APPLICATION FORM

 
Applied for Position : .................................................................................................
 
(Vị trí dự tuyển)
 
I. PERSONAL INFORMATION (thông tin cá nhân)
Full Name :........................................................... Gender :    Male   ›      Female  ›
(Họ và tên)                                                                 (Giới tính):  Nam            N
Date of birth :........................................................ Place of birth : ................................
(Ngày tháng năm sinh)                                              (Nơi sinh)
Resident Address :........................................................................................................
(Địa chỉ thường trú)
Permanent Address :.....................................................................................................
(Địa chỉ tạm trú)
Phone No. :         Home : ......................................  Mobile : .........................................  
(Số điện thoại) : Nhà                                               Di động                                           
Nationallity :......................................................... Religion : ........................................
(Quốc tịch) :                                                               (Tôn giáo) :
I.D Card No. :........................... Date of issue :....................... Place of issue :................                   
(Số CMND) :                               (Ngày cấp)                              (Nơi cấp)
Marital Status :                     ›  Single               ›  Married                     › Divorced 
(Tình trạng gia đình) :          Độc thân                Đã kết hôn                      Ly dị
 
FAMILY BACKGROUND(Quan hệ gia đình)
Name of relative
(Họ tên)
Relative to Incumbent
(Quan hệ với người  khai)
Occupation
(Nghề nghiệp)
Name of Company
(Công ty)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
II. EDUCATION DETAILS (Trình độ học vấn)
School – College – University attended
(Trường phổ thông – Trung cấp – Đại học)

Name
(Tên trường)
From
(Từ năm)
To
(Đến năm)
Major
(Ngành học)
Level attained
(Trình độ đạt được)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTHER EDUCATION INFORMATION (những kiến thức khác)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................           
 
Anh/chị có đến tham dự chương trình ngày hội việc làm của chúng tôi ngày 22/12/2007.....
Tại Hội Trường lớn, Lầu 2, Toà nhà ĐH Quốc Gia      không?         ›  Có         ›  Không
Signature :  ..................................................................................................................
(Ký tên) 
Full Name : ..................................................................................................................
(Họ và tên)
Date :          .................................................................................................................         
(Ngày)
 

 

Số lần xem trang: :8658
Nhập ngày: 11-12-2007
Điều chỉnh lần cuối: 28-02-2013