Coâng ty TNHH SUNJIN VINA 100% voán Haøn Quoác. Coâng ty chuyeân saûn xuaát thöùc aên gia suùc vaø thuûy saûn vôùi heä thoáng maùy moùc hieän ñaïi vaø coâng ngheä kyõ thuaät tieân tieán. Hieän nay, coâng ty chuùng toâi ñang tìm kieám nhöõng öùng vieân naêng ñoäng cho caùc vò trí sau:
Boä Phaân Haønh Chaùnh
-          Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Ngoaïi Ngöõ, hoaëc Khoa Kinh Teá.
-          Öu tieân cho sinh vieân môùi ra tröôøng.
-          Thaønh thaïo vi tính(Microsoft word, Excel, Power point)
-          Noùi vaø vieát tieáng anh löu loaùt.
Boä Phaän Thu Mua
-          Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Noâng Laâm.
-          Öu tieân cho nam sinh vieân môùi ra tröôøng.
-          Thaønh thaïo vi tính(Microsoft word, Excel, Power point)
-     Am hieåu veà noâng saûn, döï ñoaùn bieán ñoäng thò tröôøng.
* Yeâu caàu chung :
- Chính chắn , nhiệt tình, trung thực, có khả năng lãnh đạo
- Tuổi từ 23- 30

Nộp hồ sơ tại:

Công ty TNHH Sunjin Vina

ĐC: Lô II - 11 KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai

ĐT: 0613. 985 995 - Fax: 0613.985 989

Số lần xem trang: :8710
Nhập ngày: 03-12-2007
Điều chỉnh lần cuối: 28-02-2013