Coâng ty chuùng toâi caàn tuyeån GAÁP caùc vò trí sau cho xöôûng Giaøy ADIDAS:

1.Boä phaän xuaát nhaäp khaåu bieát tieáng hoa löu loaùt(nghe, noùi, ñoïc, vieát)+tieáng anh (töông ñöông baèng A):1 NGÖÔØI

2.Boä phaän thu mua  tieáng hoa löu loaùt(nghe, noùi, ñoïc, vieát):4 NGÖÔØI.

3.Boä phaän tính ñònh möùc tieáng hoa löu loaùt(nghe, noùi, ñoïc, vieát):4 NGÖÔØI. Vaø tieáng anh löu loaùt(nghe, noùi, ñoïc, vieát):4 NGÖÔØI.

Möùc löông thoûa thuaän.

Thôøi gian laøm vieäc:Saùng töø 7.30AM -11.30AM.Chieàu töø 12.30PM-16.30PM

(Coù xe ñöa ñoùn cho nhaân vieân ôû thaønh phoá. Xe chaïy luùc 06.30AM taïi Thuaän kieàu plaza) 

Chi tieát coâng vieäc vui loøng lieân heä: Chò Nhuï – GĐ Xuaát Nhaäp Khaåuï.

Đin thoi: 072-3893868(ext.8045;8132) -0906884278  

Gi CV trưc qua email: exim.anna@fuluh.com.vn

 

hoặc: Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại  

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Website:www.nls.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại : 08. 37 24 53 97

 

Số lần xem trang: :8655
Nhập ngày: 31-07-2013
Điều chỉnh lần cuối: 26-09-2013