIỆC LÀM TRONG TUẦN(18-07-2009)

{12.06.09} Công ty Cp Môi giới Bất động sản Danh Gia(12-06-2009)

{11.06.09} VIỆC LÀM MỚI TRONG TUẦN(11-06-2009)

{11.06.09} Cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - Công ty TNHH Minh Phúc(11-06-2009)

{11.06.09} Cần tuyển Giáo viên - Trường Cao đẳng nghề Đồng An(11-06-2009)

{25.5.09} Cần tuyển nhân viên kinh doanh - CÔNG TY CỔ PHẦN GNVT & TM HỒNG ĐỨC(25-05-2009)

{26.5.09} Công ty Cp Hoá Nông Lúa Vàng cần tuyển Nhân viên Marketing, Nhân viên bán hàng - Kỹ thuật(05-05-2009)

{09.5.09} Cần tuyển 10 Quản lý tập sự tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm(09-05-2009)

{06.5.09} Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tuyển (06-05-2009)

{5.5.09} Công ty Cp Quốc Tế Hải Dương cần tuyển(05-05-2009)

{23.4.09} Cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp làm việc tại Kuwait từ 2-3 năm(23-04-2009)

{23.4.09} Công ty thủy điện Đại Ninh cần tuyển nhân viên(23-04-2009)

{23.4.09} Công ty Cổ Phần Nicotex cần tuyển nhân viên chuyên ngành BVTV, Kế toán(23-04-2009)

{13.4.09} Công ty Taserco cần tuyển 02 Nhân viên kinh doanh(13-04-2009)

{08.4.09} Cần tuyển nhân viên chuyên ngành Nông học, CQKT Hoa Viên - Công ty Hạt Giống Hoa Việt Nam(08-04-2009)

{7.04.09} BlueSky Coporation cần tuyển(07-04-2009)

{07.4.09} Cần tuyển Nhân viên kinh doanh, NV Kỹ thuật và NV bán hàng (07-04-2009)

Ngày hội nghề nghiệp năm 2009 Deloitte Việt Nam(31-03-2009)

{16.3.09} Cần tuyển Kỹ sư Công nghệ bột giấy, Kỹ sư Nông nghiệp - Công ty Nông Công Nghiệp TNHH Tam Hiệp(16-03-2009)

{16.3.09} Công ty TASERCO cần tuyển 02 Nhân viên phòng Kinh doanh(16-03-2009)

{12.3.09} Trường CĐ Nghề Công nghiệp & Nông Lâm nam Bộ cần tuyển một số giáo viên(12-03-2009)

{12.3.09} Trường Trung học Công nghiệp Tp.HCM cần tuyển giáo viên chuyên ngành : Điện tử và Nhiệt lạnh(12-03-2009)

{12.3.09} Cần tuyển Cán bộ Kỹ thuật & Nhân viên phát triển thị trường - Công y LD Hạt Giống Đông Tây(12-03-2009)

{12.3.09} Công ty Cp Thiên An Phú cần tuyển(12-03-2009)

{23.02.09} Công ty Địa Ốc trực tuyển cần tuyển 10 Cộng tác viên làm việc bán thời gian(23-02-2009)

{23.02.09} Cần tuyển 15 Cộng tác viên lam việc bán thời gian - Công ty Cp Tri Thức Số (23-02-2009)

{28.02.09} Công ty TNHH Hạnh Trân cần tuyển Nhân viên kinh doanh chuyên ngành Chăn nuôi Thú Y(23-02-2009)

{23.02.09} Công ty TNHH Thực phẩm AMANDA Việt Nam(23-02-2009)

{23.02.09} Công ty CP TĂTS VINA cần tuyển(23-02-2009)

{17.02.09} NHỮNG THỬ THÁCH VÀ CƠ HỘI MỚI (16-02-2009)

{ 12.02.09} Cần tuyển Cộng tác viên tư vấn nguồn nhân lực & Quản lý, điều hành chuỗi cửa hàng cf(12-02-2009)

{10.02.09} Công ty TNHH An Lợi Phát cần tuyển(10-02-2009)

{10.02.09} Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Dĩ An(10-02-2009)

{04.02.09} Công ty CP Hoá Nông Lúa Vàng cần tuyển(04-02-2009)

{09.02.09} Công ty Plus Viet Nam Industrial cần tuyển(09-02-2009)

{05.02.09} Cần tuyển Tiếp tân (Thư ký ) - Toà nhà Rolanno(05-02-2009)

{04.02.09} Công ty TNHH Sunjin Vina cần tuyển Nhân viên tiếp thị(04-02-2009)

{04.02.09} Công ty Cp Lâm Nghiệp 19 cần tuyển(04-02-2009)

{15.01.09} Trung Tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ DN thông báo tuyển Sinh viên phục vụ Tết Âm Lịch tại Suối Tiên(15-01-2009)

{15.01.09} Việc làm bán thời gian - Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nguồn Nhân Lực Mai Anh(15-01-2009)

{19.12.08}Tuyển sinh viên năm cuối làm việc bán thời gian kết hợp thực tập tại công ty Thịnh Vượng(19-12-2008)

{16.12.08} Cần tuyển 02 Nhân viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Chăn nuôi - HTX Dịch Vụ Chăn nuôi Xuân Phú(16-12-2008)

{16.12.08} Công ty CP NIVL cần tuyển(16-12-2008)

{03.12.08} Tập đòan Monsanto cần tuyển(03-12-2008)

{12.12.08} Công ty CP Hóa Nông Lúa Vàng cần tuyển (12-12-2008)

{08.12.08} Cần tuyển Nam Nhân viên vận hành máy sấy Gỗ - Công ty Theodorealexander(08-12-2008)

{08.12.08} Cần tuyển Nam Nhân viên Điện và Cơ khí - Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam(08-12-2008)

{04.12.08}CĐSP cộng đồng Hậu Giang: Tuyển giảng viên (04-12-2008)

{03.12.08} Cần tuyển nhân viên kinh doanh - Công ty CP Thuốc Thú Y MarPhaVet(03-12-2008)

{03.12.08} Công ty Lâm Nghiệp Bình Thuận cần tuyển(03-12-2008)

{24.11.08} Cần tuyển 03 Nhân viên Kế toán - Công ty Cổ phần Vận tải - Dịch Vụ Đồng An(24-11-2008)

{17.11.08} Công ty Cp Thái Hưng Thịnh cần tuyển(17-11-2008)

{13.11.08} Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam cần tuyển(13-11-2008)

{13.11.08} Công ty TNHH Perfetti Van Melle cần tuyển(13-11-2008)

{13.11.08} Cần tuyển 02 Cán Bộ Nghiên Cứu - Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Công nghệ (13-11-2008)

{10.11.08} Công ty Cổ Phần APROVIC cần tuyển(10-11-2008)

{10.11.08} Cần tuyển 10 Nhân viên kinh doanh(10-11-2008)

{06.11.08}Khu Công nghệ Phần Mềm Đại học Quốc Gia Tp.HCM cần tuyển(06-11-2008)

{4.11.08} Đăng ký tìm việc tại... Sở Nội vụ Trà Vinh(04-11-2008)

{04.11.08} Công ty TASERCO cần tuyển(03-11-2008)

{04.11.08} Doanh nghiệp tư nhân Giấy Hùng Hưng cần tuyển(03-11-2008)

{03.11.08} Cần tuyển Nhân viên tiếp thị - Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng(03-11-2008)

{03.11.08} Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco(03-11-2008)

{3.11.08} Cần tuyển 05 Nam Nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH Sao Đỏ(03-11-2008)

{29.10.08} Công ty TNHH Taichi Biotech cần tuyển(29-10-2008)

{23.10.08} Tuyển 48 Viên chức - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam(23-10-2008)

{23.10.08} Tuyển Nhân viên Kinh doanh - VPĐD Monsanto Thái Lan (23-10-2008)

{23.10.08} Tuyển kỹ sư Thủy sản - Công ty Thức ăn Thủy sản Tomboy(23-10-2008)

{23.10.08} Tuyển kỹ sư Nông học - Công ty Phốt Phát Long Thành(23-10-2008)

{17.10.08} Tuyển sinh viên Ngành Bảo vệ thực vật - Chi cục kiểm dịch thực vật Vũng Tàu(17-10-2008)

{17.10.08} Cần Tuyển nhiều vị trí - Công ty VINICO Ninh Thuận(17-10-2008)

{17/10/08} Tuyển Nhân viên kinh doanh - Công ty Hóa Nông Lúa Vàng (17-10-2008)

Thông tin Tuyển dụng tại Ngày hội Việc làm 2008(04-10-2008)

{04.10.08} Nhà máy chế biến Gỗ Thiết Đan cần tuyển(04-10-2008)

{3.10.08} Cần tuyển 10 Nhân viên kinh doanh chuyên ngành Chăn nuôi - Công ty TNHH CJ Vina Agri(03-10-2008)

{3.10.08} Công ty TNHH SX -TM -DV Tâm Đan cần tuyển(03-10-2008)

{3.10.08} Cần tuyển Nam tốt nghiệp ngành Công nghệ Bột Giấy(03-10-2008)

{3.10.08} Cần tuyển Kỹ Sư Nông nghiệp - Công ty TNHH Nông Sản Xuất Khẩu Nhật - Việt - Đài(03-10-2008)

{1.10.08} Cần tuyển nhân viên các ngành Bác sỹ Thú Y, Dược Thúy Y, Ngư Y, Công nghệ Sinh học - Công ty TNHH Một Thành Viên(01-10-2008)

{30.09.08} Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cần tuyển(30-09-2008)

{30.09.08} Công ty Cổ Phần TPXK Vạn Đức cần tuyển(30-09-2008)

{30.09.08} Công ty Vĩnh Hòan cần tuyển(30-09-2008)

{30.09.08} Công ty PISICO Đồng An cần tuyển(30-09-2008)

{29.09.08} Công ty Du lịch Hương Giang Sài Gòn cần tuyển(29-09-2008)

{29.09.08} Cần tuyển 01 Nữ Trợ lý chất lượng (nhân viên thời vụ) - Công ty TNHH Virbac Việt Nam(29-09-2008)

{29.09.08} Công ty TNHH TM QT Quốc Nguyên cần tuyển 10 Nam Nhân viên kinh doanh(29-09-2008)

{29.09.08} Công ty TNHH TM Quốc tế Quốc Nguyên cần tuyển 10 Nam thực tập viên(29-09-2008)

{24.09.08} Công ty TNHH Perfetti Van Melle cần tuyển(24-09-2008)

{24.09.08} Cần tuyển 6 nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH XNK Hạt Giống An Điền(24-09-2008)

{19.09.08} Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM và Phân hiệu Gia Lai cần tuyển (19-09-2008)

{19.09.08} Cần tuyển 01 Nhân viên văn phòng, 01 Nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH Sunjin Vina(19-09-2008)

{19.09.08} Trường Trung học KT và Dạy nghề Bảo Lộc cần tuyển 01 Giáo viên (19-09-2008)

{15.09.08} Công ty DatViet Flowers cần tuyển một số vi trí (15-09-2008)

{15.09.08} Cần tuyển một số nhân viên làm việc tại Tp.HCM(15-09-2008)

{15.09.08} Cần tuyển 01 Kỹ sư (có kiến thức về cây cao su) - Công ty TNHH Lâm Nghiệp Bà Rịa -Vũng Tàu(15-09-2008)

{15.09.08} Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hòang Quân cần tuyển(15-09-2008)

{09.09.08} Công ty CiTiGroup cần tuyển(09-09-2008)

{09.09.08} Cần tuyển 05 Nam Kỹ Sư chuyên ngành chế biến Gỗ, 10 Nam Kỹ sư thiết bị chế biến Gỗ(09-09-2008)

{09.09.08} Công ty CP Nông Nghiệp Quốc Tế ANCO(09-09-2008)

{09.09.08} Công ty Nông Dược Điện Bàn cần tuyển một số vị trí(09-09-2008)

{09.09.08} Công ty Thiên Sinh cần tuyển Kỹ Sư chuyên ngành Nông học, Bảo vệ Thực vật(09-09-2008)

{09.09.08} Công ty TNHH KH-KT Gia Hào cần tuyển(09-09-2008)

{26.08.08} Cần tuyển 05 Nhân viên Nữ giới thiệu sản phẩm - Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc NoVa(26-08-2008)

{25.08.08} Cần tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản - Công ty Cổ phần Kiến trúc-Xây dựng Kiến Anh(25-08-2008)

{13.08.08} Công ty TNHH Woogene B&G cần tuyển nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành Thú Y(12-08-2008)

{04.08.08} Cần tuyển sinh viên tốt nghiệp ĐH lâm nghiệp - Chi cục Kiểm Lâm - Sở Nông Nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng(04-08-2008)

{04.08.08} Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa cần tuyển giảng viên(04-08-2008)

{04.08.08} Trung Tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Tháp cần tuyển(04-08-2008)

{04.08.08} Cần tuyển một số thực tập viên Kinh doanh - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí(04-08-2008)

{04.08.08} Cần tuyển Cộng tác viên kinh doanh - Công ty Nhật Quang Informatics(04-08-2008)

{04.08.08} Công an tỉnh Bình Phước cần tuyển(04-08-2008)

{04.08.08} Cần tuyển 02 Nam tốt nghiệp ĐH Nông Lâm chuyên ngành Chế biến Gỗ.(04-08-2008)

{28.07.08} Công ty TNHH Thép SeAh Việt Nam cần tuyển (28-07-2008)

{28.07.08} (28-07-2008)

{28.07.08} Tuyển 10 Nhân viên QA - Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành(28-07-2008)

{14.07.08} Tuyển sinh viên ngành Quản lý Đất Đai - Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Dĩ An(14-07-2008)

{14.07.08} Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ ĐH Nông Lâm TP.HCM cần tuyển Kế toán(14-07-2008)

{14.07.08} Công ty Proconco cần tuyển nhiều vị trí(14-07-2008)

{14.07.08} Xi măng Holcim tuyển Kỹ sư tập sự(14-07-2008)

{02.07.08} Cần tuyển 02 Kỹ sư chế biến lâm sản, 02 Cử nhân Quản trị kinh doanh, kinh tế Nông lâm - Công ty Lâm Nghiệp Ba Tơ(02-07-2008)

{30.06.08} Công ty liên doanh hạt giống Đông Tây cần tuyển một số vị trí dành cho sinh viên chuyên ngành Nông học, Cơ khí, Công nghệ Hóa học(30-06-2008)

{25.06.08} Cần tuyển Chuyên viên Phụ trách thương mại - Công ty San Miguel Pure Foods (VN)(25-06-2008)

{23.06.08} Cần tuyển 01 Nhân viên vận hành và phát triển hệ thống - Công ty TNHH EcO2(24-06-2008)

{18.06.08} Cần tuyển 02 KCS - Công ty TNHH GUYOMARC'H VN(18-06-2008)

{18.06.08} VIBank tuyển dụng quý II năm 2008(18-06-2008)

{18.06.08}Easy Dream tuyển 2.000 nhân viên(18-06-2008)

{12.06.08} Trường Đại học Trà Vinh cần tuyển một số Giảng viên(12-06-2008)

{12.06.08} Cần tuyển 03 Nhân viên thương mại Thủy Sản Ocialis - Công ty TNHH Guyomarc'h -VN(12-06-2008)

{12.06.08} Đồng bằng sông Cửu Long:Nhiều vị trí việc làm ngành ngân hàng(12-06-2008)

{12.06.08} Công ty Tư Vấn & Biễu diễn nghệ thuật Ý Việt nhận sinh viên thực tập tại công ty.(12-06-2008)

{12.06.08} Cần tuyển 09 Nhân viên KCS - Công ty Cổ phần Việt - Pháp Proconco(12-06-2008)

{09.06.08} Cần tuyển 20 Nhân viên bảo trì - Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)(09-06-2008)

{09.06.08} Cần tuyển 01 Điều phối viên xuất khẩu - Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)(09-06-2008)

{09.06.08} Cần tuyển 02 Nam Kỹ sư Nông học - Công ty CP Giống Cây Trồng Nông Tín(09-06-2008)

{09.06.08} Cần tuyển 01 Nam Quản đốc xưởng, 03 Kỹ thuật chế biến gỗ - Công ty TNHH XD-TTNT-TM-DV Gia Thất(09-06-2008)

{09.06.08} Công ty TNHH Harvest cần tuyển một số vị trí(09-06-2008)

{09.06.08} Trường Trung Cấp nghề Tân Bách Khoa cần tuyển một số giảng viên(09-06-2008)

{28.05.08}Kênh tin tức du lịch Travellink.vn tuyển phóng viên ảnh, nhân viên marketing(28-05-2008)

{28.05.08}Techcombank tuyển nhân sự tại Long An(28-05-2008)

{28.05.08}Tuyển 70 lao động bán thời gian(28-05-2008)

{22.05.08} Tuyển nhân viên XNK lương 3 triệu đồng/tháng(22-05-2008)

{22.05.08} Việc tìm người Trung tâm GTVL TPHCM - 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TPHCM.(22-05-2008)

{21.05.08} Cần tuyển Cộng tác viên khoa Thiết kế cảnh quan - Công ty TNHH TM-DV VTBrothers(22-05-2008)

{21.05.08} Công ty TNHH Nông Việt Phát (chi nhánh tại Tây Nguyên) cần tuyển một số vị trí(22-05-2008)

{21.05.08} Cần tuyển thư ký văn phòng - Công ty TNHH Việt Doanh Thương(22-05-2008)

{21.05.08} Cần tuyển nam kỹ sư ngành nuôi trồng thuỷ sản - Công ty Lương thực Tp An Giang(22-05-2008)

{21.05.08} Cần tuỵển Bác sỹ thú y, Nhân viên phòng thu mua, Nhân viên phòng nhân sư - Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam(22-05-2008)

{21.05.08} Công ty Cổ Phần đường Biên Hoà cần tuyển một số vị trí(22-05-2008)

{20.05} Việc tìm người ngày 20.5 - Văn phòng GTVL Báo Lao Động 124 lê Lai Q.1.TPHCM(21-05-2008)

Sôi động thị trường việc làm thời vụ dịp hè(21-05-2008)

{14.05.08} Công ty Cổ phần Thuỷ sản Trung Sơn cần tuyển một số vị trí(14-05-2008)

{14.05.08} Công ty TCM cần tuyển một số vi trí(14-05-2008)

{14.05.08} Cần tuyển Quản lý bán hàng, Nhân viên bán hàng - Công ty TNHH Sunjin Vina(14-05-2008)

{14.05.08} Cần tuyển nhân viên Kế toán, Nhân viên thị trường - Công ty Cổ phần Nông Dược Hai chi nhánh Đồng Nai(14-05-2008)

{14.05.08} Cần tuyển Kỹ sư chăn nuôi - Tổng Công ty Phong Phú(14-05-2008)

{05.05.08} Cần tuyển Kỹ sư Nông học (ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật), Kỹ sư cơ khí - Công ty TNHH 1 TV Bảo vệ Thực vật Sài gòn(05-05-2008)

{28.04.08} Cần tuyển Nhân viên nhân sự, Nhân viên hành chánh - Công ty TNHH SX-TM-DV Minh Cát Tấn(28-04-2008)

{24.04.08} Công ty cổ phần LILAMA 45.5 cần tuyển một số kỹ sư(24-04-2008)

{24.04.08} Cần tuyển Nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH Farmtech (Việt Nam)(24-04-2008)

{21.04.08} Cần tuyển Bác sỹ thú y - Công ty Cổ Phần Cô Ba.(21-04-2008)

{21.04.08} Cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh, 02 Nhân viên Biên tập - Công ty Truyền Thông Đông Hậu.(21-04-2008)

{21.04.08} Công ty Cổ phần Hưng Vượng cần tuyển Tập sự quản lý tổ sản xuất, xưởng sản xuất.(21-04-2008)

{21.04.08} Trường Giáo Dục đào tạo và Giải quyết việc làm số cần tuyển Bác sỹ thú y hoặc Kỹ sư chăn nuôi(21-04-2008)

{14.04.08} Cần tuyển gấp Nam Phục vụ tốt nghiệp PTTT (làm việc bán thời gian) - Công ty Minh Cát Tấn(14-04-2008)

{14.04.08} Cần tuyển 1 Nhân viên văn phòng - Công ty TNHH Tư vấn Giáo Dục mạng lưới Quốc tế(14-04-2008)

{14.04.08} Cần tuyển 1 Nam sinh viên Kế toán - Công ty Cổ phần Nicotex chi nhánh Bình Dương(14-04-2008)

{14.04.08} Công ty TNHH Saitex Việt Nam cần tuyển một số vị trí văn phòng.(14-04-2008)

{14.04.08} Cần tuyển Kỹ sư Điện, Kỹ sư Công nghệ giấy, Kỹ sư Môi trường, Kỹ sư Nhiệt, lò hơi, Kỹ sư Hoá - Công ty TNHH Golden Pacific(14-04-2008)

{11.04.08} Công ty TCM cần tuyển một số vị trí nhân sự(11-04-2008)

{07.04.08} Cần tuyển 02 Kỹ Sư về Kỹ thuật : cưa, xẻ, tẩm, sấy gỗ.(07-04-2008)

{7.04.08} Tuyển nhiểu kỹ sư, Cử nhân, Công nhân tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp ngành Điện - Công ty Xây Dựng - Điện - Nước Thiên Việt(07-04-2008)

{1.04.08} Cần tuyển một số vị trí văn phòng - Công ty TCM(01-04-2008)

{1.04.08} Tuyển một số kỹ sư, cử nhân - Công ty Cao su Tân Biên(01-04-2008)

{1.04.08} Tuyển Giảng viên cho ngành Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm Gia Lai(01-04-2008)

{24.03.08} Cần tuyển cán bộ nghiên cứu - Cơ sở phía Nam Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT(24-03-2008)

{24.03.08} Cần tuyển nhân viên phục vụ - Công ty TNHH SX TM DV Minh Cát Tấn(24-03-2008)

{24.03.08} Cần tuyển nhân viên phát triển thị trường - Công ty CocaCola(24-03-2008)

{24.03.08} Cần tuyển phụ trách nghiệp vụ bán lẻ tại quầy sách và văn hoá phẩm của nhà sách - Công ty Minh Thành (Nhà sách Thăng Long)(24-03-2008)

{24.03.08} Tuyển Nam nhân viên kinh doanh - Nhà máy Giấy Hải phòng (Công ty CP Hapaco)(24-03-2008)

{24.03.08} Cần tuyển nhân sự làm việc tại Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh An Giang(24-03-2008)

{24.03.08} Cần tuyển Trưởng Đại diện kinh doanh khu vực - Công ty CocaCola(24-03-2008)

{14.3.08} Tuyển một số Cán bộ kỹ thuật trình độ Đại học, Cao đẳng - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn(14-03-2008)

{14.3.08} Tuyển Nam sinh viên bán hàng, giao hàng - Công ty Thanh Hoà(14-03-2008)

{13.3.08} Tuyển Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoa Lâm nghiệp ngành Chế biến Gỗ - Công ty Connor(13-03-2008)

{13.3.08} Tuyển nhân viên kinh doanh - Công ty Giống Cây trồng Nông Hữu(13-03-2008)

{13.3.08} Tuyển nhân viên kỹ thuật - Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang(13-03-2008)

{13.3.08} Tuyển Trợ lý thực hiện dự án, Chuyên viên dự án, Chuyên viên pháp lý, Chuyên viên hành chánh nhân sự, Chuyên viên Kế toán - Công ty TCM (The Clear Mirror Co.,LTD)(13-03-2008)

{11.03.08} Tuyển 6 - 8 kỹ sư Khoa chế biến thuỷ sản, Khoa CNTP - Công ty CP Thủy Sản Vinh Quang(11-03-2008)

{06.03.08} Chương trình thực tập dành cho Sinh viên, Nghiên cứu sinh tại Homeware Corp(06-03-2008)

{06.03.08} Tuyển Nhân viên bán hàng, nhân viên hành chánh, nhân viên quan hệ cộng đồng - Công ty Ajinomoto(06-03-2008)

{06.03.08} Tuyển Nhân viên kinh doanh, Nhân viên hành chính ,Phiên dịch - Công ty xi măng Phúc Sơn(06-03-2008)

{06.03.08} Tuyển Kỹ sư Thuỷ Sản, Công ty CP Thuỷ sản Vinh Quang(06-03-2008)

{03.03.08} Tuyển 50 nhân viên khảo sát thị trường, 1 Nhân viên phân tích dữ liệu -Công ty TNHH Nước Giải khát CocaCola Việt Nam(03-03-2008)

{03.03.08} Tuyển Sales Công Nợ, Sales Bán hàng, Trưởng bộ phận kỹ thuật - Công ty TNHH Plastic Intercon Viet Nam(03-03-2008)

{25.02.08} Tuyển nhân viên quản trị mạng và phát triển phần mềm - Trung tâm tin học trường Đại học Nông Lâm(25-02-2008)

{22.02.08} Tuyển Giám đốc sản xuất, Quản lý chất lượng, Nhân viên phòng TC-KT, Nhân viên phòng KH-KD, Thủ kho, CBKT - Công ty CP Vĩnh Hoàn (22-02-2008)

{20.02.08} Tuyển Trưởng dự án, Lập trình viên, Kiểm tra chất lượng phần mềm, Chuyên viên tin học - Công ty LARION Computing(21-02-2008)

{20.02.08} Tuyển chuyên viên kỹ thuật, Công nhân kỹ thuật xưởng sản xuất - Công ty Cổ phần sản xuất TM Tam Đại Kim(21-02-2008)

{20.02.08}- Tuyển kỹ sư Công nghiệp, Kỹ sư xây dưng CN và dân dụng, Kỹ sư cơ khí chế tạo, Kỹ sư công nghệ hàn, Cử nhân Kinh tế - Công ty Cổ phần LILAMA(20-02-2008)

{19.02.08} Chương trình giao lưu tuyển dụng của công ty Monsanto 28/02/2008(20-02-2008)

* Recruiting a graduate student with high caliber. (20-02-2008)

{18.02.08}- Tuyển Kỹ Sư, Cử nhân dự án, Chuyên viên Marketing dự án nước thải - Công ty TNHH Hai Thành Viên Kỹ Thuật Đo Đạc&Môi trường Malay(18-02-2008)

{25.01.08} Tuyển Cử nhân kinh tế, Nông học, Kỹ sư cơ khí - Công ty Hạt giống C.P (C.P group)(25-01-2008)

{25.01.08} Tuyển nhân viên kinh doanh - Công ty Phân bón Thiên Minh(25-01-2008)

{23.01.08} Tuyển nhân viên làm việc tại Campuchia - Nông trường Thái Hiệp Thành(23-01-2008)

{23.01.08} Tuyển Nhân viên quản lý và khai thác rừng - Công ty SANRIMJOHAP VINA(23-01-2008)

{22.01.08} Tuyển Kỹ sư nuôi trồng chuyên về Tôm, Cá - Công ty TNHH Tân Huy Hoàng(22-01-2008)

{21.01.08} Tuyển nhân viên tiếp thị - Công ty TNHH Gia Tường(21-01-2008)

{17.01.08) Tuyển nhân viên Quản trị mạng và phát triển phần mềm - Trung tâm tin học Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM(17-01-2008)

{14.01.08} Tuyển Nhân viên Bán hàng - Công ty Chăn Nuôi C.P Việt Nam(15-01-2008)

{14.01.08} Tuỷên nhân viên phát triển thị trường - Công ty Monsanto(15-01-2008)

{14.01.08} Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản, kế tóan, thư ký kinh doanh - Công ty Địa ốc Tiến Phát(15-01-2008)

{14.01.08} Cần tuyển dụng nhiều nhân viên(14-01-2008)

{10.01.08} Tuyển Bác sĩ thú y, Kỹ sư chăn nuôi - Công ty Chăn nuôi súc sản Topmill(10-01-2008)

{10.01.08} Tuyển sinh viên Kinh tế, Kế toán, Chế biến gỗ - DNTN Thiết Đan(10-01-2008)

{08.01.08} Tuyển SV ngành Thuỷ Sản, Công ty Dabaco Tiền Giang (08-01-2008)

{08.01.08} Tuyển Kỹ sư chế biến lâm, trung cấp kế toán, PGĐ Chế biến gỗ - Công ty Sapasco(08-01-2008)

{02.01.08} Tuyển NV Kinh Doanh - DNTN sản xuất thức ăn gia súc Phước Thạnh(02-01-2008)

{02.01.08} Tuyển NV Nghiên cứu, NV Thị Trường, NV Kiểm nghiệm hạt giống - CTy CP Giống Cây trồng Miền Nam(02-01-2008)

{02.01.08} Tuyển Kỹ sư môi trường, Hoá chất, Cơ Khí, Kế toán - Công ty TNHH Kumho Việt Nam(02-01-2008)

{27.12.07} Tuyển nhân viên ngành Chăn nuôi - Thú y -DNTN sản xuất thức ăn gia súc Phước Thạnh(26-12-2007)

{27.12.07} Tuyển nhân viên kinh doanh - Cty Cartridge World(26-12-2007)

{21.12.07} Tuyền 10 SV Khoa Nông Học, Kinh Tế, Công ty TNHH Nông Việt Phát(21-12-2007)

{21.12.07} Tuyển Nhân viên văn phòng, công ty bao bì nhựa Chung Va(21-12-2007)

{21.12.07} Tuyển 02 Kỹ sư Nông học, Trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp(21-12-2007)

{21.12.07} Tuyển sinh viên Ngành Chăn Nuôi , Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ(21-12-2007)

{21.12.07} Tuyển nhiều vị trí , Công ty Perfetti(21-12-2007)

{17.12.07} Tuyển nhiều vị trí - Công ty Golf Viet Nam(18-12-2007)

{ 17.12.07} Tuyển 02 Công nhân bảo trì - Công ty Liên Doanh Bao Bì MIVIPACK(17-12-2007)

{17.12.07} Tuyển 16 Nhân viên Công Nghệ Giấy(17-12-2007)

{10.12.07} Tuyển 06 đại diện bán hàng, 02 Quản lý Kỹ thuật nuôi cá - Công ty nguyên liệu MêKông (11-12-2007)

{ 10.12.2007} Tuyển 03 Kỹ sư nuôi trồng thủy sản và 03 Bác sĩ thú y, Kỹ sư chăn nuôi - Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NaNoGen(11-12-2007)

{10.12.07} Ngày Hội Việc Làm Công ty 3A(11-12-2007)

{10.12.07} Tuyển dụng nhiều SV ngành Thuỷ Sản - Công ty TNHH Chăn nuôi CP(10-12-2007)

{02.12.07} Tuyển Nhân viên phòng Hành Chánh, Bộ phận Thu Mua(03-12-2007)

{02.12.07} Tuyển 01 Kỹ sư CNSH, 01 Kế toán, Khu KT Dung Quốc(03-12-2007)

{29.11.07} Tuyển 01 Kỹ sư quản lý Kỹ thuật Chăn nuôi gia cầm - Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ .(29-11-2007)

{ 29.11.07} Tuyển Sale Executive và Saler - Công ty CP Truyền thông Geek(29-11-2007)

{27.11.07} Quản lý Trang trại , Kỹ sư IBM/ICM, Hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt- Công ty TNHH TMDV Bảo Thanh(27-11-2007)

{27.11.07} Tuyển dụng sinh viên chuyên ngành nuôi trồng Thuỷ sản - Công ty Lig Product(27-11-2007)

{27.11.07} Trợ lý phát triển bao bì, Điều phối viên xuất khẩu,Kế toán thuế - Công ty Perfetti Van Melle (Việt Nam)(27-11-2007)

{27.11} 04 vị trí cho chức danh Kỹ sư Hoá học  - Công ty thương mại Nguyên Bình(27-11-2007)

{26.11.07} Cần kỹ sư chuyên ngành Cơ khí công thôn(26-11-2007)

13.11.2007 : : TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL, tuyển nhiều vị trí(13-11-2007)

(08.11.2007) Tuyển Bác sĩ Thú y, Kỹ sư chăn nuôi (SL: 02 người)(08-11-2007)

(08.11.07) Tuyển Kế toán (SL:01), Nhân viên kỹ thuật chế biến gỗ (SL:01), Nhân viên kỹ thuật lâm nghiệp (SL:02)(08-11-2007)

(08/11/2007) Tuyển Kỹ sư chế biến Lâm (SL: 02 người)(08-11-2007)

Tuyển Nhân viên chuyên ngành Nông học - Công ty CP Vina Mít(01-11-2007)

Tuyển Thông dịch viên tiếng Hàn, Nhật, Anh; Nhân viên kho; Nhân viên phòng kỹ thuật; Nhân viên vận hành máy phay CNC; Thợ vận hành máy tiện - Cty BORAMTEK VIETNAM(30-10-2007)

Tuyển Điều hành Marketing (Chuyên ngành: CĐ Hóa, ĐH Hóa) - Cty Công Nghệ Sạch(30-10-2007)

Tuyển QC, Tổ trưởng/Tổ phó sản xuất, Chuyên viên nuôi trồng (Chuyên ngành: Nuôi trồng, Chế biến thủy sản, Công nghệ thực phẩm) - Cty CP Vĩnh Hoàn(25-10-2007)

Tuyển Kỹ sư nông học - Cty Cao su Chưpăh(25-10-2007)

Tuyển Đại diện thương mại (Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản) - Cty CP Sài Gòn V.E.T(25-10-2007)

Tuyển Đại diện thương mại (Chuyên ngành: Kinh tế Nông Lâm, Nông học) - Cty Rồng Lửa(24-10-2007)

Tuyển Kỹ sư trồng trọt, Kỹ sư chăn nuôi - Cty CP Du Lịch Sài Gòn Madagui(24-10-2007)

Tuyển Phụ trách kinh doanh Lâm Đồng, 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ ( Chuyên ngành: Nông học) - Cty Thủy Vân(24-10-2007)

Tuyển Cộng tác viên phát triển dự án (Chuyên ngành: CNTT) - Cty TMDV Đất Việt Net(24-10-2007)

Tuyển nhân viên phát triển thị trường(Chuyên ngành: Nông học, Kinh tế) - Cty Nông Việt Đức(24-10-2007)

Nhân viên Tín dụng, Nhân viên Kế toán, Giao dịch viên, Nhân viên hành chánh Quản trị, Nhân viên nhân sự, Chuyên viên Tin học - Ngân hàng TMCP Nông Thôn Mỹ Xuyên(19-10-2007)

Tuyển nhân viên kinh doanh (Chuyên ngành: Kinh tế thương mại, QTKD), nhân viên phiên dịch báo chí Việt-Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh)-Công ty TNHH Mũi Tên Việt (VietArrow)(16-10-2007)

Cần tuyển cử nhân chuyên ngành: Tài chính kế toán, Hóa thực phẩm, Hóa phân tích, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Quản trị kinh doanh - Cty Cổ phần Thức ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1(16-10-2007)

Cần tuyển NV kinh doanh, TP kinh doanh - Công ty CP Viễn Thông FPT(15-10-2007)

Tuyển 10 nhân viên kinh doanh - Công ty Cổ phần Thành Nhơn(02-10-2007)

Nhân viên kinh doanh (Chuyên ngành: Nông học, Kinh tế, PTNT) - Công ty TNHH TM-SX Mai Xuân(02-10-2007)

02 Kỹ sư Nông học, 01 Kỹ sư Bảo vệ thực vật - Công ty CP Thuỷ Điện Phú Yên(02-10-2007)

Nhân viên kinh doanh (Chuyên ngành Thuỷ Sản) - Công ty TNHH WOOSUNG VINA(01-10-2007)

Gíam định viên (thực hiện nhiệm vụ khử trùng) - Công ty SGS Việt Nam(01-10-2007)

Cán bộ nghiên cứu thị trường (Chuyên ngành: Nông học, Kinh tế, QTKD) - Công ty CP Thiên Sinh(01-10-2007)

Tuyển NV bán hàng-quảng bá-kỹ thuật (Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp), kỹ sư cơ khí, kế toàn tổng hợp, lễ tân tổng đài, y tá - Công ty Hóa Nông Lúa Vàng(01-10-2007)

Tuyển NV bán hàng-quảng bá-kỹ thuật, kỹ sư cơ khí, kế toàn tổng hợp, lễ tân tổng đài, y tá - Công ty Hóa Nông Lúa Vàng(28-09-2007)

Tuyển thợ sữa chữa may CNC - Công ty TNHH SX.TM Cơ Khí Hồng Ký(26-09-2007)

Tuyển cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản trị mạng, cán bộ phục vụ - Thư viện Dại học Nông Lâm(19-09-2007)

Tuyển giáo viên, giảng viên giảng dạy tại trường Trung cấp nghề Đức Hòa(19-09-2007)

Tuyển nhân viên phòng thử nghiệm vi sinh - chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận(19-09-2007)

Tuyển nhân viên Phát triển thị trường, nhân viên văn phòng - công ty TNHH Nông Việt Đức(19-09-2007)

Tuyển 50 sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Quản lý hệ thống, chế biến gỗ, lâm nghiệp và các chuyên ngành kỹ thuật khác - Công ty Interwood Việt Nam(19-09-2007)

Tuyển nhân viên các ngành kinh tế, nông học, kế toán, QTKD, cơ khí, công nghệ sinh học - công ty Nông Dược Điện Bàn(19-09-2007)

Tuyển nhân viên giao tiếp với khách hàng, khai thác và nghiên cứu kỹ thuật sản phẩm - Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam(19-09-2007)

CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM cần tuyển các vị trí dành cho Khoa Nông Học(28-08-2017)

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam - cần tuyển nhiều vị trí(29-05-2019)Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng 406-Nhà Thiên Lý, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:028 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn